H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Σύνορα και Μετανάστευση

Οι παγκόσμιες εξελίξεις στην οικονομία και η κατάσταση στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή έφεραν στην επιφάνεια σημαντικές προκλήσεις για την ΕΕ στους τομείς της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση της ΕΕ είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, οι οποίες απαιτούν ισχυρότερη και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη.

Οι δημογραφικές προκλήσεις της Ευρώπης απαιτούν μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, η οποία να είναι βασισμένη σε κοινές διαδικασίες εισδοχής και δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών. Η ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου για τη μετανάστευση είναι ζωτικό στοιχείο αυτής της συνολικής μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικές αυτές μπορούν να συμβάλουν στη μελλοντική ευημερία τόσο της ΕΕ όσο και των χωρών προέλευσης των μεταναστών. Η Κυπριακή Προεδρία, συνεπώς, θα επικεντρωθεί στην προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας επί των προτάσεων Οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες που ρυθμίζουν την είσοδο, την προσωρινή παραμονή και τη διαμονή των ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενων καθώς και τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής εποχιακά εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών.

Η επιτυχής ενσωμάτωση αποτελεί το κλειδί για τη μεγιστοποίηση των οφελών της μετανάστευσης τόσο για τις κοινωνίες υποδοχής και για τους ίδιους τους μετανάστες από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Υπό το πρίσμα αυτό, η Προεδρία θα εργαστεί για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, με στόχο να κάνουν καλύτερη χρήση των πλεονεκτημάτων της ένταξης με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει κανείς να δει τις προσπάθειες αυτές ως κοινή ευθύνη όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και να αναγνωρίσει τον πρωταρχικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών ένταξης. Η ενσωμάτωση πραγματοποιείται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Προσυπογράφοντας τις μεγάλες δυνατότητες της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης για την επιτυχή ένταξη, η επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία έχει αποφασίσει να αναδείξει την αρχή αυτή και να θέσει προς συζήτηση το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της Διάσκεψης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου στη Λευκωσία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Επιπλέον, η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει να εργάζεται προς το σκοπό της αντιμετώπισης των προκλήσεων σε σχέση με την παράνομη μετανάστευση, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ελευθεριών και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Προς τούτο, η Προεδρία θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της «Δράσης της ΕΕ για τις μεταναστευτικές πιέσεις - Στρατηγική αντίδραση» και θα εξασφαλίσει, εάν χρειάζεται, τις απαραίτητες τροποποιήσεις της. Επιπλέον, η Προεδρία θα εργαστεί για την ολοκλήρωση των συμφωνιών επανεισδοχής με τις βασικές χώρες προέλευσης και διέλευσης.

Στόχος της ΕΕ είναι να συνεχίσει να διευκολύνει τη νόμιμη πρόσβαση στην επικράτεια των κρατών μελών της, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και διατηρώντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης έχει ως στόχο να συνδυάσει την ασφάλιση των συνόρων και τη διευκόλυνση των ροών. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, μεγάλης σημασίας είναι η δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) που θα χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, διευκολύνοντας τη διαλειτουργικότητα και τη χρήση ομοιόμορφων προτύπων επιτήρησης των συνόρων.

Σε αυτό το πλαίσιο η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για τον εκμοντερνισμό του συστήματος ελέγχου των συνόρων με την χρήση νέων τεχνολογιών ώστε να διασφαλιστεί η διευκόλυνση διασυνοριακών δραστηριοτήτων και των κατάλληλων ασφαλιστικών δικλίδων που είναι καθοριστικής σημασίας  για τη σωστή διαχείριση της μετανάστευσης. Συγκεκριμένα, η Προεδρία θα εργαστεί για την ολοκλήρωση της νομοθετικής πρότασης για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων, θα ξεκινήσει τις συζητήσεις για το νομοθετικό πακέτο για τα έξυπνα σύνορα (Σύστημα Εισόδου / Εξόδου, Πρόγραμμα Καταχωρημένων Ταξιδιωτών), όταν αυτό κατατεθεί από την Επιτροπή.