H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Μετά από την παρουσίαση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2011 για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και πιο συγκεκριμένα για τους τέσσερις βασικούς κανονισμούς που διέπουν τους άξονες της ΚΑΠ, δηλαδή τις Άμεσες Πληρωμές προς τους Γεωργούς, την Ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς, την Αγροτική Ανάπτυξη και τη Χρηματοδότηση και Διαχείριση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, άρχισε η  συζήτηση σε διάφορα επίπεδα και όργανα της  Ε.Ε. Οι συζητήσεις αυτές θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας με απώτερο σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο ή ακόμα και την ολοκλήρωση τους υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί έγκαιρα και εκ των προτέρων συμφωνία επί των δημοσιονομικών προοπτικών για το 2014-2020 στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι τρείς βασικοί στόχοι της νέας μεταρρύθμισης είναι η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και η ισορροπημένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Το οικοδόμημα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής εξακολουθεί να βασίζεται στους δύο υφιστάμενους πυλώνες, Άμεσες Πληρωμές και Οργάνωση των Αγορών από τη μια και Αγροτική Ανάπτυξη από την άλλη. 

Η Κυπριακή Προεδρία στηρίζει τις βασικές αρχές, στις οποίες βασίζονται οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή τη σύγκλιση και συμβολή στην κοινή στρατηγική 2020, την προώθηση της καινοτομίας και της πράσινης ανάπτυξης, τη δικαιότερη κατανομή των πόρων με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τη μεγιστοποίηση της συμβολής των γεωργών στην παραγωγή δημόσιων αγαθών και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων της ευρωπαϊκής γεωργίας και την ενίσχυση, ειδικότερα, των μικρών παραγωγών. Η προσπάθεια για επίτευξη της όσο το δυνατό μεγαλύτερης απλοποίησης αποτελεί κεντρικό στόχο. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι συνεχής και επισταμένη και να λαμβάνει περισσότερο υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

Επιδίωξη της Κυπριακής Προεδρίας είναι η στενή συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναντίληψη μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • Όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές, κατά τη νέα περίοδο, θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα συστήματα χορήγησης άμεσων πληρωμών με ένα ενιαίο σύστημα κοινό για όλα τα κράτη μέλη. Η χορήγηση των εκταρικών πληρωμών θα βασιστεί σε δικαιώματα πληρωμής τα οποία θα κατανεμηθούν στους παραγωγούς κατόπιν αιτήσεως το 2014 με βάση κριτήρια που θα καθοριστούν.

  Στο νέο σύστημα προβλέπεται η χορήγηση στους παραγωγούς εκταρικών πληρωμών με πολυεπίπεδο χαρακτήρα, 30% θα συνδέεται με την προϋπόθεση ανάληψης πρόσθετων περιβαλλοντικών υποχρεώσεων. Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη υποχρεωτική στήριξη στους νέους γεωργούς και, κατ’ επιλογή του κράτους μέλους, αύξηση της επιδότησης στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα καθώς και διάθεση μέχρι 10% του προϋπολογισμού για παροχή συνδεδεμένων πληρωμών σε κλάδους που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Για τους πολύ μικρούς παραγωγούς προβλέπεται εναλλακτικό σχέδιο ενιαίας πληρωμής με απλοποιημένες διαδικασίες. Πλην της στήριξης των μικρών παραγωγών, όλες οι πιο πάνω πληρωμές θα καταβάλλονται υπό την προϋπόθεση ότι οι παραγωγοί θα τηρούν διάφορες υποχρεώσεις στo πλαίσιo της πολλαπλής συμμόρφωσης.

  Όσον αφορά στη νέα ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς προωθούνται μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.  Προωθείται επίσης η καλύτερη οργάνωση των τομέων με αναγνώριση και στήριξη μέσω των σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης των Οργανώσεων Παραγωγών και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε όλους τους τομείς παραγωγής.  Συνεχίζεται, επίσης, το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία με αυξημένο κοινοτικό  προϋπολογισμό. Τέλος, επιβεβαιώνεται η  κατάργηση από το 2015 των ποσοστώσεων του συστήματος παραγωγής αγελαδινού γάλακτος και ζάχαρης.

 • Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 δίνοντας έμφαση στην κλιματική αλλαγή, στο περιβάλλον και στην καινοτομία. Η Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει τη δημιουργία επταετούς διάρκειας Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτά, τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα κατατάσσονται πλέον σε άξονες προτεραιότητας, αλλά θα επιλεχθούν από ένα συγκεκριμένο κατάλογο κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα καθορισμένους Ευρωπαϊκούς στόχους προτεραιότητας. Το κάθε κράτος μέλος θα επιλέξει τα μέτρα, τα οποία θα το βοηθήσουν καλύτερα να επιτύχει τους κοινοτικούς στόχους σύμφωνα με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις επικρατούσες συνθήκες. Ο κατάλογος περιλαμβάνει μέτρα όπως:

  • Μεταφορά γνώσεων, δράσεις ενημέρωσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες,
  • Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων με επέκταση της στήριξης μικρών και νέων αγροτών καθώς και μικρών επιχειρήσεων,
  • Υποστήριξη για τη δημιουργία ομάδων παραγωγών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,
  • Προώθηση γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματολογικών μέτρων και μέτρων προώθησης της βιολογικής γεωργίας,
  • Συνεργασία για επίτευξη κοινών στόχων και προώθηση της καινοτομίας με πιλοτικά προγράμματα, επενδύσεις κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής-μεταποίησης-εμπορίας τροφίμων, για ανάπτυξη τοπικών αγορών κ.α.,
  • Διαχείριση κινδύνων στη γεωργία περιλαμβανομένης της δυνατότητας δημιουργίας ταμείου αλληλοβοήθειας και σταθεροποίησης των εισοδημάτων,
  • Ενίσχυση και προώθηση των Τοπικών Ομάδων Δράσης για υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και, τέλος, για
  • Κάλυψη των εξόδων λειτουργίας ειδικών ομάδων συνεργασίας ερευνητών, γεωργικών συμβούλων και αγροτών για προώθηση καινοτόμων πρακτικών με αντικείμενο την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα.

  Η Κυπριακή Προεδρία αναγνωρίζει ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2013 θα πρέπει να οριστικοποιηθεί αρκετά νωρίς, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να ολοκληρώσουν τον προγραμματισμό τους πριν την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.