H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Ενέργεια

Σχετικά με τα θέματα ενέργειας, η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει έμφαση τόσο σε νομοθετικά όσο και μη νομοθετικά θέματα, που στοχεύουν στην περαιτέρω υλοποίηση των τριών πυλώνων της ενεργειακής πολιτικής, συγκεκριμένα, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η Κυπριακή Προεδρία, βασιζόμενη στις αρχές της ΕΕ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αλληλεγγύης, της διαφάνειας, της συνεργασίας και της αμοιβαιότητας μεταξύ των κρατών μελών, θα διευκολύνει τη διαδικασία της εξεύρεσης συντονισμένων θέσεων που θα εκφράζονται εκτός της ΕΕ.

 • Η υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειακών διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και των κρατών μελών με τρίτες χώρες, αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας μέχρι το 2014, την άρση της απομόνωσης των κρατών μελών της ΕΕ από τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας μέχρι το 2015, την εγγύηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ και, τέλος, την αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην τελική κατανάλωση ενέργειας συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των θερμοκηπιακών εκπομπών. Προς την εκπλήρωση των πιο πάνω στόχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε Κανονισμό σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές υποδομές, η οποία καθορίζει δώδεκα διάδρομους προτεραιότητας και θεματικών πεδίων που αφορούν τις ενεργειακές υποδομές στον τομέα του ηλεκτρισμού, του αερίου, του πετρελαίου και του διοξειδίου του άνθρακα. Στα πλαίσια του Κανονισμού, αναπτύσσεται η απαραίτητη μεθοδολογία για την επιλογή Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στους πιο πάνω τομείς, τα οποία θα χαίρουν μιας επιταχυνόμενης διαδικασίας αδειοδότησης με σκοπό την έγκαιρη εφαρμογή  τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ενισχυμένη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, ο Κανονισμός καθορίζει τα κριτήρια με τα οποία τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος δύνανται να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη μέσω της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

  Η Κυπριακή Προεδρία έθεσε ως στόχο της την επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κατά το δυνατόν επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

 • Η ΕΕ έθεσε ως στόχο της την επίτευξη εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020. Ταυτόχρονα υπάρχει η ανάγκη για θέσπιση ενός κοινού πλαισίου προώθησης της ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ μετά το 2020. Η πρόταση Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση αποσκοπεί στην εκπλήρωση μέρος του πιο πάνω στόχου, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που αξιοποιεί όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων από την παραγωγή μέχρι την τελική χρήση της ενέργειας. Επίσης, περιλαμβάνει πρόνοιες για προώθηση της συμπαραγωγής και της τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης.

  Το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου «Energy Star» βοηθά τους καταναλωτές να προσδιορίζουν προϊόντα εξοπλισμού γραφείου που είναι αποδοτικότερα σε κατανάλωση ενέργειας, βοηθώντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ε.Ε. Το πρόγραμμα αυτό είναι υποχρεωτικό για εξοπλισμό γραφείου που αφορά τις συσκευές που αγοράζονται για χρήση από τις δημόσιες αρχές. Η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με την Πρόταση Κανονισμού για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης, που τροποποιεί τον Κανονισμό 106/2008 σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου «Energy Star»,  μέσω του οποίου θα εφαρμοστεί η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.

 • Τα ατυχήματα σε σχέση με τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, κυρίως εκείνο στον Κόλπο του Μεξικού, αποτέλεσαν αφορμή για επανεξέταση των πολιτικών της ΕΕ που αποσκοπούν στην εγγύηση της ασφάλειας των υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε Κανονισμό που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας και ανταπόκρισης της ΕΕ σε σχέση με ατυχήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον, καθώς επίσης και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τις υπεράκτιες δραστηριότητες.

  Η Κυπριακή Προεδρία έθεσε ως στόχο της, την επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατά το δυνατόν επίτευξη συμφωνίας.

 • Για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το έτος 2050, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα, αναμένεται μεταξύ άλλων να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο η περαιτέρω διείσδυση των  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της ΕΕ.

  Για τον σκοπό αυτόν, η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει τις συζητήσεις στο θέμα αυτό, στα πλαίσια της πρόσφατης Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία διερευνώνται οι πιθανές πολιτικές επιλογές που θα διευκολύνουν την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους 2020. Η Κυπριακή Προεδρία στοχεύει στην πρόταση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα Συμπεράσματα της 4ης Φεβρουαρίου και 9ης Δεκεμβρίου 2011, κάλεσε για εντατικοποίηση των προσπαθειών προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς μέχρι το 2014. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει σχετική Ανακοίνωση, στην οποία θα αξιολογεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ανά κράτος μέλος, αλλά και συνολικά που θα εντοπίζει τυχόν εμπόδια που εξακολουθούν να παραμένουν.

  Η Κυπριακή Προεδρία θα αξιολογήσει την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί μέσω των συζητήσεων στο Συμβούλιο, θα επισημανθούν τα εμπόδια που ακόμη παραμένουν και θα αναφερθούν τα ευρήματα της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.