H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Εσωτερική Αγορά

Η Εσωτερική Αγορά, η οποία ξεκίνησε ως ένας χώρος ελεύθερης διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων, και εξελίχθηκε με την εδραίωση της οικονομικής ολοκλήρωσης, το ευρώ και τις πολιτικές της αλληλεγγύης και της συνοχής, έχει καταστεί μέρος της καθημερινότητας των πολιτών στις επαγγελματικές και ιδιωτικές τους δραστηριότητες. Στην Εσωτερική Αγορά σήμερα, οι πολίτες μπορούν να κατοικούν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να διενεργούν εμπορικές συναλλαγές σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, με πολύ λιγότερα εμπόδια και φραγμούς απ’ότι προηγουμένως. Η σημαντική συμβολή της Ενιαίας Αγοράς στην ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τα τελευταία 20 χρόνια, καθώς και η ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού και για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των σοβαρών επιπτώσεων  από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, έχουν οδηγήσει αναπόφευκτα στην ιεράρχηση της ενίσχυσης της Ενιαίας Αγοράς ως ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την προώθηση μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.  

Ειδικότερα, απαιτείται όπως δοθεί έμφαση στην ολοκλήρωση, μέχρι το τέλος του χρόνου, της διαδικασίας υιοθέτησης από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των υφιστάμενων προτάσεων της Πράξης για την Ενιαία Αγορά  καθώς και στην προώθηση νέων δράσεων.

Η υφιστάμενη Πράξη για την Ενιαία Αγορά υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο 2011, μετά και από δημόσια διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα 12 μοχλών ανάπτυξης που κυμαίνονται από τη διακίνηση των πολιτών, την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την προστασία των καταναλωτών μέχρι την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα Ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο καθένας από τους μοχλούς περιλαμβάνει μια κύρια νομοθετική δράση και αριθμό συμπληρωματικών δράσεων για την τόνωση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προκειμένου η Ενιαία Αγορά να μπορεί να λειτουργεί πάνω σε μια σταθερή οικονομική και κοινωνική βάση.

Η Κυπριακή Προεδρία, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της Ενιαίας Αγοράς ως ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την προώθηση μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες της Πράξης για την Ενιαία Αγορά οι οποίες είναι ικανές να τονώσουν την ανάπτυξη, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, δίνοντας απτά αποτελέσματα σε πολίτες, εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Η Προεδρία μας θα ξεκινήσει επίσης την εργασία για την αναμενόμενη Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ και θα οργανώσει εορταστική εκδήλωση για τον εορτασμό της 20ής επετείου από την ίδρυση της Ενιαίας Αγοράς.

 • Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να αποτελέσει το μοχλό για την ανάπτυξη μιας πιο οικολογικής, κοινωνικά υπεύθυνης και καινοτόμου Εσωτερικής Αγοράς, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Απλούστερες και πιο ευέλικτες διαδικασίες θα περιορίσουν το διοικητικό κόστος και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των δημοσίων συμβάσεων, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας, οδηγώντας ταυτόχρονα σε πιο εύκολη πρόσβαση στις αγορές, κυρίως για τις ΜμΕ και τις διασυνοριακές συναλλαγές, με εμφανή τα οφέλη σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Ως εκ τούτου, η Κυπριακή Προεδρία θα προσδώσει έμφαση στο πακέτο μεταρρύθμισης των Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή την Κλασσική Πρόταση Οδηγίας, την Πρόταση Οδηγίας για τους τομείς Κοινής Ωφελείας, καθώς επίσης και για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, το οποίο αποτελεί σημαντικό μέρος της Πράξης για την Ενιαία Αγορά και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.

 • Ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας, δεδομένου της επίδρασης στην κινητικότητα των επαγγελματιών μεταξύ των κρατών-μελών, προς ανταπόκριση στην αυξημένη ζήτηση για θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, με τα συνεπακόλουθα οφέλη για την αγορά εργασίας και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Η απλοποίηση των κανόνων για την κινητικότητα των επαγγελματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον καταστεί επείγουσα όπως και η ενδυνάμωση της συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. Η εισαγωγή της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας θα επιτρέψει την ευκολότερη και ταχύτερη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων για όλους τους ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς κλάδους. Ταυτόχρονα, ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του κοινού για την έλλειψη αποτελεσματικών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης αναφορικά με επαγγελματικά παραπτώματα, ιδίως στον τομέα της υγείας.

 • Η στρατηγική Ευρώπη 2020 αποδίδει μεγάλη σημασία στον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που ρυθμίζει την πνευματική ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτόμας βιομηχανίας της ΕΕ.

  Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των δικαιούχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων κλπ.

  Σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια κενά στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τα μέσα της κεφαλαιοποίησης τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, το ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι σύνθετο, κατακερματισμένο και δαπανηρό. Η κατοχύρωση ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε 13 κράτη μέλη μπορεί να κοστίσει έως και δέκα φορές περισσότερο από ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ένα δαπανηρό σύστημα επίλυσης διαφορών επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,  καθότι αυτές επιλύονται σε διάφορα εθνικά δικαστήρια. Προς το σκοπό αυτό, η Προεδρία θα συνεχίσει τις προσπάθειες που ξεκίνησαν οι προηγούμενες Προεδρίες για τη δημιουργία του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα επιλαμβάνεται διαφορές που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα ενιαία διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

  Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που διατίθενται στο διαδίκτυο είναι ένας τρόπος για να τονωθεί η νόμιμη προσφορά των προστατευόμενων πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα μέτρα για τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς επιγραμμικού δημιουργικού περιεχομένου, καθώς και η διευκόλυνση της διατήρησης και προσβασιμότητας των ορφανών έργων μέσω της ψηφιοποίησης τους, είναι επίσης μέρος του προγράμματος εργασίας της Προεδρίας. 

  Επιπλέον, η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ψηφιακή ή άλλη μορφή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατίθενται στο κοινό και πώς αποζημιώνονται οι δικαιούχοι. Για το σκοπό αυτό η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για τη θέσπιση νέων κοινών κανόνων για την εποπτεία της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και του αποτελεσματικού ελέγχου των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

  Η Προεδρία θα διεξάγει, επίσης, εργασία για το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου συστήματος προστασίας του κοινοτικού εμπορικού σήματος. Στόχος της Προεδρίας είναι η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τα κοινοτικά εμπορικά σήματα, ούτως ώστε να εκσυγχρονιστούν τα εθνικά γραφεία και οι διαδικασίες που ακολουθούν για μια πιο αποτελεσματική προστασία των εμπορικών σημάτων σε κοινοτικό επίπεδο.

 • Η συνεχής βελτίωση κι εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση συμβάλλουν τα μέγιστα στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθιστώντας την επιχειρηματικότητα πιο βιώσιμη, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανταγωνιστούν με επιτυχία στις παγκόσμιες αγορές, συνεισφέροντας ταυτόχρονα και στην οικονομική ανάπτυξη.

  Γι΄ αυτό και η μείωση των ρυθμιστικών και διοικητικών επιβαρύνσεων μέσω της απλοποίησης των λογιστικών κανόνων και των υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις, κρίνεται επιβεβλημένη. Επίσης, ο αυστηρότερος έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων και η μεγαλύτερη διαφάνεια στις πληρωμές που καταβάλλουν εταιρείες εξορύξεων και υλοτομίας σε κυβερνήσεις, καθώς επίσης η μεταρρύθμιση του λογιστικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των συγκεκριμένων απαιτήσεων σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή και στην προστασία των επενδυτών, εργαζομένων και πολιτών κατά της εταιρικής απάτης και κακοδιαχείρισης, με ευεργετικές συνέπειες για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

  Η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση της αναθεώρησης των λογιστικών οδηγιών, καθώς και την προώθηση των προτάσεων  μεταρρύθμισης του λογιστικού ελέγχου που αφορούν τον υποχρεωτικό λογιστικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, προκειμένου να ενθαρρυνθούν η εγκαθίδρυση και η λειτουργία Ιδρυμάτων στην εσωτερική αγορά, προς όφελος των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ, η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες επί της πρότασης για το Θεσμικό Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Επιπλέον, θα αρχίσει εργασία επί των πρωτοβουλιών για την εταιρική διακυβέρνηση και το μέλλον του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου».

 • Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και των συμφερόντων τους είναι υψίστης σημασίας, καθότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της E.E. Η διασφάλιση πλήρους και διαφανούς πληροφόρησης προς τους καταναλωτές ενισχύει τον ανταγωνισμό και τη δυνατότητα ενημερωμένης επιλογής. Η γρήγορη, φθηνή και αποτελεσματική εξωδικαστική επίλυση των διαφορών των καταναλωτών, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των εμπόρων για συμμετοχή σε διασυνοριακές συναλλαγές.

  Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών / Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

  Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλονται για να βελτιωθεί η λειτουργία της λιανικής εσωτερικής αγοράς, και ειδικότερα για ενίσχυση της έννομης προστασίας των καταναλωτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε πρόταση Οδηγίας για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών, συνοδευόμενη από Πρόταση Κανονισμού για την Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών. Σύμφωνα με τις υπό αναφορά προτάσεις, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι όλες οι διαφορές μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων, οι οποίες προκύπτουν από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, μπορούν να υποβληθούν σε φορέα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα. Οι μηχανισμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των Κρατών Μελών και προκειμένου οι καταναλωτές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι υπό αναφορά μηχανισμοί, είναι απαραίτητο οι εν λόγω εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών να είναι διαθέσιμοι στους καταναλωτές.

  Τα θέματα αυτά αποτελούν προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία. Λαμβανομένου υπόψη της σημαντικής δουλειάς που επιτελέστηκε μέχρι τώρα στον τομέα αυτόν, αναμένεται ότι η Κυπριακή Προεδρία θα κληθεί να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις.