H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Υγεία
 • Η Υγιής Γήρανση ως προσέγγιση για την εξασφάλιση της υγείας των ηλικιωμένων αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Υγείας 2008-2013. Το θέμα αυτό απασχόλησε και προηγούμενες Προεδρίες επιτυγχάνοντας σειρά διαπιστώσεων, μία εκ των οποίων αποδεικνύει την άμεση σχέση της υγιούς γήρανσης με την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας και προαγωγής της υγείας από την παιδική ηλικία.

  Με αφορμή το γεγονός ότι το 2012 έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης των Γενεών, η Κυπριακή Προεδρία, έχοντας υπόψη την παρούσα οικονομική κρίση, καθώς και τη γήρανση του πληθυσμού, στοχεύει σε ανάδειξη της ανάγκης για επανεξέταση της δομής των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και τον αναπροσανατολισμό των επενδύσεων για μείωση του κόστους στον τομέα της υγείας. Μέσα από τις προγραμματιζόμενες δράσεις της, η Προεδρία θα προχωρήσει περαιτέρω τις εργασίες στον τομέα αυτό, θα συλλέξει και θα αναδείξει βέλτιστες πρακτικές, που παρουσιάζουν την υγιή γήρανση ως μια συνεχή διαδικασία η οποία απαιτεί την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης των ασθενειών και προαγωγής της υγείας.  Κύριο ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα έχουν ανάμεσα σε άλλα, οι πολυτομεακές προσεγγίσεις υγείας, η εμπλοκή των ίδιων των ατόμων και της κοινότητας και η εφαρμογή τους, από τα πρώτα και καθ’ όλη τη διάρκεια, μέχρι και τα τελευταία στάδια του κύκλου της ζωής του ανθρώπου.

  Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  European Year for Active Ageing and Solidarity between Generation

  European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing

  Europe 2020

  Health Strategy

  Health Programme 2008 - 2013

 • Η αντιμετώπιση σοβαρών απειλών υγείας σε διασυνοριακή βάση αποτελεί σημαντικό θέμα τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για την EE.  Προηγούμενη εμπειρία αποδεικνύει την αναγκαιότητα για την ενίσχυση της ικανότητας και την ανάπτυξη των απαραίτητων μηχανισμών συνεργασίας για όλους τους τύπους σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, καθώς και για συμπερίληψη των πτυχών της πρόληψης και της επικοινωνίας. Το Δεκέμβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νομοθετική πρόταση απόφασης για τα μέσα αντιμετώπισης των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Κύριοι στόχοι της πρότασης αυτής είναι η αποτελεσματικότερη προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από ένα ευρύ φάσμα απειλών κατά της υγείας, όπως χημικές, βιολογικές και περιβαλλοντικές απειλές, καθώς και η παροχή της δυνατότητας συντονισμένης αντίδρασης σε περίπτωση κρίσης.

  Η Κυπριακή Προεδρία, λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοβουλία αυτή της Επιτροπής, αλλά και το γεγονός ότι η όποια συνεργασία δεν πρέπει να περιορίζεται στο επίπεδο της ΕΕ, αλλά να επεκτείνεται και σε άλλες γειτονικές τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, θα προχωρήσει περαιτέρω τις δραστηριότητές της προς την κατεύθυνση αυτή. Δεδομένων των πιο πάνω, θα δοθεί έμφαση στην προώθηση των συζητήσεων για τη συγκεκριμένη πρόταση καθώς και σε δραστηριότητες προώθησης της περιφερειακής διάστασης της ασφάλειας της υγείας.

  Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health

 • Η Κυπριακή Προεδρία εστιάζοντας στο γεγονός ότι η δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων αποτελεί μία πράξη αλτρουισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο και αναγνωρίζοντας τη μεγάλη έλλειψη ανθρώπινων οργάνων για σκοπούς μεταμόσχευσης στην Ευρώπη, στοχεύει στην ανάδειξη του θέματος της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων σε κοινοτικό επίπεδο, κυρίως μέσω της πρόσκλησης για συντονισμένες ενέργειες στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων στην ΕΕ, προβαίνει σε ενέργειες για θέσπιση μηχανισμού με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Για το σκοπό αυτό, προωθήθηκε σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και σχετικό σχέδιο δράσης για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων για την περίοδο 2009-2015. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Ενόψει των πιο πάνω, η Κυπριακή Προεδρία προγραμματίζει την έκδοση αντίστοιχων Συμπερασμάτων Συμβουλίου, τα οποία θα καλούν περαιτέρω τόσο τα κράτη μέλη όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, για συντονισμένες δράσεις διασφάλισης της ενημέρωσης του κοινού για τη σημαντικότητα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων και την εξασφάλιση κοινοτικών πόρων για ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης στον τομέα αυτό.

  Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  Organ donation and transplantation

 • Η φαρμακοεπαγρύπνηση ορίζεται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν στο διαρκή έλεγχο και αξιολόγηση της ασφάλειας ενός φαρμακευτικού προϊόντος μετά την κυκλοφορία του στην αγορά και τον εντοπισμό τυχόν σπάνιων και δυνητικά σοβαρών αντιδράσεων. Η  φαρμακοεπαγρύπνηση έχει σαν βασικό στόχο τη διαρκή αξιολόγηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου όλων των αδειοδοτημένων φαρμακευτικών προϊόντων. Το νομικό πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης για τα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 726/2004 σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα που εγκρίνονται κεντρικά και την Οδηγία 2001/83/ΕΚ  για προϊόντα που εγκρίνονται εθνικά (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν εγκριθεί μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης και αποκεντρωμένων διαδικασιών). Το Σεπτέμβριο του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83  και του Κανονισμού 726/2004 σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση (κανονισμό 1235/2010 και οδηγία 2010/84) στοχεύοντας στη μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών και κατά συνέπεια στην προάσπιση/προαγωγή/βελτίωση της δημόσιας υγείας.

  Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  The EU pharmacovigilance system

 • Οι κλινικές δοκιμές αφορούν έρευνες σε ανθρώπους που έχουν στόχο την ανακάλυψη ή την επαλήθευση των αποτελεσμάτων ενός ή περισσότερων δοκιμαζόμενων φαρμάκων. Οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών στην Ε.Ε. προβλέπονται από την Οδηγία 2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2005/28/ΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ανακοίνωση τής 10ης Δεκεμβρίου 2008 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «Ασφαλή, Καινοτόμα και Προσβάσιμα Φάρμακα: ένα ανανεωμένο όραμα για το φαρμακευτικό τομέα», ανακοίνωσε την επικείμενη αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας για τις κλινικές δοκιμές. Η αξιολόγηση αυτή αφορά, μεταξύ άλλων, επιλογές για βελτίωση της λειτουργίας της εν λόγω Οδηγίας με σκοπό την υποβολή νομοθετικών προτάσεων, εφόσον ενδείκνυται, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την παγκόσμια διάσταση των κλινικών δοκιμών. Το Φεβρουάριο 2011, ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με βάση έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ και αναμένεται η πρόταση για την αναθεωρημένη νομοθεσία η οποία θα ρυθμίζει τη διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών και θα απασχολήσει την Ομάδα Εργασίας «Φάρμακα και Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

  Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  Clinical Trials

 • Η Επιτροπή ανακοινώσε την αναθεώρηση της Οδηγίας 89/105/ΕΟΚ στο πρόγραμμα εργασιών της για το 2011. Στόχος της οδηγίας είναι η διασφάλιση της διαφάνειας των μέτρων που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη προκειμένου να ελέγχουν την τιμολόγηση και την επιδότηση των φαρμακευτικών προϊόντων. Οι διατάξεις της οδηγίας δεν επηρεάζουν τις εθνικές πολιτικές σχετικά με τον καθορισμό των τιμών και την οργάνωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, παρά μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη διαφάνειας. Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση το πρώτο εξάμηνο του 2011, καθώς και ανάλυση αντίκτυπου των επιπτώσεων αναθεώρησης της Οδηγίας 89/105/ΕΟΚ. Το Μάρτιο του 2012, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και τη συμπερίληψή τους στο πεδίο των δημοσίων ασφαλιστικών συστημάτων υγείας και την κατάργηση της Οδηγίας 89/105/ΕΟΚ. Η πρόταση Οδηγίας αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην αντικατάσταση της Οδηγίας 89/105/ΕΟΚ, η οποία εκτιμάται ότι δεν αντανακλά πλέον την πολυπλοκότητα των διαδικασιών τιμολόγησης και επιδότησης στα κράτη μέλη. Η πρόταση Οδηγίας κατατέθηκε για συζήτηση στην Ομάδα Εργασίας «Φάρμακα και Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» του Συμβουλίου επί Δανικής Προεδρίας και η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει τη συζήτησή αυτή τόσο σε επίπεδο Συμβουλίου, όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  Pricing and reimbursement of Medicinal products

 • Οι τρεις οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σκοπεύουν στη διασφάλιση της υγείας, στην ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, καθώς και στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της ενιαία αγοράς. Τα αποτελέσματα μιας δημόσιας διαβούλευσης, που ξεκίνησε το Μάιο του 2008, σχετικά με την πιθανή αναθεώρηση των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κατέδειξαν την ανάγκη για ριζική αναθεώρησή τους, ώστε να απλοποιηθεί και να ενισχυθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα αυτό και να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Επιπρόσθετα, τα πρόσφατα περιστατικά με εμφυτεύματα στήθους και αρθροπλαστικής ισχίου επαφής μέταλλο-σε-μέταλλο, φανέρωσαν την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών μεταξύ τους, με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας των ασθενών. Η Κυπριακή Προεδρία θα ξεκινήσει στο Συμβούλιο τη συζήτηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  Medical Devices