H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) αποτελεί το μακροπρόθεσμο πλαίσιο προϋπολογισμού της ΕΕ το οποίο μεταφράζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών σε οικονομικούς όρους (το τρέχον ΠΔΠ, καθώς και το νέο προτεινόμενο ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020, καλύπτουν περίοδο επτά ετών).  Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί πρέπει να συνάδουν με το ΠΔΠ.  Το δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει το μέγιστο ποσό πιστώσεων - αναλήψεων - υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ κάθε χρόνο για τους ευρύτερους τομείς πολιτικής («Κεφάλαια») και καθορίζει ένα συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο πληρωμών και πιστώσεων - αναλήψεων - υποχρεώσεων.

Το ΠΔΠ επιβάλλει δημοσιονομική πειθαρχία διασφαλίζοντας ότι οι δαπάνες της Ένωσης αναπτύσσονται με τρόπο προβλέψιμο και εντός των ορίων των Ιδίων Πόρων της. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πολυετές μέσο, διασφαλίζοντας ότι οι πολιτικοί στόχοι της Ένωσης τυγχάνουν κατάλληλης προώθησης στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής και ότι υπάρχει συνέχεια προς την κατεύθυνση της επίτευξης των προτεραιοτήτων που ορίζονται προς όφελος της Ένωσης στο σύνολό της. Διευκολύνει επίσης τη διαδικασία επίτευξης συμφωνίας για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι τα αρμόδια δυο σκέλη για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

 • Οι διαπραγματεύσεις για το νέο ΠΔΠ ξεκίνησαν με τη δημοσίευση της Πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο ΠΔΠ «Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020», στις 29 Ιουνίου 2011.

  Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ) έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των συζητήσεων σχετικά με το ΠΔΠ, ενώ οι αρμόδιες συνθέσεις του Συμβουλίου είναι υπεύθυνες για τις εργασίες επί των νομοθετικών προτάσεων που αφορούν συγκεκριμένες πολιτικές. Η Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) έχει την ευθύνη για την προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων σχετικά με το φάκελο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες που πραγματοποιούνται στις άλλες σχετικές συνθέσεις του Συμβουλίου. Η Ομάδα «Φίλοι της Προεδρίας (ΠΔΠ)» επικουρεί την ΕΜΑ, διεξάγει τις εργασίες της υπό τη διεύθυνσή της και δίνει αναφορά σε αυτή.

  Με βάση τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις, η εργασία στο Συμβούλιο διεξάγεται μέσω ενός «Διαπραγματευτικού Πλαισίου» που αντικατοπτρίζει την έκβαση των συζητήσεων στο ΣΓΥ και περιγράφει τη δομή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

  Το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι το ΠΔΠ ορίζεται σε έναν Κανονισμό που εγκρίνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο, αφού εξασφαλιστεί η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία δίδεται από την πλειοψηφία των μελών του. Αυτή η διαδικασία σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει ολόκληρο το πακέτο, χωρίς τη δυνατότητα τυχόν τροποποιήσεων.

 • Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Πρότασης της Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο είναι η εστίαση στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Έχει προταθεί σημαντική αύξηση των κονδυλίων για την ανταγωνιστικότητα (+52% σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο 2007-2013). Παράλληλα, προτείνεται να μειωθούν τα κονδύλια για τις δύο μεγάλες παραδοσιακές πολιτικές, την Πολιτική Συνοχής (-8,6%) και την Κοινή Γεωργική Πολιτική (-11%). Προτείνεται επίσης να χρηματοδοτηθεί και ένας νέος μηχανισμός, η «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ)  με €40 δις που θα συμπληρωθεί με επιπλέον €10 δις από το Ταμείο Συνοχής, προκειμένου να υποστηρίξει έργα στον τομέα των Μεταφορών, Ενέργειας και Ψηφιακών δικτύων. Το νέο ΠΔΠ αποτελείται από 5 κατηγορίες προϋπολογισμού ως εξής:

  • Έξυπνη και χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη (48%/€491 δις εκ των οποίων Ανταγωνιστικότητα €114,9 δις, Πολιτική Συνοχής €336 δις και ΔΣΕ € 40 δις)
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη: Φυσικοί Πόροι (37%/€382,9 δις εκ των οποίων Δαπάνες σχετικές με την Αγορά και Άμεσες Πληρωμές €281,8 δις και Αγροτική Ανάπτυξη  €89,9 δις)
  • Ασφάλεια και Ιθαγένεια (1,8%/€18,5 δις)
  • Παγκοσμιοποιημένη Ευρώπη (6,8%/€70 δις)
  • Διοικητικές Δαπάνες (6,1%/€62,6 δις).

  Το συνολικό ανώτατο όριο πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που προτείνονται από την Επιτροπή για την περίοδο 2014-2020 είναι €1,025 δις.

 • Η Συνθήκη απαιτεί όπως η Ένωση εξισορροπεί τις δαπάνες και τα έσοδα του προϋπολογισμού της.  Επί του παρόντος, υπάρχουν τρεις πόροι για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, με τον πόρο που βασίζεται στο Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα να αποφέρει, με διαφορά, το μεγαλύτερο εισόδημα:

  • Οι Παραδοσιακοί Ίδιοι Πόροι (ΠΙΠ) που αποτελούνται από τους δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από κράτη εκτός ΕΕ και τις εισφορές ζάχαρης (περίπου 15%).
  • Ο πόρος που βασίζεται στο «στατιστικό» Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (περίπου 11%).
  • Ο πόρος που βασίζεται στο Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) (περίπου 74%).

  Η Επιτροπή έχει προτείνει την αναδιάρθρωση του μελλοντικού συστήματος Ιδίων Πόρων με την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού πόρου ΦΠΑ και ενός Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών (ΦΧΣ), ενώ ταυτόχρονα απλοποιεί το σύστημα των επιστροφών και διορθώσεων, ώστε να περιοριστούν οι συνεισφορές των κρατών μελών που διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν δημοσιονομική επιβάρυνση που θα ήταν υπερβολική σε σχέση με την ευημερία τους.

  Οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα αποτελέσουν υψηλή προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία, με στόχο να προχωρήσουν περαιτέρω οι διαπραγματεύσεις στο επίπεδο του Συμβουλίου, προκειμένου το θέμα να τεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τελική συμφωνία.  Για το σκοπό αυτό, η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  Η Προεδρία θα είναι επίσης σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η υιοθέτηση του ολοκληρωμένου πακέτου. Ο γενικός στόχος είναι ένας εκσυγχρονισμένος, δίκαιος, αποτελεσματικός, αλληλέγγυος προϋπολογισμός της ΕΕ, που να αποσκοπεί στη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης, κυρίως τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης σε όλη την Ένωση.

  Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν παράλληλα, και με συντονισμένο τρόπο, με εκείνες για τις διάφορες τομεακές πολιτικές της ΕΕ, προετοιμάζοντας την ομαλή ολοκλήρωση των σχετικών συζητήσεων που συνδέονται με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ.

  Πρόσθετα από τα Συμβούλια Γενικών Υποθέσεων, θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, στις 30 Αυγούστου, μία άτυπη συνάντηση των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία θα αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στο ΠΔΠ.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΜ): Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εισηγήσεις της Κομισιόν για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020

Διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ