H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου

Η προετοιμασία των συναντήσεων των Υπουργών γίνεται σε περισσότερα από 150 προπαρασκευαστικά σώματα (ομάδες εργασίας) και επιτροπές, που τις απαρτίζουν αξιωματούχοι από τα 27 κράτη μέλη και ασχολούνται με αριθμό θεμάτων.

Μάθετε περισσότερα για  το πρόγραμμα εργασίας των συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας από τον ιστότοπο της Γραμματείας του Συμβουλίου.

Πιο κάτω θα βρείτε περιγραφή κάθε ομάδας εργασίας του Συμβουλίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

 • Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (Κορεπέρ) έχει την ευθύνη της ετοιμασίας των συνεδριάσεων του Συμβουλίου σε υπουργικό επίπεδο. Όλα τα θέματα πρέπει να περάσουν από την Κορεπέρ προτού περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη μιας συνεδρίας του Συμβουλίου. Η Κορεπέρ συνέρχεται σε δύο συνθέσεις, Κορεπέρ IΙ και Κορεπέρ Ι, που χειρίζονται θέματα σε διαφορετικούς τομείς.

  Η Κορεπέρ Ι αποτελείται από τους Αναπληρωτές Μονίμους Αντιπροσώπους των μονίμων αντιπροσωπειών στις Βρυξέλλες. Τα θέματα με τα οποία ασχολείται αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

  • Απασχόληση, κοινωνική πολιτική, υγεία και θέματα καταναλωτών
  • Ανταγωνιστικότητα (εσωτερική αγορά, βιομηχανία και έρευνα)
  • Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια
  • Γεωργία και αλιεία
  • Περιβάλλον
  • Εκπαίδευση, νεολαία και πολιτισμός

  Στην Κορεπέρ ΙΙ τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται από τους μονίμους αντιπροσώπους τους, ήτοι τους πρέσβεις στις μόνιμες αντιπροσωπείες των Βρυξελλών. Η Κορεπέρ ΙΙ ασχολείται με θέματα στους ακόλουθους τομείς.

  • Γενικές υποθέσεις και εξωτερικές σχέσεις
  • Οικονομικά και δημοσιονομικά  ζητήματα
  • Δικαιοσύνη και εσωτερικά θέματα
  • Γενική ευθύνη για την ετοιμασία των συναντήσεων κορυφής
 • Η προπαρασκευαστική εργασία της Επιτροπής Οικονομικών και Δημοσιονομικών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής  Ένωσης περιλαμβάνει θέματα όπως η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση, η ισοτιμία του ευρώ και οι σχέσεις με τις τρίτες χώρες και τα διεθνή ιδρύματα. Η συμβουλευτική αυτή επιτροπή παρέχει επίσης το πλαίσιο για την προετοιμασία και διεξαγωγή του διαλόγου μεταξύ του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 • Η Επιτροπή Απασχόλησης είναι μια συμβουλευτική επιτροπή  η οποία συστάθηκε για να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και να προωθήσει τον συντονισμό μεταξύ κρατών μελών στις πολιτικές της απασχόλησης και αγοράς εργασίας. Αντικατέστησε την Επιτροπή Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας που είχε δημιουργηθεί το 1997.

 • Ο σκοπός της Επιτροπής είναι η παροχή βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη διαπραγμάτευση και συνομολόγηση συμφωνιών με κράτη ή διεθνείς οργανισμούς. Η Επιτροπή ασχολείται με αριθμό τρεχόντων θεμάτων εμπορικής πολιτικής που εμπίπτουν σε τρεις βασικούς τομείς:

  1. Θέματα Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου
  2. Διμερείς εμπορικές σχέσεις
  3. Νέα νομοθεσία ΕΕ εντός της εμπορικής πολιτικής, ως μέρος της διαδικασίας του Συμβουλίου.

  Η Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής συνέρχεται μια φορά τον μήνα σε επίπεδο πλήρων μελών, των «τιτλούχων», καθώς και μια φορά ανά εξαμηνία σε ανεπίσημη σύνοδο στη χώρα της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ. Επιπρόσθετα, οι αναπληρωτές της επιτροπής συνέρχονται μια φορά κάθε εβδομάδα.

 • Η επιτροπή αυτή βοηθά και συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν διαπραγματεύεται εκ μέρους της ΕΕ στον ΔΟΕ και με τρίτες χώρες για εμπορικές συμφωνίες  σε σχέση με τις υπηρεσίες, τις επενδύσεις και προστασία των επενδύσεων. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις για τα μέρη εκείνα  των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου, που αφορούν στις υπηρεσίες και τις επενδύσεις, καθώς και τη συνομολόγηση χωριστών συμφωνιών προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών.

 • Η ΕΠΑ έχει την Ευθύνη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια της ΕΕ (ΚΕΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας  (ΚΠΑΑ). Η Επιτροπή παρακολουθεί τη διεθνή κατάσταση και εκδίδει προτάσεις για στόχους πολιτικής και εισηγήσεις για στρατηγικές επιλογές προς το Συμβούλιο των Υπουργών. Η ΕΠΑ προσφέρει καθοδήγηση  στη Στρατιωτική Επιτροπή (ΣΕΕΕ), την Πολιτικοστρατιωτική Ομάδα (ΠΣΟ) και την Επιτροπή Πολιτικής Διαχείρισης Κρίσεων. Ασκεί πολιτικό έλεγχο και παρέχει στρατηγική κατεύθυνση στις στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ.  Τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται  στην ΕΠΑ σε πρεσβευτικό επίπεδο και συνέρχεται δύο φορές την εβδομάδα, με επιπρόσθετες συνεδριάσεις ανάλογα με τις ανάγκες.

 • Η ΜΕΕΣΕΑ (COSI) δημιουργήθηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας αναφορικά με την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ. Έτσι, ο βασικός στόχος της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι η προώθηση της συνεργασίας για επιχειρησιακές ενέργειες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, περιλαμβανομένου του τομέα της επιβολής του νόμου.

 • Η Επιτροπή λειτουργεί  ως μέσο για τη συνεργασία στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον κοινωνικό τομέα. Η συνεργασία σε θέματα όπως ο αγώνας κατά της φτώχειας και ο κοινωνικός  αποκλεισμός, οι συντάξεις, καθώς και η φροντίδα υγείας και η μακροπρόθεσμη φροντίδα, υφίσταται στο πλαίσιο της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού». Σύμφωνα με την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισμού, τα κράτη μέλη συμφωνούν από κοινού σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών στόχων, τους  οποίους  και εφαρμόζουν  στις εθνικές στρατηγικές τους. Η Επιτροπή επιλέγει Πρόεδρο που ενισχύεται από ένα «γραφείο», το οποίο αποτελείται, μεταξύ άλλων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Αντιπροέδρους από την τρέχουσα και την επόμενη Προεδρία.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΜΕ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 • Η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας ετοιμάζει τις συνεδριάσεις των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας αναφορικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Η αλιεία, τα τρόφιμα, η κτηνιατρική πολιτική και φυτοϋγειονομικά θέματα τυγχάνουν προπαρασκευής στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων, Κορεπέρ Ι. Πριν από αυτό, τα θέματα αυτά συζητούνται συνήθως σε κατώτερο επίπεδο σε μια από τις ομάδες εργασίας της ΚΑΠ. Η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας συνέρχεται συνήθως μια φορά την εβδομάδα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 • Η Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕΕ) είναι το ανώτατο στρατιωτικό σώμα που συστάθηκε εντός του Συμβουλίου. Κατευθύνει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της ΕΕ και παρέχει συμβουλές και εισηγήσεις στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας σε στρατιωτικά θέματα. Η ΣΕΕΕ αποτελείται από τους Επιτελείς Ασφάλειας (ΕΑ) των κρατών μελών, οι οποίοι εκπροσωπούνται τακτικά από τους μόνιμους Στρατιωτικούς Αντιπροσώπους (Στρ. Αντιπρ). Η ΣΕΕΕ διαθέτει μόνιμο Προεδρείο,  εκλελεγμένο από τους Επιτελείς Ασφάλειας των κρατών μελών και διορισμένο από το Συμβούλιο.

 • Η CIVCOM αντιμετωπίζει σε μόνιμη βάση τρέχουσες πολιτικές αποστολές. Η Επιτροπή ετοιμάζει και καταρτίζει έγγραφα σχεδιασμού για νέες αποστολές και προβαίνει σε εισηγήσεις προς την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) αναφορικά με την εξαμηνιαία έκθεση των Επικεφαλής της Αποστολής για την απόδοση της αποστολής. Ακόμα, η CIVCOM χειρίζεται  την ανάπτυξη ιδεών για την πολιτική διαχείριση κρίσεων και πολιτικών δυνατοτήτων κλπ.

 • Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την οικονομική πολιτική με ειδική εστίαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, περιλαμβανομένου του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ εντός της στρατηγικής μεταρρύθμισης 2020 της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η επιτροπή ασχολείται με τομείς όπως η εργασία, οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, η ποιότητα και αειφορία των δημοσίων οικονομικών, ανάπτυξη και απασχόληση κλπ.

 • Η επιτροπή αυτή έχει συσταθεί για τη δημιουργία διακλαδικού στρατηγικού προβληματισμού, πέρα από τη νομοθετική διαδικασία: να βοηθήσει στον καθορισμό της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής για θέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών∙ να μελετήσει  ευαίσθητα βραχυπρόθεσμα θέματα∙ να εκτιμήσει την πρόοδο και εφαρμογή και να παράσχει πολιτική συμβουλή και επίβλεψη τόσο σε εσωτερικά όσο και σε εξωτερικά θέματα. Η ΕΔΥ εργάζεται στενά με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), ειδικά όσον αφορά την προπαρασκευή των συνεδριάσεων του Συμβουλίου  Οικονομικών και Δημοσιονομικών  Υποθέσεων (ΕΚΟΦΙΝ).

 • Η Επιτροπή Ασφάλειας εξετάζει και αξιολογεί οποιοδήποτε θέμα ασφάλειας, προβαίνει δε σε εισηγήσεις προς το Συμβούλιο όταν αυτό κρίνεται κατάλληλο. Η Επιτροπή Ασφάλειας έχει συστήσει  3 υπό-ομάδες εμπειρογνωμόνων στους τομείς της Διασφάλισης Πληροφοριών, GNSS (Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης) και Διαπίστευση Ασφάλειας.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΕΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΕΠΈΡ

 • Η Ομάδα Antici περιλαμβάνει διπλωμάτες από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες των κρατών μελών, που έχουν την ευθύνη για την προετοιμασία των συναντήσεων της Κορεπέρ ΙΙ.

 • Η Ομάδα Mertens περιλαμβάνει διπλωμάτες από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες των κρατών μελών που έχουν την ευθύνη για την προετοιμασία των συναντήσεων της Κορεπέρ Ι.

 • Ενεργοποιείται αναλόγως προς αντιμετώπιση συγχρόνων και σημαντικών θεμάτων, σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για επιδημίες κρυολογήματος και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΙ

 • Οι επίσημες συνεδριάσεις Συμβούλων ή Επιτετραμμένων συγκαλούνται και οργανώνονται στη βάση καθιερωμένων πρακτικών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Το καθήκον της ομάδας είναι η καθιέρωση ολοκληρωμένης και ενιαίας στρατηγικής για τη συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Ο στόχος είναι η ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης των πολιτικών της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση, με βάση τον διάλογο, τη συνεργασία και τον συνεταιρισμό με χώρες προέλευσης  και διαμετακόμισης στους τομείς της νόμιμης μετανάστευσης, παράνομης μετανάστευσης, μετανάστευσης και ανάπτυξης. Η ομάδα επίσης ετοιμάζει συμπεράσματα και εισηγήσεις για το άσυλο και τη μετανάστευση προς υιοθέτηση από το Συμβούλιο.

 • Από το 1999, αυτή η ομάδα εργασίας έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της διεθνούς δραστηριότητας της ΕΕ στον τομέα του ελέγχου των ναρκωτικών, περιλαμβανομένης της διασύνδεσης με τους διεθνείς οργανισμούς.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με θέματα που αφορούν στην πολιτική συνοχής. Η ομάδα εργασίας λειτουργεί κυρίως με βάση τους κανονισμούς που διέπουν όλα τα διαρθρωτικά ταμεία (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, Κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής). Η ομάδα συζητά επίσης εκθέσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών κεφαλαίων και την ανάπτυξη πολιτικής.

 • Το Συμβούλιο δύναται, με εισήγηση της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εγκρίνει ειδικά μέτρα για εξαίρεση από την Κοινοτική νομοθεσία για τις Γαλλικές, Ισπανικές και Πορτογαλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε τομείς όπως τελωνεία, φορολογία, γεωργία και αλιεία. Οι εμπλεκόμενες περιοχές είναι  η Γαλλική Γουϊνέα, η Μαρτινίκα, η Γουαδελούπη, η Ρεουνιόν, η Μαδέρα, οι Αζόρες και οι Κανάριοι Νήσοι.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας αποτελεί μέρος της συνεργασίας της ΕΕ στους τομείς πυρηνικής ραδιενέργειας και προστασίας από τη ραδιενέργεια. Η ΟΕΘΑΕ χειρίζεται όλες τις νομικές και τεχνικές πρωτοβουλίες εντός του πυρηνικού πεδίου.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας έχει ως  στόχο τη συζήτηση των προτάσεων της Επιτροπής για νέες ή αναθεωρημένες  νομικές νομοθεσίες στον τομέα της στατιστικής. Αυτές υιοθετούνται με τη συνηθισμένη νομοθετική διαδικασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο αριθμός των συνεδριάσεων κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των νομικών νομοθεσιών που θα τύχουν μελέτης.

 • Η προεδρία ασκείται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

 • Η προεδρία ασκείται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

 • Η προεδρία ασκείται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας έχει την ευθύνη για την επίσημη σύνταξη  των νομικών εγγράφων που υιοθετούνται από το Συμβούλιο. Οι γλωσσομαθείς νομικοί ελέγχουν τη συνοχή των διαφορετικών γλωσσικών εκδοχών και παρακολουθούν την ποιότητα των νομικών εγγράφων από συντακτικής άποψης. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους γλωσσομαθείς νομικούς εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου (ένας για κάθε επίσημη γλώσσα της ΕΕ) και αντιπροσώπους των κρατών μελών (συνήθως τον ειδικό που διαπραγματεύτηκε το νομικό έγγραφο στη σχετική ομάδα εργασίας).

 • Η ομάδα αυτή έχει την ευθύνη για θέματα που αφορούν στο δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασχολείται με κανόνες που σχετίζονται με διαδικασίες στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Γενικό Δικαστήριο, ιδιαίτερα το Πρωτόκολλο για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τους διαδικαστικούς κανόνες, τόσο του Δικαστηρίου όσο και του Γενικού Δικαστηρίου. Γενικά θέματα που σχετίζονται με το δικαστικό σύστημα επίσης τυγχάνουν χειρισμού από αυτή την ομάδα.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με θέματα που αφορούν στους Κανονισμούς Προσωπικού, οι οποίοι ρυθμίζουν τους όρους απασχόλησης του προσωπικού στα όργανα της ΕΕ.

 • Η ομάδα εργασίας παρακολουθεί τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Κύπρο της 26ης Απριλίου 2004 και εστιάζει την προσοχή της στη βελτίωση της οικονομικής ενοποίησης του νησιού και στην επέκταση των επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων και με την ΕΕ.

 • Η ομάδα εργασίας αξιολογεί την πρόοδο της Βουλγαρίας και Ρουμανίας για πλήρωση των κριτηρίων στον δικαστικό τομέα, τα οποία είχαν υιοθετηθεί σε σχέση με την εγκαθίδρυση του «Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου» τον Δεκέμβριο του 2006, πριν από την επίσημη ένταξη της Βουλγαρίας και Ρουμανίας στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2007.

 • Η ομάδα εργασίας ετοιμάζει τις Κοινές Θέσεις του Συμβουλίου σε θέματα που σχετίζονται με τη διεύρυνση της ΕΕ, περιλαμβανομένων των αιτήσεων για ένταξη, την παραχώρηση καθεστώτος υποψηφίου μέλους, την αξιολόγηση της προόδου των διαπραγματεύσεων και τη λήξη των διαπραγματεύσεων.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας έχει συσταθεί για την προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών στον τομέα της δικαιοσύνης. Συμμετέχει σε σχέδια, όπως η ανάπτυξη της κοινής  Ευρωπαϊκής Πύλης Ηλεκτρονικού Δικαίου, η οποία θα παρέχει πληροφορίες για τα νομικά συστήματα και τους νόμους των κρατών μελών. Περαιτέρω, η ομάδα εργασίας ασχολείται  με θέματα όπως η ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες για τη δικαστική πρακτική.

 • Ο τομέας της ομάδας είναι η πυρηνική ασφάλεια. Μελετά πιθανούς τρόπους για βελτίωση των αρχών ασφαλείας σε υφιστάμενα και προγραμματισμένα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Η ομάδα χειρίζεται νομικά, οικονομικά και θεσμικά θέματα στον τομέα εξωτερικών υποθέσεων, με  βασικό επίκεντρο την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια (ΚΕΠΑ). Συγκεκριμένα θέματα είναι:

  1. Η χρηματοδότηση εξωτερικών δραστηριοτήτων
  2. Επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ
  3. Μη-διάδοση
  4. Κυρώσεις
  5. Ειδικοί Αντιπρόσωποι ΕΕ
  6. Άλλα διακλαδικά θέματα
 • Η ομάδα συστάθηκε το 2004 με προοπτική τη  συμμετοχή στις καλύτερες πρακτικές για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και ομοιόμορφης εφαρμογής διαφόρων καθεστώτων κυρώσεων της ΕΕ, καθώς και την αναθεώρηση και εφαρμογή κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή κυρώσεων.

 • Η ομάδα εργασίας ασχολείται με γενικά θέματα διεθνούς δικαίου, όπως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ), η πειρατεία, η τρομοκρατία, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και ο διάλογος της ΕΕ με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς πρωταγωνιστές του τομέα.

 • Η ομάδα είναι αφοσιωμένη σε θέματα που αφορούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ). Την απασχολεί η  συνεργασία με το ΔΠΔ, η προώθηση της συμμετοχής στο ΔΠΔ και η ανταλλαγή πληροφοριών, επιδιώκει δε να συντονίζει την προσέγγιση των κρατών μελών σε διάφορα θέματα που προκύπτουν συνεχώς σε σχέση με το ΔΠΔ. Η ομάδα εργασίας έχει άτυπες συναντήσεις με μη κυβερνητικές οργανώσεις σε κάθε συνεδρία. Είναι επίσης σύνηθες να έχει προσκεκλημένους από το ΔΠΔ ή άλλα δικαστικά σώματα.

 • Η ομάδα εργασίας ασχολείται με το Δίκαιο της Θάλασσας, ιδιαίτερα με βάση τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Καλύπτει δε όλες τις συναφείς πτυχές, όπως δικαιώματα ναυσιπλοΐας, διαχείριση πόρων και προστασία του περιβάλλοντος.

 • Η ΟΕΗΕ (CONUN) αναπτύσσει κοινή πολιτική της ΕΕ σε θέματα του ΟΗΕ που συμφέρουν από κοινού στα κράτη μέλη. Η ΟΕΗΕ προβαίνει σε εισηγήσεις και προσφέρει καθοδήγηση για στρατηγικούς στόχους πολιτικής της ΕΕ, όπως και θεματικά ζητήματα, ώστε να συμβάλει στη διαδικασία καθιέρωσης μακροπρόθεσμων στόχων πολιτικής. Η ΟΕΗΕ αντικρίζει την πολιτική της ΕΕ για τον ΟΗΕ μέσα από τέσσερις κύριους τομείς:

  1. Προώθηση ισχυρότερου ΟΗΕ
  2. Διεθνής ειρήνη και ασφάλεια
  3. Αναθεώρηση του συστήματος των ΗΕ
  4. Οργανισμοί ΗΕ, προγράμματα, ταμεία και διασκέψεις
 • Την ομάδα απασχολούν οι σχέσεις της ΕΕ με τον Οργανισμό για Ασφάλεια και Ανάπτυξη στην Ευρώπη (ΟΑΑΕ) και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα 27 ευρωπαϊκά κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των 56 μελών του OSCE  και των 47 μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο κύριος σκοπός της ομάδας είναι ο συντονισμός μιας κοινής ευρωπαϊκής θέσης στα ζητήματα που συζητούνται στον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

 • Οι όροι εντολής αυτής της ομάδας εργασίας περιλαμβάνουν την ευθύνη για χάραξη της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ στις εξωτερικές της σχέσεις. Αποτελείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αποστολή της ΟΕΑΔ είναι η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο και η ετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών και εκτιμήσεων για την προσέγγιση της ΕΕ σε ορισμένα θέματα και συγκεκριμένα γεγονότα.

 • Η ομάδα αυτή έχει την ευθύνη για θέματα που αφορούν στις σχέσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Η εργασία της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την πολιτική ασφάλειας στα οικονομικά και το εμπόριο. Μερικά από τα οικονομικά θέματα τυγχάνουν επίσης χειρισμού από την Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής. Η ομάδα εργασίας συζητά επίσης τρέχοντα θέματα της υπερατλαντικής ατζέντας και ετοιμάζει τις ετήσιες συναντήσεις κορυφής με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

 • Αυτή την ομάδα εργασίας απασχολούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Μολδαβία, Γεωργία, Ρωσία, Ουκρανία) και της Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν). Χειρίζεται όλες τις πτυχές συνεργασίας της ΕΕ με αυτές τις χώρες. Αυτό επίσης περιλαμβάνει σχήματα για πολυμερή συνεργασία, όπως ο Ανατολικός Συνεταιρισμός ( ο οποίος περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία) και την Πολιτική της Ευρωπαϊκής Γειτονίας (ΠΕΓ). Η ομάδα χειρίζεται επίσης σε γενικό επίπεδο Αρκτικά θέματα.

 • Το πεδίο δράσης αυτής της ομάδας εργασίας είναι οι σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της EFTA (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λίχτενσταϊν). Ο τομέας δραστηριότητας καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων, π.χ. φορολογικά θέματα, συμμετοχή στη συνεργασία Σένγκεν, ορισμένα θέματα που σχετίζονται με την αλιεία και το εμπόριο τροφίμων. Επιπρόσθετα, η ομάδα εργασίας της EFTA ετοιμάζει θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή (ΕΟΠ), περιλαμβανομένων των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της ΕΟΠ.

 • Η ομάδα αυτή έχει την ευθύνη για θέματα που αφορούν στις σχέσεις της ΕΕ με τη Δυτική Περιοχή των Βαλκανίων: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Κόσσοβο. Η ομάδα ασχολείται τόσο με τη γενική πολιτική και οικονομική ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες όσο και με τη σταθεροποίηση και τις διαδικασίες σύνδεσης, καθώς και με τα οικονομικά Έγγραφα για Ενταξιακή Βοήθεια (ΕΠΒ).

 • Αυτή η ομάδα ασχολείται με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια της ΕΕ (επίσης με θέματα Κοινοτικής αρμοδιότητας) αναφορικά με την Αραβοϊσραηλινή διένεξη.

 • Η ομάδα αυτή ασχολείται με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια της ΕΕ (επίσης με θέματα Κοινοτικής αρμοδιότητας) αναφορικά με το Ιράν, Ιράκ, Υεμένη και Κράτη του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Ομάν, Εμιράτα, Μπαχρέιν, Κατάρ και Κουβέιτ).

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια της ΕΕ και την Κοινοτική αρμοδιότητα αναφορικά με την Αλγερία, Αίγυπτο, Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, τη διένεξη της Δυτικής Σαχάρας, την Παλαιστινιακή Αρχή, τη Συρία και την Τυνησία. Καλύπτει επίσης την Ένωση για τη Μεσόγειο, ήτοι τη συνεργασία της ΕΕ με χώρες της Νοτίου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

 • Η κύρια ευθύνη αυτής της ομάδας είναι να παρακολουθεί και αναλύει την ανάπτυξη στις Αφρικανικές χώρες νοτίως της Σαχάρας, περιλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν στην πρόληψη και διαχείριση διενέξεων, καθώς και να διασφαλίζει μια συντονισμένη και συνεκτική πολιτική της ΕΕ σχετικά με τις ενδιαφερόμενες χώρες και περιοχές. Περαιτέρω, η ομάδα είναι επικεφαλής της επικοινωνίας με την Αφρικανική Ένωση και άλλους υποπεριφερειακούς οργανισμούς. Τέλος, η ομάδα ετοιμάζει συζητήσεις σχετικές με την Αφρική στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (Κορεπέρ) και το Συμβούλιο (εξωτερικές υποθέσεις).

 • Την ομάδα εργασίας απασχολεί η ευρωπαϊκή συνεργασία με κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ACP), όπως καθιερώθηκε από τη Συμφωνία του Κοτονού. Η Συμφωνία του Κοτονού είναι η πιο περιεκτική συμφωνία συνεταιρισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυσσομένων χωρών. Η συμφωνία προβλέπει ένα πλαίσιο συνεργασίας εντός των πυλώνων της ανάπτυξης και του εμπορίου, όπως και μια πολιτική διάσταση.

 • Αυτή η ομάδα έχει τη γενική ευθύνη για θέματα που αφορούν στις σχέσεις της ΕΕ με την Ασία και την Ωκεανία. Η ομάδα συνεδριάζει τέσσερεις φορές κάθε μήνα και εξετάζει τόσο τρέχοντα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας στην περιοχή, όσο και το πώς οι στρατηγικές και πολιτικές της ΕΕ μπορούν και θα έπρεπε να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα. Μια σημαντική πτυχή είναι η διασφάλιση συνέπειας στις δράσεις της ΕΕ και η πρόταση κοινών τοποθετήσεων της ΕΕ όσον αφορά στις διαφορετικές χώρες και περιοχές στην Ασία.

 • Η ομάδα αυτή έχει την ευθύνη για θέματα που αφορούν στις σχέσεις της ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Η εργασία της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, περιλαμβανομένων θεμάτων πολιτικής, οικονομικών και εμπορίου (θέματα που επίσης τυγχάνουν χειρισμού από την Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής).  Η ομάδα εργασίας εξετάζει τόσο τρέχοντα θέματα όσο και τις πιο μακροπρόθεσμες στρατηγικές της ΕΕ για συνεργασία με χώρες στην περιοχή, και ετοιμάζει συναντήσεις κορυφής μεταξύ της ΕΕ και χωρών ή ομάδων χωρών στην περιοχή της  Λατινικής Αμερικής  και της Καραϊβικής.

 • Η ομάδα εργασίας είναι το βασικό βήμα για ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό της ΕΕ στις διεθνείς πτυχές του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Ένα από τα κύρια καθήκοντά της είναι η διεξαγωγή αναλύσεων για απειλές αναφορικά με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες αυτές στον πόλεμο κατά της διεθνούς τρομοκρατίας. Η ομάδα εργασίας ετοιμάζει επίσης συναντήσεις για τον διάλογο σχετικά με την τρομοκρατία, τον οποίο η ΕΕ διεξάγει με τρίτες χώρες.

 • Σε αυτή την ομάδα εργασίας, τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την προώθηση της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, για να εμποδίσουν όπλα μαζικής καταστροφής από του να περιέλθουν σε λάθος χέρια, όπως και για να διασφαλίσουν ότι οι διεθνείς συμφωνίες για τη μη διάδοση θα τυγχάνουν εφαρμογής. Συντονίζονται επίσης οι δράσεις και οι διάλογοι με τρίτες χώρες για θέματα μη διάδοσης.

 • Αυτή η ομάδα εργάζεται για θέματα που αφορούν στους ελέγχους στις εξαγωγές συμβατικών όπλων. Τα κράτη μέλη επικοινωνούν και μοιράζονται πληροφορίες για τις εξαγωγικές πολιτικές τους προς τρίτες χώρες και για απόρριψη σε εθνικό επίπεδο αιτήσεων για άδειες εξαγωγής σε τρίτες χώρες. Μια άλλη σημαντική πτυχή των εργασιών αυτής της ομάδας είναι οι συζητήσεις για ενισχυτικές δραστηριότητες και την εγκαθίδρυση πολιτικού διαλόγου με τρίτες χώρες. Περαιτέρω, η ομάδα ασχολείται με την τρέχουσα διαδικασία των ΗΕ για την υιοθέτηση διεθνούς Σύμβασης Εμπορίου Όπλων (ΣΕΟ).

 • Αυτή η ομάδα εργασίας συντονίζει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια της ΕΕ (ΚΕΠΑ) στον τομέα  του παγκόσμιου αφοπλισμού. Η ομάδα εξετάζει θέματα που σχετίζονται με τις διεθνείς συμφωνίες για την απαγόρευση ειδικών συμβατικών όπλων, ναρκών ξηράς, εκρηκτικών διασποράς, βιολογικών και χημικών όπλων, καθώς και θέματα σχετικά με τα  ΗΕ. Η ομάδα εργασίας ασχολείται ακόμα με την υποστήριξη της ΕΕ σε διάφορα σχέδια αναφορικά με αυτά τα θέματα.

 • Είδη διπλής χρήσης είναι αγαθά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτικούς όσο και στρατιωτικούς  σκοπούς, όπως οι πυρηνικές φυγόκεντρες μηχανές, βλαβεροί ιοί ή κρυπτογραφικά προγράμματα. Για τους λόγους αυτούς, τα αγαθά διπλής χρήσης είναι αντικείμενα ελέγχου. Η νομική βάση των ελέγχων σε είδη διπλής χρήσης είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Διπλής Χρήσης, περιλαμβανομένου του καταλόγου ελέγχου. Η ομάδα εργασίας εργάζεται για την αναθεώρηση του κανονισμού, την ενημέρωση του καταλόγου, για τεχνικά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του και τον συντονισμό προτάσεων της ΕΕ μέσω πολυμερών καθεστώτων ελέγχου εξαγωγών.

 • Η ομάδα αυτή έχει την ευθύνη του χειρισμού των πολιτικό-στρατιωτικών πτυχών της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Η ΠΣΟ, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί την πρόοδο των στρατιωτικών και συνδυασμένων στρατιωτικών/ πολιτικών επιχειρήσεων. Η ΠΣΟ αποτελείται από αξιωματούχους των κρατών μελών. Η ομάδα ετοιμάζει θέματα τα οποία παραπέμπονται στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας.

 • Η Ομάδα Εργασίας της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΕΣΕΕΕ) ετοιμάζει πολλά από τα θέματα που χειρίζεται η Στρατιωτική Επιτροπή (ΣΕΕΕ) και τη βοηθά στο έργο της για τις στρατιωτικές πτυχές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΠΑΑ).

 • Η ομάδα αυτή είναι ένα βήμα για τη συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομοθεσιών της ΕΕ που αφορούν στην εμπορική πολιτική και την εμπορική άμυνα (κυρίως μέτρα κατά της υπόσκαψης των τιμών – ντάμπινγκ - και των επιχορηγήσεων). Περαιτέρω, η ΟΕΕΘ είναι ένα βήμα για συζητήσεις  θεμάτων οριζόντιας εμπορικής πολιτικής, περιλαμβανομένων προσανατολισμών από την Επιτροπή αναφορικά με διαπραγματεύσεις και αποφάσεις στον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου (ΔΟΕ).

 • Αυτή η ομάδα εργασίας διαπραγματεύεται τις προτάσεις της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που να εφαρμόζει το σχέδιο γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων.

 • Η ομάδα εργασίας ασχολείται με γενικές πτυχές της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως οι διεθνείς δεσμεύσεις, η αποτελεσματικότητα της βοήθειας και η συνοχή της πολιτικής. Καλύπτει ποικιλία θεμάτων, περιλαμβανομένης της ισότητας των φύλων και της αναπαραγωγικής υγείας, ενώ τέμνει θέματα όπως το εμπόριο και την ανάπτυξη, καθώς και το περιβάλλον.

 • Η ομάδα αυτή συνέρχεται όταν χρειαστεί, ανάλογα με το πρόγραμμα των διεθνών συναντήσεων.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων για τις ανθρωπιστικές στρατηγικές και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Οι στόχοι της ομάδας είναι:

  1. Η προώθηση της ευρωπαϊκής συναίνεσης στην ανθρωπιστική βοήθεια
  2. Η ανάδειξη των αιτίων και συνεπειών από τις ανθρωπιστικές κρίσεις
  3. Η βελτίωση του συντονισμού της ΕΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη μείωση του κινδύνου για καταστροφές
  4. Η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας, ανακούφισης, ανοικοδόμησης και αναπτυξιακής βοήθειας.
 • Αυτή η ομάδα εργασίας έχει την ευθύνη για την εξέταση πολιτικών και θεμάτων αναφορικά με βασικά προϊόντα, περιλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την αειφορία, την εξάρτηση από βασικά προϊόντα, την ασφάλεια προμηθειών, το εμπόριο και την ανάπτυξη. Επίσης, η ομάδα εργασίας συντονίζει και ετοιμάζει τη θέση της ΕΕ όσον αφορά στην εργασία, τις συναντήσεις και τις διασκέψεις των Διεθνών Σωμάτων για Βασικά Προϊόντα (ICBs), που ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με τον καφέ, το κακάο, την τροπική ξυλεία, το ελαιόλαδο, τον χαλκό, το νικέλιο, τον μόλυβδο και τον ψευδάργυρο.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας αποτελείται από αντιπροσώπους  των προξενικών σωμάτων των κρατών μελών της ΕΕ και συνήθως συνέρχεται 2-3 φορές στη διάρκεια κάθε Προεδρίας στις Βρυξέλλες. Η αποστολή της ομάδας εργασίας είναι ο συντονισμός της προξενικής συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδιαίτερα η βοήθεια  προς πολίτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια κρίσεων σε τρίτες χώρες.

 • Η ομάδα αυτή αποτελείται από δύο υπό-ομάδες: μία για ορισμένα διοικητικά θέματα, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης (π.χ. το Ευρωπαϊκό Διπλωματικό Πρόγραμμα και το Κολέγιο Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άμυνας), και μία για θέματα πρωτοκόλλου.

 • Αυτή η ομάδα ετοιμάζει τις συναντήσεις της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ). Συνεπώς, η ομάδα είναι αντίστοιχη των Ομάδων Antici και Mertens, οι οποίες αναλαμβάνουν την ετοιμασία για την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (Κορεπέρ). Τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται από στενούς συνεργάτες των Πρέσβεων της ΕΠΑ. Η Ομάδα Νικολαΐδη συνέρχεται δύο φορές την εβδομάδα, πάντοτε την ημέρα πριν από τη συνεδρία της ΕΠΑ.

 • Η ομάδα εργασίας διεκπεραιώνει αιτήσεις για την περίληψη σε και αφαίρεση από καταλόγους ατόμων, ομάδων και οντοτήτων εμπλεκομένων στην τρομοκρατία, σύμφωνα με την  Κοινή Θέση που αφορά κυρώσεις κατά τέτοιων φορέων. Η ομάδα εργασίας καταρτίζει επίσης την τακτική αναθεώρηση του καταλόγου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με θέματα που αφορούν στις αποφάσεις του Συμβουλίου για τους ίδιους πόρους του (που ρυθμίζουν το χρηματοδοτικό σύστημα του προϋπολογισμού του Συμβουλίου) και την εφαρμογή του κανονισμού για τις αποφάσεις των ιδίων πόρων.

 • Οι ευθύνες αυτής της ομάδας εργασίας περιλαμβάνουν θέματα που σχετίζονται με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, το ευρώ, δημοσιονομικά έγγραφα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και δημοσιονομική βοήθεια σε χώρες εκτός της ΕΕ.

 • Η ομάδα έχει την ευθύνη για τη διαπραγμάτευση θεμάτων της χρηματοπιστωτικής αγοράς, όπως τραπεζικές εργασίες, ομόλογα, υποδομές και θέματα ασφάλισης.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας  συνέρχεται σε δύο υπό-ομάδες. Η υπό-ομάδα έμμεσης φορολογίας ασχολείται με εναρμονισμένες έμμεσες φορολογίες – φόρο προστιθέμενης αξίας και δασμούς στο αλκοόλ, τον καπνό και την ενέργεια. Η υπό-ομάδα άμεσης φορολογίας ασχολείται με τη φορολογία των αποταμιεύσεων, επιτόκια και δικαιώματα, τη διοικητική συνεργασία κλπ.

 • Η ομάδα αυτή εργάζεται για την καταπολέμηση επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού στην εταιρική φορολογία. Ο Κώδικας δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο, αλλά διαθέτει κάποια πολιτική ισχύ. Υιοθετώντας τον Κώδικα, τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει 1) να καταργήσουν υφιστάμενα φορολογικά μέτρα που αποτελούν επιβλαβή φορολογικό ανταγωνισμό, και 2) να απόσχουν της εισαγωγής τέτοιων μέτρων στο μέλλον.

 • Η ομάδα αυτή ασχολείται με επιλεγμένα φορολογικά θέματα, περιλαμβανομένων φακέλων που έτυχαν διαπραγμάτευσης σε άλλες ομάδες εργασίας για φορολογικά θέματα. Στόχος της ομάδας είναι η διεξαγωγή συζήτησης σε ανώτερο επίπεδο από εκείνο των αντιπροσώπων που παρευρίσκονται σε άλλες ομάδες εργασίας για φορολογικά θέματα. Η ΟΕΥΕΦΘ έχει πρόσφατα ασχοληθεί με θέματα σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, την Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), και τη φορολογία του χρηματοπιστωτικού τομέα.

 • Αυτή η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για Κοινοτικά θέματα προϋπολογισμού. Η εργασία για τον προϋπολογισμό  είναι στη φύση της κυκλική κι έτσι κάθε χρόνο η Επιτροπή ασχολείται με τα ίδια θέματα, που αφορούν στη διαδικασία ολοκλήρωσης και βελτίωσης του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Επιπρόσθετα αυτών των καθηκόντων, η Επιτροπή χειρίζεται τρέχοντα θέματα για την εφαρμογή του τρέχοντος προϋπολογισμού, π.χ. μεταφορές και τροποποιήσεις του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή χειρίζεται επίσης θέματα που αφορούν στον δημοσιονομικό κανονισμό, και τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών λογιστικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας έχει την ευθύνη για θέματα που αφορούν στον αγώνα  κατά της απάτης και άλλες παράνομες δραστηριότητες, που είναι ζημιογόνες για τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Πρώτα και κύρια, η ομάδα εξετάζει θέματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (ΕΥΗΚΑ/OLAF) και της Επιτροπής Παρακολούθησης της Υπηρεσίας. Η ομάδα συνέρχεται όταν χρειάζεται για να εξετάσει τα ακόλουθα είδη υποθέσεων: νέα νομοθεσία για καταπολέμηση της απάτης, τον διορισμό του Γενικού Διευθυντή της ΕΥΗΚΑ και των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, συν διάφορες ετήσιες εκθέσεις για την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

 • Συστάθηκε από την ΚΟΡΕΠΈΡ ΙΙ στις 20 Δεκεμβρίου 2011 για να εξετάσει δύο νομοθετικές προτάσεις  της Επιτροπής, στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης.

 • Σε αυτή την ομάδα τα κράτη μέλη συντονίζουν τις θέσεις τους σε θέματα εμπορικών πιστώσεων  που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ο Οργανισμός αυτός στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι χώρες δεν υποσκάπτουν η μια την άλλη, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό. Συνεπώς, οι χώρες θέτουν κοινούς κανόνες και επίπεδα  για εγγυήσεις και δάνεια. Ανάμεσα σε άλλα, η συμφωνία καθορίζει πλαίσια για ελάχιστα ασφάλιστρα, αποπληρωμές, μέγιστους όρους πιστώσεων και ελάχιστα επιτόκια.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Η επιτροπή αυτή αποτελείται από αξιωματούχους ανώτερου επιπέδου με καθήκον τον καθορισμό στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για τη συνεργασία της ΕΕ στη μετανάστευση, τα σύνορα και το άσυλο.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με την είσοδο, έξοδο και ένταξη. Αυτό περιλαμβάνει το πλαίσιο νομικής εισόδου και παραμονής στην ΕΕ, θέματα προσώπων με  παράνομη είσοδο που επιστρέφουν,  και τις διαπραγματεύσεις της Επιτροπής της ΕΕ με τρίτες χώρες για συμφωνίες επανεισδοχής. Η συνεργασία για την ένταξη εστιάζει στην προώθηση και υποστήριξη εθνικών πολιτικών ένταξης.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με ευρύ φάσμα θεμάτων που συνδέονται με την καθιέρωση κοινής πολιτικής θεώρησης εισόδου σε σχέση με πολίτες τρίτων χωρών και τις διαδικασίες και προϋποθέσεις για την έκδοση θεωρήσεων εισόδου.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας  ασχολείται με θέματα ασύλου. Η ομάδα κατά την τρέχουσα περίοδο επαναδιατυπώνει τα βασικά κείμενα για το άσυλο. Αυτό περιλαμβάνει τον Κανονισμό του Δουβλίνου και τον Κανονισμό Eurodac για τα κριτήρια της χώρας, η οποία πρέπει να εξετάσει την υπόθεση του αιτητή, καθώς και αριθμό Οδηγιών αναφορικά με τους όρους για αιτητές ασύλου στην ΕΕ. Όλα αυτά τα νομοθετικά μέτρια συναποτελούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη διάβαση εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, τα εξωτερικά σύνορα της περιοχής Σένγκεν και τα εσωτερικά σύνορα μεταξύ κρατών μελών. Θέματα που σχετίζονται με την υπηρεσία της ΕΕ για τον χειρισμό εξωτερικών συνόρων, τη (FRONTEX), τυγχάνουν επίσης χειρισμού από αυτή την ομάδα.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα της συνεργασίας αστικού δικαίου. Διαδραματίζει επίσης συντονιστικό ρόλο όταν θα πρέπει να υιοθετηθεί κοινή θέση της ΕΕ πριν από συναντήσεις με διεθνή σώματα.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας μελετά την ανάληψη πρωτοβουλιών για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Κατά τις συνεδριάσεις, τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν σχετικές εθνικές εμπειρίες και πρωτοβουλίες, καθώς και πληροφορίες για τρέχοντα επεισόδια που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της συνεργασίας των τελωνείων μεταξύ  κρατών  μελών. Η ομάδα εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών Αρχών και μεταξύ των τελωνείων και της αστυνομίας. Η ομάδα υιοθετεί σχέδια δράσης, προγράμματα κλπ, καθώς και προτάσεις για Κοινές Τελωνειακές Επιχειρήσεις (ΚΤΕ). Ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό την ΟΕΣΤ έχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων, της υποβολής προτάσεων αναφορικά με την ΚΤΕ προς έγκριση από την ΟΕΣΤ.

 • Η ΟΕΣΠΘ (COPEN) ασχολείται με πρωτοβουλίες (τυπικά με νομοθετικές πρωτοβουλίες)  αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών σε ποινικά θέματα, περιλαμβανομένης της αμοιβαίας αρωγής σε διερευνήσεις, την παράδοση και μεταφορά καταδικασμένων ατόμων και την επιβολή  δικαστικών αποφάσεων.

 • Η ΟΕΟΠΔ (DROIPEN) εξετάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες αναφορικά με το ουσιώδες ποινικό δίκαιο, ιδιαίτερα πρωτοβουλίες για εναρμονισμό των εθνικών προνοιών του ουσιώδους ποινικού δικαίου. Επιπρόσθετα, η ομάδα εργασίας μελετά νέα νομοθεσία που σχετίζεται με την ποινική διαδικασία.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με τις προσπάθειες της Ένωσης να προβλέψει και να χειρισθεί φυσικές και ανθρωποποίητες καταστροφές, όπως πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές και σεισμούς. Η ομάδα καταπιάνεται με θέματα που αφορούν αμοιβαία αρωγή σε περίπτωση καταστροφής μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με τον συντονισμό της ΕΕ για κοινή βοήθεια σε περίπτωση καταστροφής προς τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης. Περαιτέρω, η εργασία περιλαμβάνει διακλαδική συνεργασία για την προστασία σημαντικών ευρωπαϊκών υποδομών και συνεργασία για την ασφάλεια στον τομέα Χημικών, Βιολογικών, Ραδιενεργών και Πυρηνικών υλικών (CBRN) για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας συστάθηκε για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης σε σχέση με προπαρασκευαστική εργασία για τις νομοθετικές διαδικασίες του Συμβουλίου. Η ΘΔΔΠΕΔΑ (FREMP) εξετάζει επίσης το θέμα της ένταξης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 • Η ΟΕΑΠΠΔ (DAPIX) καταπιάνεται με θέματα που σχετίζονται με την ανταλλαγή πληροφοριών και την προστασία δεδομένων. Όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών, αυτή η ομάδα εργασίας καταρτίζει στρατηγικές της ΕΕ για διασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Αρχών επιβολής του νόμου των κρατών  μελών. Όσον αφορά στην προστασία δεδομένων, η ομάδα εργασίας βοηθά να διασφαλιστεί ότι η ανταλλαγή δεδομένων γίνεται με συμμόρφωση στις υφιστάμενες αρχές και τους κανονισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 • O σκοπός αυτής της ομάδας εργασίας είναι να διασφαλίσει ότι οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (JHA) συντονίζονται καταλλήλως. Η JAI-RELEX διαδραματίζει επίσης συντονιστικό ρόλο όταν βοηθά άλλες σχετικές ομάδες εργασίας του Συμβουλίου να προβαίνουν σε πιο στρατηγικές εκτιμήσεις της εξωτερικής διάστασης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

 • Πρόκειται για συντονιστική Επιτροπή στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, η οποία ετοιμάζει την εργασία του Συμβουλίου στον τομέα του ποινικού δικαίου και τη συνεργασία στην εφαρμογή των νόμων. Αυτό σημαίνει ότι μια ποικιλία θεμάτων από τις σχετικές ομάδες του Συμβουλίου συζητείται στην Επιτροπή από μια πιο στρατηγική και συντονιστική προοπτική, πριν τεθεί ενώπιον της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων (Κορεπέρ) και του Συμβουλίου.

 • Η ΟΕΕΝ (LEWP) μελετά πρωτοβουλίες αναφορικά με ποινικές έρευνες και την επιβολή του νόμου. Αριθμός ειδικών ομάδων που σχετίζονται με την ομάδα εργασίας, συζητούν θέματα όπως η ασφάλεια σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα και θέματα που σχετίζονται με τις ραδιοεπικοινωνίες και τα κλεμμένα οχήματα.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας συνέρχεται σε τέσσερεις διαφορετικές συνθέσεις, η καθεμιά ασχολούμενη με ιδιαίτερους τομείς εντός του συστήματος Σένγκεν. Αυτοί είναι: μηχανισμοί αξιολόγησης, οι οποίοι τυγχάνουν χειρισμού στην Ομάδα SCHEVAL, το Σύστημα Πληροφόρησης Σένγκεν, που το χειρίζεται η Ομάδα SIS SIRENE, τεχνικά θέματα που τα χειρίζεται η Ομάδα SIS-TECH, και οι κανονισμοί Σένγκεν, τους οποίους χειρίζεται η Ομάδα Schengen Acquis.

 • Η ΟΕΓΘΑ (GENVAL) καταρτίζει κάποιες από τις στρατηγικές και πολιτικές  που στοχεύουν στον συντονισμό μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Επιπρόσθετα, αυτή η ομάδα εργασίας σχεδιάζει αξιολογήσεις για τη συμμόρφωση των κρατών μελών με διεθνείς υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας δραστηριοποιήθηκε στις 10.01.2012, έτσι ώστε να εξετάζει τα χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με το Πολυετές Χρηματοπιστωτικό Πλαίσιο στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.

ΓΕΩΡΓΙΑ / ΑΛΙΕΙΑ

 • Σε αυτή την ομάδα, ανώτεροι αξιωματούχοι από τα κράτη μέλη συζητούν θέματα που αφορούν στη γεωργία και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

 • Η ομάδα αυτή έχει την ευθύνη για θέματα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ. Θέματα που εμπίπτουν  στην Ειδική Επιτροπή για την Γεωργία και συνδέονται για να στηρίξουν την ανάπτυξη της υπαίθρου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για Ανάπτυξη της Υπαίθρου (ΕΓΤΑΥ-EAFRD), ετοιμάζονται από την ομάδα αυτή. Είναι επίσης υπεύθυνο για θέματα που σχετίζονται με τα νησιά του Αιγαίου. Ορισμένα άλλα θέματα που συνδέονται με την αειφόρο και αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του Συμβουλίου για τη Γεωργία και την Αλιεία, ετοιμάζονται από αυτή την ομάδα.  Η ομάδα συνέρχεται σε υπό-ομάδες που καλύπτουν Γεωργία και Περιβάλλον, Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Γεωργικές Δομές και Νησιά του Αιγαίου. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

 • Πρόκειται για μια κοινή ομάδα εργασίας για απλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από τη σκοπιά των παραγωγών και υπηρεσιών. Χρησιμεύει επίσης ως βήμα στο οποίο συζητούνται γενικά θέματα που σχετίζονται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η ομάδα συνέρχεται σε υπό-ομάδες που καλύπτουν την απλοποίηση της ΚΑΠ και την ενίσχυση των ελέγχων. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Ειδική Επιτροπή για τη Γεωργία.

 • Προσφέρεται στήριξη στην προώθηση της κατανάλωσης αριθμού γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η ομάδα αυτή έχει την ευθύνη για την τροποποίηση κανονισμών του Συμβουλίου, που διέπουν αυτή την υποστήριξη. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

 • Αυτή η ομάδα ενεργεί ως διευθυντική επιτροπή  για τον Κανονισμό ΕΚ 870/2004 του Συμβουλίου, που καθιερώνει ένα Κοινοτικό πρόγραμμα για τη διατήρηση, συλλογή και χρήση γενετικών γεωργικών πόρων.
  Ο σκοπός του Κανονισμού είναι:

  • η εγκαθίδρυση προγράμματος για τη χρηματοδότηση διεθνικών σχεδίων για τη χρήση γενετικών γεωργικών πόρων
  • η συμβολή στην εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στη Γεωργία
  • η προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών
  • η διευκόλυνση του συντονισμού σχετικά με τις διεθνείς δεσμεύσεις για γενετικούς γεωργικούς πόρους

  Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας

 • Αυτή είναι μια κοινή ομάδα εργασίας για βιολογική καλλιέργεια, γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης, καθώς και για πιστοποιητικά ειδικού χαρακτήρα. Η ομάδα συνέρχεται σε υπό-ομάδες που καλύπτουν την Οργανική Γεωργία, τις Γεωγραφικές Ενδείξεις, καθώς και Ονομασίες Προέλευσης και Πιστοποιητικά Ειδικού Χαρακτήρα. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

 • Αυτή είναι μια κοινή ομάδα εργασίας για βοδινό και μοσχαρίσιο κρέας, αρνίσιο και αιγινό, χοιρινό, αυγά και πουλερικά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς μελισσοκομία και μέλι. Η ομάδα είναι υπεύθυνη για την Οργάνωση της Κοινής Αγοράς σε κάθε τομέα. Η ομάδα είναι υπόλογη στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνη για θέματα που σχετίζονται με τα δημητριακά, τα σπορέλαια, το ρύζι, φυτά πρωτεΐνης, σανό και σπόρους. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

 • Η ομάδα αυτή έχει την ευθύνη για θέματα που αφορούν φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και μεταποιημένα προϊόντα από φρούτα, λαχανικά και μπανάνες. Τα θέματα που ετοιμάζει περιλαμβάνουν προσχέδια νομοθεσίας για κανονισμούς της κοινής αγοράς. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

 • Η ομάδα αυτή έχει την ευθύνη για θέματα που αφορούν φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και μεταποιημένα προϊόντα από φρούτα, λαχανικά και μπανάνες. Τα θέματα που ετοιμάζει περιλαμβάνουν προσχέδια νομοθεσίας για κανονισμούς της κοινής αγοράς. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

 • Η ομάδα είναι υπεύθυνη για θέματα που σχετίζονται με το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές. Τα θέματα που ετοιμάζει περιλαμβάνουν προσχέδια νομοθεσίας για κανονισμούς της κοινής αγοράς. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

 • Αυτή είναι μια κοινή ομάδα εργασίας για θέματα που αφορούν στα κρασιά, οινικά προϊόντα, αρωματικά κρασιά, ξίδια, τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV), οινοπνευματώδη ποτά και αιθανόλη με βάση τη γεωργία.  Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

 • Αυτή η ομάδα είναι υπεύθυνη για θέματα που αφορούν στην ανθοκομία, το λυκίσκο, τον καπνό, το βαμβάκι, το λινάρι, τις ίνες κάνναβης και τον μεταξοσκώληκα. Ετοιμάζει θέματα που περιλαμβάνουν προσχέδια για κανονισμούς της κοινής αγοράς. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

 • Όλα τα γεωργικά και διατροφικά  προϊόνταπου περιλαμβάνονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι καταχωρημένα στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης. Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με μεταποιημένα προϊόντα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. Η στήριξη αυτών των προϊόντων ρυθμίζεται από ειδικό κανονισμό του Συμβουλίου. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

 • Η ομάδα εργασίας για Γεωργικά και Οικονομικά Θέματα (AGRIFIN) εξετάζει τις επιπτώσεις προτάσεων της Επιτροπής σύμφωνα με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) επί του προϋπολογισμού. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (Κορεπέρ).

 • Η ομάδα εργασίας ασχολείται με συναφή προς τα δάση θέματα, αναφορικά τόσο με διεθνείς δασικές διαδικασίες  όσο και με τα ζητήματα εντός της ΕΕ. Οι συζητήσεις για τις διεθνείς δασικές διαδικασίες περιλαμβάνουν το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση (UNFF), τη Δασική Ευρώπη, την Επιτροπή του ΟΤΓ για τη Δασοκομία (COFO), και την εκκολαπτόμενη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για νομικά δεσμευτική συμφωνία για τα δάση στην Ευρώπη (LBA). Η Ομάδα Δασοκομίας συνέρχεται τυπικά 5-6 φορές ανά εξαμηνία.

 • Η ομάδα αποτελείται από υπό-ομάδες και εργάζεται για την σήμανση μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, τις ζωοτροφές, σπόρους και αναπαραγωγικό υλικό, ζιζάνια, υπολείμματα ζιζανιοκτόνων, ζιζανιοκτόνα, προϊόντα φυτικής προστασίας και φυτογενετικά δικαιώματα. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (Κορεπέρ).

 • Η ομάδα αυτή συζητά γενικά θέματα στον τομέα της φυτικής προστασίας. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (Κορεπέρ).

 • Αυτή η ομάδα είναι υπεύθυνη για θέματα που αφορούν την προστασία και επιθεώρηση, καθώς και την αναπαραγωγή και φύτευση υλικού στον τομέα της φυτικής προστασίας. Αυτή η ομάδα εργασίας συνέρχεται τακτικά με διαφορετικές συνθέσεις των κρατών μελών για συντονισμό της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να βοηθήσει και να στηρίξει την Επιτροπή σε διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, αναφορικά με τους τομείς των φυτών και της φυτοϋγειονομικής προστασίας. Η ομάδα συνέρχεται σε υπό-ομάδες που καλύπτουν την Επιθεώρηση, Αναπαραγωγή και Φύτευση Υλικού και την Ομάδα Roosendaal. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Κορεπέρ.

 • Η ομάδα αυτή συνιστά στρατηγικό προπαρασκευαστικό σώμα για κτηνιατρικά θέματα στους τομείς των ζώων και της δημόσιας υγείας, την ευημερία των ζώων και τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Σύμφωνα με τους όρους εντολής της, η ομάδα καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για ειδικές ομάδες εργασίας, αναλύει προτάσεις για ομάδες εργασίας προτού αχθούν ενώπιον της Κορεπέρ και εργάζεται για καίρια θέματα στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων σε σχέση με συζητήσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η ομάδα αυτή συνέρχεται γενικά μια φορά τον μήνα και είναι υπόλογη στην Κορεπέρ.

 • Η εργασία της ομάδας αυτής αφορά στη δημόσια υγεία, την υγεία και ευημερία των ζώων, την εκτροφή ζώων και αλιευτικά προϊόντα. Επιπρόσθετα, η ομάδα συντονίζει θέματα αρχής και ετοιμάζει κείμενα για κτηνιατρικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η ομάδα συνέρχεται σε υπό-ομάδες που καλύπτουν τη Δημόσια Υγεία, την Υγεία των Ζώων, την Ευημερία των Ζώων, την Εκτροφή Ζώων, Αλιευτικά Προϊόντα και την Ομάδα Potsdam. Η ομάδα είναι υπόλογη στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων.

 • Η ομάδα αυτή έχει την ευθύνη για τον συντονισμό πολυμερών θεμάτων, συνέρχεται δε όταν τα κράτη μέλη πρόκειται να συντονίσουν τις θέσεις τους σχετικά με τις συναντήσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΑΟ) ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (Κορεπέρ). 

 • Codex Alimentarius είναι η ονομασία του κανονιστικού πλαισίου για τα διατροφικά προϊόντα, που καταρτίζεται στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών κάτω από την ονομασία του Προγράμματος Διατροφικών Προτύπων ΦΑΟ/ΠΟΫ. Το Πρόγραμμα είναι κοινό για τον ΦΑΟ και ΠΟΫ, αλλά η ευθύνη του ΦΑΟ είναι ευρύτερη, τόσο από πρακτικής όσο και οικονομικής άποψης. Ο σκοπός της είναι να προστατεύσει την υγεία των καταναλωτών και να εγγυηθεί καλά πρότυπα στο διεθνές εμπόριο τροφίμων. Η Επιτροπή  Codex Alimentarius είναι το ανώτατο σώμα λήψης αποφάσεων. Στην Codex Alimentarius υπάγονται κάπου 30 επιτροπές  που προετοιμάζουν θέματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επιτροπές αυτές συνήθως συνέρχονται μία φορά ετησίως. Όλα τα κράτη μέλη και η ΕΕ (αντιπροσωπευόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) είναι μέλη του Codex Alimentarius. Πριν από κάθε συνεδρία της Codex, η ομάδα αυτή του Συμβουλίου συντονίζεται για να προετοιμαστεί για τις κοινές θέσεις του Συμβουλίου. Στις συναντήσεις αυτές γίνεται ανακεφαλαίωση των προηγουμένων συνεδριάσεων. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Κορεπέρ.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με τις εξωτερικές υποθέσεις της ΕΕ στον τομέα της αλιείας. Το έργο της περιλαμβάνει προπαρασκευαστική εργασία πριν από διμερείς διαπραγματεύσεις με άλλα κράτη (προς το παρόν η ΕΕ έχει 23 τέτοιες συμφωνίες, ήτοι συμφωνίες με τρίτες χώρες) και πολυμερώς  στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (ΦΑΟ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η ΕΕ εκπροσωπείται επίσης  σε περιφερειακούς οργανισμούς αλιείας που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Η ομάδα καταρτίζει τις θέσεις της ΕΕ ενόψει συναντήσεων με αυτούς τους οργανισμούς. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Κορεπέρ.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με θέματα που αφορούν στην εσωτερική  πολιτική αλιείας της ΕΕ. Τα θέματα αυτά διαλαμβάνουν την πολιτική πόρων, περιλαμβανομένων θεμάτων αναφορικά με τις συνολικά επιτρεπόμενες αλιεύσεις (ΤΑC), τεχνικά μέτρα προστασίας κλπ. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν τη διαρθρωτική πολιτική, πολιτική αγοράς και εμπορίου, καθώς και ελέγχους αλιείας. Υπάρχει διασύνδεση της εξωτερικής με την εσωτερική πολιτική αλιείας. Οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανισμών αλιείας και με σημαντικούς εταίρους σε διμερείς διαπραγματεύσεις, συχνά έχουν επιπτώσεις σε τομείς εσωτερικής  πολιτικής,  όπως οι πόροι, έλεγχοι, δομή και αγορά. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Κορεπέρ.

 • Κάθε χώρα που κατέχει την Προεδρία της ΕΕ συγκαλεί συνάντηση των Γενικών Διευθυντών της ΕΕ για την Αλιεία. Οι συναντήσεις αυτές είναι άτυπου χαρακτήρα. Τα θέματα που συζητούνται σε αυτές τις συναντήσεις είναι συνήθως εκείνα που βρίσκονται γενικά στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ. Θέματα που θα τύχουν αργότερα χειρισμού από την ΕΕ συζητούνται επίσης στις συνεδριάσεις της ομάδας. Τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων συχνά παρέχουν τη βάση για περαιτέρω συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Κορεπέρ.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με νομοθεσίες και κανονισμούς για την καλλιέργεια και εμπορία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Κορεπέρ.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Έρευνα και Διάστημα)

 • Η κύρια ευθύνη αυτής της ομάδας είναι θέματα όπως η ενιαία αγορά, βιομηχανική πολιτική, καλύτερη ρύθμιση και ανταγωνισμός στην ΕΕ. Η ομάδα χειρίζεται θέματα αναφορικά με την ενιαία αγορά, επιχειρηματικά και βιομηχανικά ζητήματα, καλύτερη ρύθμιση και γενική αναπτυξιακή στρατηγική για την ΕΕ. Η ομάδα χωρίζεται σε τρεις υπό-ομάδες, αντίστοιχα , της Ενιαίας Αγοράς, Βιομηχανίας και Καλύτερης Ρύθμισης. Η σύνθεση αυτών των ομάδων ποικίλλει ανάλογα με την ημερήσια διάταξη. Η ομάδα πρωταρχικά ετοιμάζει συμπεράσματα του Συμβουλίου και εισηγήσεις σε τομείς πολιτικής, που αργότερα τυγχάνουν χειρισμού από το Συμβούλιο Ανταγωνισμού.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνη για τη νομοθεσία στον τομέα των δημόσιων προμηθειών. Συζητά εισηγήσεις για τρόπους βελτίωσης των κανόνων προμηθειών και για να καταστούν οι δημόσιες προμήθειες διαφανείς, τόσο για τα θεσμικά όργανα  που κηρύσσουν προσφορές για συμβόλαια όσο και για τις εταιρείες που ανταποκρίνονται. Η ομάδα ετοιμάζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και εισηγήσεις για τον τομέα πολιτικής, που αργότερα τυγχάνουν χειρισμού από το Συμβούλιο Ανταγωνισμού.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνη για θέματα που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία. Η πρωταρχική λειτουργία της ομάδας εργασίας είναι η ετοιμασία νομοθεσίας, αλλά ασχολείται και με άλλα θέματα. Έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για τη νομοθεσία των εμπορικών σημάτων και εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Πραγματοποιούνται επίσης συνεδριάσεις για συντονισμό σε θέματα ευρεσιτεχνίας και πνευματικής ιδιοκτησίας πριν από τις συναντήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Η ομάδα ετοιμάζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και εισηγήσεις για τον τομέα πολιτικής, που αργότερα τυγχάνουν χειρισμού από το Συμβούλιο Ανταγωνισμού.

 • Αυτή η ομάδα είναι υπεύθυνη για θέματα εταιρικού δικαίου. Διαπραγματεύεται διάφορες προτάσεις στον τομέα του εταιρικού δικαίου, μεταξύ άλλων προτάσεις που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Εταιρικά Έντυπα, όπως και θέματα που αφορούν π.χ. την εταιρική διακυβέρνηση, λογιστικά και ελεγκτικά θέματα. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και εισηγήσεις εντός του τομέα πολιτικής συζητούνται επίσης σε αυτή την ομάδα. Η ομάδα εργασίας Εταιρικού Δικαίου είναι κυρίως υπόλογη στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού.

 • Η ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένων της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες και του κανονισμού σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Έτσι, η ομάδα συζητά πώς η ρύθμιση του τομέα μπορεί να γίνει πιο ομοιογενής, διαφανής και ευέλικτη. Επιπρόσθετα, συζητούνται θέματα ηλεκτρονικών στοιχημάτων και ηλεκτρονικού τζόγου, η δε ομάδα ετοιμάζει εκθέσεις προόδου, συμπεράσματα Συμβουλίου,  και εισηγήσεις οι οποίες αργότερα τυγχάνουν χειρισμού από το Συμβούλιο Ανταγωνισμού.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας αποφασίζει για κοινούς κανόνες για τον σχεδιασμό και την ονομασία προϊόντων ή εξαρτημάτων, υπηρεσίες, μεθόδους και συστήματα. Ο σκοπός τέτοιας νομοθεσίας είναι η εξεύρεση κοινών λύσεων σε τεχνικά θέματα και η επακόλουθη βελτίωση της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Η ομάδα ετοιμάζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και εισηγήσεις στον τομέα πολιτικής, που αργότερα τυγχάνουν χειρισμού από το Συμβούλιο Ανταγωνισμού.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με την τελωνειακή νομοθεσία και θέματα τελωνειακής πολιτικής. Η ομάδα συντονίζει τις θέσεις της ΕΕ και κοινές θέσεις σε σχέση με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO), και σε σχέση με τρίτες χώρες.

 • Ο κύριος τομέας ευθύνης της ομάδας είναι η αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τον ανταγωνισμό.

 • Η Ομάδα Εργασίας για την Έρευνα είναι η ομάδα που διεκπεραιώνει θέματα στον τομέα της έρευνας, προτού αχθούν προς απόφαση στις συναντήσεις του Συμβουλίου. Η εργασία επικεντρώνεται στα ερευνητικά προγράμματα πλαίσιο, καθώς και στις γενικότερες συνθήκες που πλαισιώνουν την ευρωπαϊκή έρευνα.

 • Η βασική ευθύνη αυτής της ομάδας εργασίας είναι η διαπραγμάτευση έρευνας που σχετίζεται με θέματα τα οποία υπάγονται στη Συνθήκη EURATOM. Τα θέματα περιλαμβάνουν έρευνα για την πυρηνική ασφάλεια, προστασία από τη ραδιενέργεια και πυρηνικά απόβλητα.

 • Η Επιτροπή Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας είναι ένα συμβουλευτικό σώμα πολιτικής, του οποίου η λειτουργία είναι να βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ στα καθήκοντά αυτών των θεσμικών οργάνων στη σφαίρα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για το διάστημα, συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής ικανότητας για Παρακολούθηση της Γης: “Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας” (GMES).

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με θέματα που αφορούν οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.

 • Η ναυτιλία αποτελεί τη βάση μιας παγκόσμιας  οικονομίας και μια υπηρεσία  η οποία συνεισφέρει ουσιαστικά στο ευρωπαϊκό εισόδημα και την απασχόληση. 80% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται διά θαλάσσης και ευρωπαϊκές εταιρείες κατέχουν το 41% του στόλου παγκοσμίως. Ανάμεσα στα θέματα που καλύπτονται από την ομάδα εργασίας είναι η ρύθμιση που θα διασφαλίσει μια υψηλής ποιότητας ναυτιλία, την οποία θα χαρακτηρίζει υψηλού επιπέδου ασφάλεια στη θάλασσα και η καλή παιδεία και εκπαίδευση, καθώς και καλές συνθήκες διαβίωσης για ναυτικούς, ενώ θα τηρείται υπόψη η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών διεθνώς.  Πρωταρχικά, η ομάδα ετοιμάζει και διαπραγματεύεται νομοθεσίες και οδηγίες  οι οποίες αργότερα τυγχάνουν χειρισμού από το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με θέματα που αφορούν στις αεροπορικές μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ για τις αεροπορικές μεταφορές.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με θέματα που καλύπτουν διαφορετικά είδη μεταφορών.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με θέματα πολιτικής που αφορούν στις τεχνολογίες της πληροφόρησης και των τηλεπικοινωνιών. Μεγάλο μέρος της εργασίας σχετίζεται με την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρώπης, η οποία στοχεύει να βοηθήσει στη δημιουργία μιας συνεκτικής ψηφιακής οικονομίας στην Ευρώπη μέχρι το 2020.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ετοιμάζει θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια για το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ. Η ομάδα εργασίας χειρίζεται θέματα από την ώρα που θα τα εισαγάγει η Επιτροπή, και διαπραγματεύεται, όσο είναι δυνατόν, συμφωνίες για τις προκύπτουσες τεχνικές πτυχές.  Από το σημείο αυτό και μετά, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΚΟΡΕΠΈΡ), και περαιτέρω στις συναντήσεις του Συμβουλίου των Υπουργών.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται με την εργασιακή νομοθεσία, θέματα εργασιακού περιβάλλοντος, ισότητας φύλου και κοινωνικά θέματα.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας συζητά θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, την υγεία και την ιατρική φροντίδα.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ασχολείται πρωταρχικά με θέματα στον τομέα της πολιτικής για τον καταναλωτή. Η ομάδα λαμβάνει αποφάσεις σε θέματα όπως το πρόγραμμα πολιτικής της ΕΕ για τον καταναλωτή και διάφορες νομοθεσίες στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Η ομάδα ετοιμάζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και εισηγήσεις στον τομέα της πολιτικής, που αργότερα τυγχάνουν επεξεργασίας από το Συμβούλιο Ανταγωνισμού.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας καταρτίζει νομοσχέδια για φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικά βοηθήματα.

 • Αυτή η ομάδα ασχολείται με διαφορετικά θέματα στον τομέα των προϊόντων τροφίμων. Η ομάδα εργασίας είναι υπόλογη στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (Κορεπέρ).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Η κύρια ευθύνη αυτής της ομάδας είναι η διαπραγμάτευση θεμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος στην ΕΕ. Η ομάδα χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνουν τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, τα χημικά, απόβλητα, επάρκεια πόρων, φυσικούς πόρους, βιοποικιλότητα, νερό και το περιβάλλον θαλάσσιας ζωής.

 • Η κύρια ευθύνη αυτής της ομάδας είναι η διαπραγμάτευση και ο συντονισμός περιβαλλοντικών θεμάτων στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων που διεξάγονται  στον τομέα του περιβάλλοντος. Αυτά περιλαμβάνουν το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CSD), τη Συνθήκη για τις Κλιματικές Αλλαγές και το Πρωτόκολλο του Κιότο, τα χημικά και τη βιοποικιλότητα. Η ομάδα συνέρχεται σε υπό-ομάδες που περιλαμβάνουν θέματα όπως οι κλιματικές συνθήκες, η βιοποικιλότητα, η απερήμωση και παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΝΕΟΛΑΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 • Αυτή η επιτροπή ετοιμάζει θέματα προς λήψη αποφάσεων από τους Υπουργούς Παιδείας της ΕΕ. Η εργασία της περικλείει όλα τα επίπεδα παιδείας και εκπαίδευσης, από την προσχολική μέχρι την ανώτατη παιδεία, καθώς και την παιδεία και εκπαίδευση για ενήλικες. Η εργασία που διεξάγεται στην επιτροπή αποσκοπεί να στηρίξει το έργο των κρατών μελών αναφορικά με την παιδεία και την εκπαίδευση.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας ετοιμάζει θέματα προς λήψη αποφάσεων από τους Υπουργούς ΕΕ για τη νεολαία. Η εργασία περιλαμβάνει τέτοια οριζόντια θέματα νεολαίας, όπως η ενεργός ιθαγένεια και η αναγνώριση της αξίας της επίσημης και ανεπίσημης μάθησης. Η ομάδα εργασίας ασχολείται επίσης με θέματα νεολαίας σχετικά με αριθμό άλλων τομέων, πρώτα και κύρια της παιδείας, της απασχόλησης, της υγείας, της ευημερίας και του αθλητισμού. Η εργασία συντονίζεται με άλλες σχετικές ομάδες εργασίας.

 • Η επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για πολιτιστικές  υποθέσεις. Η Επιτροπή αξιολογεί και συζητά όλες τις προτάσεις που σχετίζονται με την πολιτιστική συνεργασία της ΕΕ και των πρωτοβουλιών της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού, και ετοιμάζει την εργασία του Συμβουλίου. Το έργο της Επιτροπής είναι βασισμένο στη γενική Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Ατζέντα και το Σχέδιο Εργασίας που καταρτίστηκε από τους Υπουργούς της ΕΕ για τον πολιτισμό για την περίοδο 2011-2014.

 • Αυτή η ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνη για θέματα τηλεόρασης, ραδιοφώνου και ταινιών. Ασχολείται τόσο με τη νομοθεσία, όπως είναι η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων, όσο και με τη στήριξη και τα κοινά προγράμματα στον τομέα των ταινιών και της τηλεόρασης (περιλαμβανομένου του Προγράμματος MEDIA 2007-2013). Η ομάδα εργασίας ασχολείται επίσης με άλλα τρέχοντα θέματα, όπως θέματα που σχετίζονται με την Ψηφιακή Ατζέντα, περιλαμβανομένου του δημιουργικού και πολιτιστικού περιεχομένου του Διαδικτύου και τον αλφαβητισμό για τα ΜΜΕ.

 • Η ομάδα εργασίας ασχολείται με θέματα ευρωπαϊκού αθλητισμού και ετοιμάζει την εργασία του Συμβουλίου στον τομέα του αθλητισμού. Το έργο της ομάδας εργασίας συνδέεται με το Σχέδιο Εργασίας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για τον Αθλητισμό από το 2011. Η ομάδα εργασίας ασχολείται επίσης με άλλα τρέχοντα θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με τον αγώνα κατά του ντοπαρίσματος στον αθλητισμό, περιλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τη WADA (Παγκόσμια Υπηρεσία κατά του Ντοπαρίσματος).