H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Φορολογία
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθιερώθηκε στην ΕΕ πριν από τέσσερις και πλέον δεκαετίες, σε μία εποχή πολύ διαφορετική από σήμερα. Συνεπώς, είναι προφανές ότι το σύστημα για τον ΦΠΑ πρέπει να εκσυγχρονιστεί για να μπορεί, αφενός, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης οικονομίας - που έχει ως κινητήρια δύναμη τις υπηρεσίες και είναι βασισμένη στην τεχνολογία  - και, αφετέρου, να πετύχει τη μείωση της πολυπλοκότητας του σημερινού συστήματος ΦΠΑ, που συνεπάγεται, περιττές δαπάνες και βάρη για τους φορολογούμενους και τις υπηρεσίες, καθώς και εμπόδια για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση έχει τονίσει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΦΠΑ, για την εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης. Ο ΦΠΑ είναι μια σημαντική πηγή εσόδων για τα κράτη μέλη. Μπορεί ν’ αναμένεται ότι θα γίνει ακόμα σημαντικότερη, στο βαθμό που ο ρυθμός ανάπτυξης και η γήρανση του πληθυσμού θα έχουν επιπτώσεις στις άλλες πηγές εσόδων. Επιπλέον, όπως προκύπτει από διάφορες οικονομικές μελέτες, οι φόροι κατανάλωσης, είναι από τους πιο φιλικούς προς την ανάπτυξη, ενώ ένα ισχυρό σύστημα ΦΠΑ θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Είναι επομένως, πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ είναι απολύτως λειτουργικό και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του.

 • Η υφιστάμενη ενεργειακή Οδηγία (2003/96/ΕΚ) αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την προώθηση των στόχων για την κλιματική αλλαγή, παράλληλα με το στόχο της καλύτερης εναρμόνισης της φορολογίας της ενέργειας, κατέθεσε Πρόταση Οδηγίας για τροποποίηση της ενεργειακής οδηγίας, η οποία συζητείται και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου θα συνεχίσει τη συζήτηση, αφού το εν λόγω θέμα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της. Συγκεκριμένα, με την Πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας επιδιώκεται:

  • η επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των καταναλωτών ενέργειας, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας,
  • η παροχή ενός επικαιροποιημένου πλαισίου για τη φορολόγηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
  • η επίλυση του υφιστάμενου προβλήματος της διπλής ρύθμισης της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής CO2 στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και της φορολογίας του CO2.

  Ως εκ τούτου, η Πρόταση συνιστά μία προσπάθεια για να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές σε ορισμένες διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τη φορολογία της ενέργειας, ούτως ώστε οι ενεργειακοί φόροι να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για λιγότερη και καθαρότερη ενεργειακή κατανάλωση στην Ε.Ε.

 • H τροποποιητική Οδηγία για τη φορολογία των αποταμιεύσεων έχει ως στόχο την επίτευξη αποτελεσματικότερης φορολόγησης, την αντιμετώπιση υφιστάμενων νομοθετικών κενών και την εξάλειψη στρεβλώσεων και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η εν λόγω πρόταση στοχεύει στη διασφάλιση της φορολόγησης των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις τα οποία προκύπτουν από ενδιάμεσα νομικά μορφώματα. Επίσης, συζητείται η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας, προκειμένου να καλύπτονται ισοδύναμα εισοδήματα από καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και συγκεκριμένα ασφαλιστικά προϊόντα. Η Οδηγία είναι σημαντική για την Κυπριακή Προεδρία, η οποία θα στοχεύει στην επίτευξη συμφωνίας.

 • H πρόταση για την τροποποίηση της Οδηγίας για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών Κρατών Μελών στοχεύει στη διασφάλιση της φορολόγησης των τόκων και δικαιωμάτων σε ένα Κράτος Μέλος. Η πρόταση περιλαμβάνει κυρίως μέτρα για βελτίωση και επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Το θέμα αυτό είναι σημαντικό και θα απασχολήσει την Κυπριακή Προεδρία.

 • Η πρόταση της Επιτροπής για μια Κοινή Ενοποιημένη Εταιρική Φορολογική Βάση περιλαμβάνει κοινούς κανόνες για τον υπολογισμό κερδών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτος μέλος της ΕΕ. Επί της ουσίας μια επιχείρηση ή όμιλος επιχειρήσεων θα πρέπει να ακολουθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα κανόνων για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Με τον ενιαίο υπολογισμό τα κέρδη θα επιμερίζονται αναλόγως στα Κράτη Μέλη, στα όποια δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και θα φορολογούνται με βάση τη φορολογική κλίμακα της κάθε χώρας. Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει τις τεχνικές συζητήσεις για το θέμα στο Συμβούλιο.

 • Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 9 Δεκεμβρίου 2011, για το Σύμφωνο για το Ευρώ+, περιλαμβάνονται αναφορές για το συντονισμό της φορολογικής πολιτικής και προβλέπεται, ειδικότερα, η διεξαγωγή «διαρθρωμένων» συζητήσεων. Προβλέπεται, επίσης, ότι οι Υπουργοί Οικονομικών των Κρατών Μελών που συμμετέχουν στο Σύμφωνο για το Ευρώ και η Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκθεση, έως το Δεκέμβριο του 2012, ως προς την επιτευχθείσα πρόοδο σχετικά με τις «διαρθρωμένες συζητήσεις» που πραγματοποίησαν για θέματα φορολογικής πολιτικής, για να διασφαλίζονται οι ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, να αποφεύγονται οι επιζήμιες πρακτικές και να υποβάλλονται προτάσεις για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκεμβρίου έκθεση σχετικά με τη επιτευχθείσα πρόοδο των «διαρθρωμένων» συζητήσεων.