H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, δεσμεύεται να εργαστεί ενεργά για την ενδυνάμωση της νομοθετικής ρύθμισης και εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα, προς διασφάλιση της κατάλληλης και ορθής λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και αγορών.  Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της  Κυπριακής Προεδρίας, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων, στο Πλαίσιο για τη Διαχείριση Κρίσεων και Εξυγίανση Τραπεζών, στην αναθεώρηση του Κανονισμού για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, στην Οδηγία Γενική (Omnibus) ΙΙ και στην Οδηγία και Κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

  • Η Οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2007 και ρυθμίζει τη διενέργεια συναλλαγών στην αγορά κινητών αξιών και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από τράπεζες και εταιρείες επενδύσεων, σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Παρόλο που η MiFID, εξυπηρέτησε ικανοποιητικά την αγορά, δημιουργώντας ανταγωνισμό στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προσφέροντας πρόσθετες επιλογές στους επενδυτές, θα πρέπει τώρα να τύχει αλλαγών.  Οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις, η μεταβαλλόμενη δομή των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και τα μαθήματα από τη χρηματοπιστωτική κρίση, επιβάλλουν εκτενή επανεξέταση της νομοθεσίας, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση όλων των τομέων στους οποίους εντοπίστηκαν αδυναμίες ή χρήζουν βελτίωσης. Οι δύο προτάσεις, μία Οδηγία και ένας Κανονισμός, αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν τεχνολογικές αλλαγές, όπως διαπραγμάτευση με υψηλή συχνότητα, η οποία αυξάνει δραματικά την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται οι συναλλαγές και την πιθανότητα δημιουργίας συστημικών κινδύνων.  Επιπλέον, οι προτάσεις της Επιτροπής, επεκτείνουν την υποχρέωση για δημοσιοποίηση πληροφοριών και για άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ομόλογα, δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και παράγωγα. Το νέο πλαίσιο, θα ενισχύσει επίσης τις εποπτικές εξουσίες των ρυθμιστικών αρχών παρέχοντας σαφείς κανόνες λειτουργίας για όλες τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης. Οι γενικοί στόχοι για την αναθεώρηση της MiFID, είναι η δημιουργία πιο αποδοτικών, ανθεκτικών και διαφανών χρηματοπιστωτικών αγορών και μείωση του συστημικού κινδύνου και κινδύνου διαταραχής των αγορών. Έχει, επίσης, στόχο, τη μείωση αχρείαστου κόστους για τους συμμετέχοντες και την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών. 

  • Η χρηματοπιστωτική κρίση παρείχε σαφείς αποδείξεις για την ανάγκη μιας πιο ισχυρής παρέμβασης στις τράπεζες και μέτρων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για την ανάγκη καθορισμού διαδικασιών που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις διασυνοριακές χρεωκοπίες τραπεζών. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη Διαχείριση Κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, θα είναι ευρείας εμβέλειας και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στην Ομάδα G-20. Στόχος του θα είναι, να εξοπλίσει τις αρχές με κοινές και αποτελεσματικές εξουσίες και εργαλεία, για την όσο το δυνατό πιο γρήγορη αντιμετώπιση τραπεζικών κρίσεων, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επιβάρυνση για τους φορολογούμενους. Επιπρόσθετα, θα εξασφαλίζει τη διάλυση τραπεζών με τρόπους οι οποίοι να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους μετάδοσης και εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στην παροχή βασικών τραπεζικών εργασιών, περιλαμβανομένης και της συνεχούς πρόσβασης στις καταθέσεις των ασφαλισμένων καταθετών.
  • Η κρίση χρέους του ευρώ ανέδειξε διάφορες αδυναμίες αναφορικά με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και με τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (ΟΑΠΙ). Δεδομένου του τεράστιου αντίκτυπου που οι αξιολογήσεις αυτές έχουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η Επιτροπή προχώρησε στην υποβολή, τον Νοέμβριο του 2011, δύο προτάσεων ενός Κανονισμού και μίας Οδηγίας, για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. Οι δύο προτάσεις, προτείνουν διατάξεις οι οποίες μετριάζουν την υπερβολική εξάρτηση στις αξιολογήσεις και προσβλέπουν σε αύξηση της διαφάνειας και συχνότητας των πιστοληπτικών αξιολογήσεων δημόσιου χρέους. Προσπαθούν να επιφέρουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία και αυστηρότερη ανεξαρτησία στους ΟΑΠΙ, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων σε αυτούς. Τη ίδια ώρα οι ΟΑΠΙ, καθίστανται περισσότερο υπόλογοι για τις αξιολογήσεις που εκδίδουν.
  • Η Οδηγία Γενική (Omnibus) ΙΙ είναι μια οριζόντια Οδηγία, η οποία προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές στη νομοθεσία στον τομέα της ασφάλισης (Οδηγία για Φερεγγυότητα ΙΙ) και των χρηματοοικονομικών μέσων (Οδηγία για το Ενημερωτικό Δελτίο), έτσι ώστε οι νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές στους συγκεκριμένους τομείς, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), να μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά. Ιδιαίτερα όσον αφορά την Οδηγία για τη Φερεγγυότητα ΙΙ, η πρόταση περιλαμβάνει τροποποιήσεις οι οποίες θα προβλέπουν πιο συγκεκριμένα καθήκοντα/εξουσίες για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, όπως την ανάπτυξη τεχνικών κανόνων και επίλυση διαφωνιών μεταξύ εθνικών εποπτών. Η Οδηγία Γενική ΙΙ, θα αλλάξει, κατόπιν έγκρισής της και την ημερομηνία εφαρμογής της Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ. Πρόσθετα, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει μεταβατικά μέτρα σε ορισμένους τομείς εάν καταστεί αναγκαίο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διαταραχή των αγορών και να επιτραπεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς με τη Φερεγγυότητα ΙΙ.
  • Οι δύο προτάσεις τις Επιτροπής έχουν σκοπό την ενδυνάμωση των τραπεζών και επιχειρήσεων επενδύσεων, απαιτώντας από αυτές να κατέχουν πρόσθετα, καθώς και καλύτερης ποιότητας κεφάλαια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα, από μόνες τους, μελλοντικές χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Οι τράπεζες ειδικότερα, εισήλθαν στην τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση απροετοίμαστες, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη για μια άνευ προηγουμένου οικονομική στήριξη προς αυτές από τις εθνικές αρχές. Οι προτάσεις αυτές θα εφαρμόσουν τη συμφωνία της Βασιλείας ΙΙΙ για ενδυνάμωση της προληπτικής εποπτείας των τραπεζών και των επιχειρήσεων επενδύσεων στην ΕΕ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στη σύνοδο των G20. Πρόσθετα, οι νέες προτάσεις εισηγούνται διατάξεις για ένα πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο δίδει στους επόπτες νέες εξουσίες για την παρακολούθηση των τραπεζών μέσω ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, αναλαμβάνοντας δράση μόλις οι κίνδυνοι εντοπιστούν, επιβάλλοντας κυρώσεις, καθώς και άλλα μέτρα. Η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για την οριστικοποίηση των κειμένων για την Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις καθώς και για τον σχετικό Κανονισμό.