H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Προς ένα βιωσιμότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα Μεταφορών και Επικοινωνιών στην ΕΕ
19.12.2012, 09:06 (CET)
Οι Υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ αναμένεται να καταλήξουν σε γενική προσέγγιση επί της πρότασης Κανονισμού για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, η οποία στοχεύει στη μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων στην άσφαλτο κατά το ήμισυ μέχρι το 2020, στη συνάντηση του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, η οποία θα επικεντρωθεί σε θέματα Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που είναι η τελευταία επί Κυπριακής Προεδρίας, οι υπουργοί θα αξιολογήσουν την πρόοδο σε σημαντικές νομοθετικές προτάσεις για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών.

Το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, του οποίου θα προεδρεύσει ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιος Φλουρέντζου, αναμένεται να πετύχει πρόοδο σε θέματα που συμβάλλουν σε ένα αειφόρο και αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών στην ΕΕ καθώς και στη περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση του Ψηφιακού Θεματολογίου της ΕΕ.

Μείωση των θανάτων από τροχαία στο μισό

Το Συμβούλιο θα εξετάσει την πρόταση  Κανονισμού για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους μέσα από την οποία επιδιώκεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η προστασία του περιβάλλοντος στοχεύοντας στην υιοθέτηση γενικής προσέγγισης.

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Το νομοθετικό πλαίσιο που θα συνθέτει την Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα τύχει εξέτασης στο Συμβούλιο.  Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» αποτελεί μία σημαντική πτυχή του υπό διαμόρφωση Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, μέσα από την οποία καθορίζονται οι κανόνες και τα κριτήρια κοινοτικής χρηματοδότησης με σκοπό τη βελτίωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων στις υποδομές των Μεταφορών, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας.  Μέσα από την διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» αναμένεται να χρηματοδοτηθούν έργα που θα συμβάλουν στην προώθηση και ολοκλήρωση σημαντικών συνδέσεων της Ευρώπης στους πιο πάνω σημαντικούς τομείς.  Το Συμβούλιο αναμένεται να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί Κυπριακής Προεδρίας.

Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Ραδιοπλοήγησης (Galileo και EGNOS)

Η πρόταση Κανονισμού που θα ρυθμίζει τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, επίσης θα απασχολήσει το Συμβούλιο, όπου θα καταγραφεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί επί Κυπριακής Προεδρίας στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου χρηματοδότησης και διακυβέρνησης των δύο Ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης (Galileo και EGNOS).

Προς ενισχυμένη και αναθεωρημένη Εξωτερική Πολιτική Αερομεταφορών

Στον τομέα των αερομεταφορών, οι Υπουργοί Μεταφορών αναμένεται να υιοθετήσουν Συμπεράσματα Συμβουλίου στη βάση της πρόσφατης Ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ – Αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων». Οι σημαντικές και συνεχώς μεταλλασσόμενες συνθήκες στη διεθνή αγορά των αερομεταφορών επιβάλλουν την ανάγκη για μια πιο αναθεωρημένη και ενισχυμένη εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ. Με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου η ΕΕ στοχεύει να αναδείξει την ανάγκη συντονισμένων και στοχευμένων προσπαθειών προς όφελος του τομέα των αερομεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού κ. David McMillan.

Περαιτέρω Ανάπτυξη της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη

Η αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι εξαιρετικής σημασίας για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. Το Συμβούλιο αναμένεται να καταγράψει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την εξέταση της πρότασης  Κανονισμού, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

Επιπρόσθετα, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για ανάπτυξη απαραίτητων υποδομών σχετικά με την διασύνδεση του διαδικτύου με υψηλές ταχύτητες μέσω κοινοτικής χρηματοδότησης, με γνώμονα την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί μέχρι το 2020 στο «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη», αποτελεί τον κυριότερο στόχο της πρότασης Κανονισμού σχετικά με τους νέους προσανατολισμούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Το Συμβούλιο θα εξετάσει την σχετική έκθεση προόδου που έχει σημειωθεί επί του θέματος.

Τέλος, κατά την διάρκεια του Συμβουλίου η πρόταση Οδηγίας σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα θα τύχει εξέτασης.  Η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (PSI) είναι η μεγαλύτερη ενιαία πηγή πληροφόρησης στην Ευρώπη. Η αναγνώριση των οικονομικών δυνατοτήτων της εν λόγω πηγής πληροφόρησης, οδηγεί στην ανάγκη επιπλέον διεύρυνσης της αγοράς υπηρεσιών, προεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής σε διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα (π.χ. μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία). Αυτό θα βοηθούσε στο να καταστεί υποχρεωτική η περαιτέρω χρήση  υφιστάμενων προσβάσιμων εγγράφων του δημοσίου τομέα.  Το Συμβούλιο θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί του θέματος.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Συντονιστής σε θέματα Ναυτιλίας και Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, Λειτουργός Επικοινωνίας
Βασίλης Δημητριάδης

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική
Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800256
Συντονίστρια σε θέματα Αερομεταφορών, Ηλεκτρονικών Υπογραφών, Διαστημικής Πολιτικής της ΕΕ και Συστημάτων Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS), Λειτουργός Επικοινωνίας
Κωνσταντίνα Λιπέρη

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Email: kliperi@mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800246

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ