H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Παιδεία

Ο τομέας πολιτικής της εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή στην ΕΕ, καθώς και για την ευημερία των πολιτών. Στόχος της Προεδρίας είναι να δοθεί έμφαση στην κοινωνική διάσταση του τομέα της εκπαίδευσης μέσω του εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παροχή πιο ποιοτικής και ισότιμης εκπαίδευσης.  Στο πλαίσιο αυτό στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2012, θα πραγματοποιηθεί Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Παιδείας.

 •  H πρόταση για το νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό «Έρασμος για Όλους», αποσκοπεί στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό. Με το νέο πρόγραμμα αναμένεται ότι περίπου 5 εκατομμύρια άτομα, σχεδόν διπλάσιος αριθμός από τον αντίστοιχο στα υφιστάμενα προγράμματα, θα έχουν ευκαιρία για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό με υποτροφία. Το «Έρασμος για όλους» θα ενοποιήσει όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, υποκαθιστώντας επτά υφιστάμενα προγράμματα και επιδιώκοντας την απλούστευση των διαδικασιών, την αποφυγή του κατακερματισμού και των επικαλύψεων μεταξύ των προγραμμάτων. Η Κυπριακή Προεδρία θα προχωρήσει τις συζητήσεις, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασης.

 • Πολλοί νέοι και ενήλικες στην Ευρώπη στερούνται βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο για την απασχόλησή τους, καθώς και την οικονομική και κοινωνική τους ενσωμάτωση.

  Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», το οποίο έχει ως στόχο τη μείωση του λειτουργικού αναλφαβητισμού στο 15% για παιδιά μέχρι και την ηλικία των 15 χρόνων, και ως ανταπόκριση στις σχετικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει την έγκριση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το θέμα αυτό, επιδιώκοντας την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, μέσω της παροχής πιο ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Προεδρία θα διοργανώσει συνέδριο με θέμα τον Αλφαβητισμό στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2012.

 • Η Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι σημαντική για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας στην Ευρώπη. Δράσεις που θα βελτιώνουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι αναγκαίες, ώστε να προετοιμάζεται ο κάθε ένας για τη σημερινή αγορά εργασίας.

  Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα δοθεί έμφαση στην ισχυροποίηση και την αύξηση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταξύ των νέων και των ενηλίκων με επίκεντρο την ισότητα και αριστεία.

  Επιπλέον, η Προεδρία θα προωθήσει την επικαιροποιημένη ατζέντα της διαδικασίας της Κοπεγχάγης μέσα από τη διερεύνηση της επέκτασης των ευκαιριών και της διεύρυνσης των δεξιοτήτων, με το άνοιγμα των -διαύλων μεταξύ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από τη μία πλευρά, και Ανώτατης Εκπαίδευσης, από την άλλη. Η διαδικασία στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης, της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Τα πιο πάνω θέματα θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Γενικών Διευθυντών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2012.

 • Σύμφωνα με τους στόχους της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της διαδικασίας της Μπολόνια, η Προεδρία θα επικεντρωθεί στην αριστεία στη διδασκαλία και τη μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η επίτευξη της αριστείας στη διδασκαλία και μάθηση απαιτεί την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης, προκειμένου να εμπλουτίσει τη διδασκαλία, να βελτιώσει τις μαθησιακές εμπειρίες, να υποστηρίξει την εξατομικευμένη μάθηση, να διευκολύνει την πρόσβαση μέσω της εξ’ αποστάσεως μάθησης και της εικονικής κινητικότητας, να εξορθολογήσει τη διοίκηση και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για έρευνα.

  Η συνάντηση για τους Γενικούς Διευθυντές Ανώτερης Εκπαίδευσης θα λάβει χώρα στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2012.

 • Η Προεδρία, σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, θα παρακολουθήσει και θα προωθήσει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

  Όπως υποδεικνύει η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (ένα εργαλείο συντονισμού σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ η οποία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στόχου της ΕΕ για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, την παρακολούθηση της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών, που περιγράφονται στα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα, για να εξασφαλιστεί η πρόοδος προς την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση), η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τα μέτρα και πολιτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, αφού είναι αποδεκτό πλέον ότι οι τομείς αυτοί είναι ενισχυτικοί για την ανάπτυξη.

  Όλα τα κράτη μέλη συμφωνούν στην ανάγκη βελτίωσης των αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση μέσα στα πλαίσια των υφιστάμενων περιορισμών των δημόσιων οικονομικών. Μέσα στα πλαίσια αυτά όλα τα κράτη μέλη αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη εργάζονται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών τους, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων οι οποίες καταγράφονται στις Συστάσεις ανά Χώρα  του 2011 και 2012.

  Η Προεδρία, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, θα συντονίσει τη συνεργασία αναφορικά με το στρατηγικό πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», με τη διερεύνηση καίριων προκλήσεων που εντοπίζονται στα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και υποδεικνύονται στις Συστάσεις ανά Χώρα του 2012. Αυτό θα υλοποιηθεί μέσα από την κοινοποίηση και την ανταλλαγή εμπειριών προς αμοιβαίο όφελος όλων των κρατών μελών. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, η Προεδρία θα προτείνει Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την απάντηση των υπουργών εκπαίδευσης στις προκλήσεις της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

 • Η Τυπική μάθηση (μάθηση που λαμβάνει χώρα σε επίσημα συστήματα τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) είναι παραδοσιακά η πιο αναγνωρισμένη μορφή μάθησης από την κοινωνία γενικότερα και την αγορά εργασίας ειδικότερα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η σημασία της μάθησης σε συνθήκες μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης έχει αναβαθμιστεί ιδιαίτερα. Η επικύρωση της μη-τυπικής ή άτυπης μάθησης αποτελεί βασικό στοιχείο των δράσεων της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ως εκ τούτου, απαιτούνται νέες προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό και την επικύρωση των εμπειριών μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, αναγνωρίζοντας, ταυτόχρονα ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια όσον αφορά τη στήριξη αυτής της επικύρωσης.

  Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία θα προτείνει Σύσταση του Συμβουλίου (Council Recommendation) σχετικά με την επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης.