H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Μεταφορές
 • Ταχογράφοι

  Η πρόταση αφορά στη συσκευή καταγραφής των ωρών οδήγησης και ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών στις εμπορευματικές και επιβατικές οδικές μεταφορές. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στόχος είναι η τροποποίηση του σχετικού κανονισμού με σκοπό τη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος, της οδικής ασφάλειας και του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών καθώς και τη μείωση του άσκοπου διοικητικού φόρτου με ανάπτυξη των τεχνικών χαρακτηριστικών του ταχογράφου.

  Τεχνικός Έλεγχος Μηχανοκινήτων Οχημάτων

  Η πρόταση αφορά στον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της οδικής κυκλοφορίας και την αύξηση των συνεπαγόμενων κινδύνων και οχλήσεων που δημιουργούν σε όλα τα Κράτη Μέλη, η ΕΕ αναμένεται να προωθήσει αναθεώρηση της σχετικής Οδηγίας όσο αφορά στο περιεχόμενο των ελέγχων, τη συχνότητα τους κ.λπ. Η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει την εξέταση της πιο πάνω πρότασης.

 • Η μεταφορά στο Κοινοτικό Δίκαιο σημαντικών διατάξεων της Ναυτικής Σύμβασης Εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), σε σχέση με τις υποχρεώσεις των Κρατών Μελών ως Κράτη Λιμένα και Κράτη Σημαίας μέσω τις αναθεώρησης της σχετικής Οδηγίας για τα Κράτη Λιμένα και την εισαγωγή νέας Οδηγίας για τα Κράτη Σημαίας αποτελεί σημαντική εξέλιξη στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

  Η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει την εξέταση των δύο νομοθετικών προτάσεων στο Συμβούλιο με την εφαρμογή των οποίων θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών έτσι που να διαμορφωθεί ένα πιο ασφαλές και υπεύθυνο εργατικό δυναμικό στη ναυτιλία, αλλά και να καταστεί ευρύτερα πιο υπεύθυνη η ναυτιλιακή βιομηχανία.

 • Δέσμη για τους αερολιμένες:

  Η αναβάθμιση και ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών αερολιμένων αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχή της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής για την πολιτική αεροπορία. Η Προεδρία θα επιδιώξει να επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τη δέσμη για τους αερολιμένες, η οποία έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας των αερολιμένων, τη μείωση των επιπτώσεων του θορύβου γύρω από τα αεροδρόμια καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση της χωρητικότητας των αερολιμένων. Η εν λόγω δέσμη μέτρων συνίσταται σε τρία νομοθετικά μέτρα για τις υπηρεσίες εδάφους, το θόρυβο και τις χρονοθυρίδες.

 • GMES

  Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Γης (GMES) είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αυξανόμενες ανάγκες για ακριβή και αξιόπιστα περιβαλλοντικά δεδομένα. Το Πρόγραμμα παρατηρεί, μεταξύ άλλων, την κατάσταση των ωκεανών, της ατμόσφαιρας και των εδαφών της γης, και παρέχει δεδομένα για μια σειρά θεμάτων, όπως οι κλιματικές αλλαγές και η ασφάλεια του πολίτη.

  Η Προεδρία θα προωθήσει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής, έχοντας ως στόχο τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω Προγράμματος.

 • Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

  Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής  υποδομής μεταφορών είναι θεμελιώδης αφενός για την ολοκλήρωση της  ενιαίας αγοράς που διέπεται από  την ελευθερία διακίνησης προσώπων και εμπορευμάτων και αφετέρου για  την ενίσχυση των οικονομικών  συναλλαγών, αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

  Προτεραιότητα της Κυπριακής  Προεδρίας είναι να εργαστεί για  την επιτυχή αναθεώρηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, ως μέρος της  Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη. Η περαιτέρω ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων θα συμβάλει τόσο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στον τομέα των  μεταφορών όσο και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη  προσοχή θα δοθεί στην βέλτιστη διασύνδεση των συστημάτων μεταφορών, ώστε να εξασφαλιστούν πιο αποτελεσματικές  και βιώσιμες επιλογές μεταφορών  για όλους τους χρήστες, τόσο για  τους πολίτες, όσο και για τους επαγγελματίες στον τομέα των  μεταφορών.

  Galileo

  H ανάπτυξη των Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (Galileo and EGNOS), δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναπτύχθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, με στόχο να προσφέρουν στην Ευρώπη τεχνολογική ανεξαρτησία από το αμερικανικό σύστημα GPS και το ρωσικό GLONASS. Το Galileo και το EGNOS είναι ευρωπαϊκά προγράμματα ραδιοπλοήγησης και προσδιορισμού θέσης μέσω δορυφόρου, οι υπηρεσίες των οποίων θα έχουν σημαντικές θετικές συνέπειες στις μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες, όπως επίσης και στην ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών τους.

  Η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει  την πρόταση Κανονισμού που αποσκοπεί  στην θέσπιση ενός πλαισίου για τη  χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση των δύο  αυτών ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής Πλοήγησης για την  περίοδο 2014-2020.