H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Έρευνα και Καινοτομία

Η συνεχής ανάπτυξη του τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την εφαρμογή της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας “Ένωση Καινοτομίας”, περιλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Η Προεδρία θα επικεντρωθεί κυρίως στην προώθηση των διαπραγματεύσεων για τις νομοθετικές προτάσεις που αφορούν τόσο το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, όσο και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ).

 • Ο Ορίζοντας 2020 είναι το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης για έρευνα και καινοτομία για την περίοδο 2014-2020, το οποίο ενοποιεί στην πράξη τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας, δηλαδή το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας, και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, ο Ορίζοντας 2020 εισάγει σημαντικά μέτρα απλούστευσης, που περιλαμβάνουν ενιαίο πακέτο κανόνων συμμετοχής, απλοποίηση των κανόνων χρηματοδότησης, λιγότερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους και εξισορρόπηση μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχων, καθώς και άλλα μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των συμμετεχόντων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ, και στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εξασφάλιση χορηγίας.

  Η δομή του Ορίζοντα 2020 χωρίζεται σε τρεις άξονες:

  «Επιστήμη Αριστείας», αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας της έρευνας που διεξάγεται στην Ευρώπη, μέσω της δημιουργίας ερευνητικών υποδομών αριστείας και την προσέλκυση υψηλού επιπέδου ερευνητών.

  «Βιομηχανική Υπεροχή», αποσκοπώντας στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία στην Ευρώπη από τις επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη επικέντρωση στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στην επέκταση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των καινοτόμων επιχειρήσεων.

  «Κοινωνικές Προκλήσεις», αποσκοπώντας στην αξιοποίηση της έρευνας και καινοτομίας για επίλυση των κυριότερων κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως είναι: Υγεία, δημογραφικές αλλαγές και ευημερία· Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και βιο-οικονομία; ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια· έξυπνα, πράσινα και ολοκληρωμένα συστήματα μεταφορών· δράση για το κλίμα, απόδοση πόρων και πρώτες ύλες· καινοτόμες, ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.

  Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του Ορίζοντα 2020 είναι €80δις για την περίοδο 2014-2020.

  Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για τον Ορίζοντα 2020 από το σημείο που θα φτάσει η Δανική Προεδρία, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών και για τις τέσσερις νομοθετικές προτάσεις του πακέτου Ορίζοντας 2020.

 • Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2008 με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των κρατών-μελών, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

  Το ΕΙΤ θεωρείται πρωτοπόρο στην εφαρμογή της έννοιας του «Τριγώνου της Γνώσης» με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση της έρευνας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων σε όλες τις δραστηριότητές του, μέσω ενός νέου τύπου διασυνοριακών συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, γνωστών ως Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ). Σήμερα στο ΕΙΤ λειτουργούν τρεις τέτοιες ΚΓΚ στα πεδία της αειφόρου ενέργειας, κλιματικής αλλαγής, και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, ενώ η πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται στη δημιουργία έξι νέων ΚΓΚ κατά την περίοδο 2014-2020.

  Η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για τη Στρατηγική Ατζέντα Καινοτομίας του ΕΙΤ και τον Τροποποιημένο Κανονισμό του ΕΙΤ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών σε αυτές τις δύο νομοθετικές προτάσεις. Στις 8 και 9 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στη Λάρνακα.

 • Η ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας μέχρι το 2014 αποτελεί μια από τις βασικές δράσεις που περιλαμβάνονται στην εμβληματική πρωτοβουλία Ένωση Καινοτομίας. Ο σκοπός αυτής της ολοκλήρωσης είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού ερευνητικού συστήματος, μέσω καλύτερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προκύπτουν από διασυνοριακές συνέργειες και  συμπληρωματικότητες, διευκολύνοντας έτσι την κυκλοφορία των ερευνητών και της γνώσης στην Ευρώπη. Για να γίνει αυτό κατορθωτό, απαιτείται να ξεπεραστούν τα εναπομείναντα εμπόδια που σχετίζονται με την κινητικότητα των ερευνητών, τη διασυνοριακή λειτουργία των χρηματοδοτικών οργανισμών και των οργανισμών εκπόνησης έρευνας, την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές, και τη διασυνοριακή μεταφορά γνώσης.

  Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πλαίσιο ΕΧΕ αναμένεται να καλύψει τα θέματα αυτά, και να αποτελέσει τη βάση για επίτευξη στρατηγικού συντονισμού και συνοχής πολιτικών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μέλων προς επίλυση των πιο πάνω εκκρεμούντων θεμάτων.

  Η Κυπριακή Προεδρία αναμένεται να αρχίσει εντατικές συζητήσεις επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πλαίσιο ΕΧΕ μεταξύ των κρατών μελών και θα πραγματοποιήσει Συνέδριο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, στις 14 Νοεμβρίου, στη Λευκωσία.