H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Προχωρά η ενίσχυση της προστασίας των αποσπώμενων εργαζομένων
06.12.2012, 18:15 (CET)
Στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) που συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 6 Δεκεμβρίου 2012, οι Υπουργοί, μετά από πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, προχώρησαν σε συζήτηση προσανατολισμού ως προς την πρόταση Οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών.  Οι Υπουργοί αντήλλαξαν, επίσης, απόψεις αναφορικά με την οικονομική διακυβέρνηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στους τομείς της απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής και υιοθέτησαν Διακήρυξη του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012, όπως και  Συμπεράσματα Συμβουλίου υπέρ της καταπολέμησης της βίας εναντίον των γυναικών.

Η Κυπριακή Προεδρία, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας που αφορά στην ευρωπαϊκή Οδηγία για την Απόσπαση Εργαζομένων, και αναγνωρίζοντας ότι η αυτή θα συνεισφέρει σημαντικά στην αποτροπή φαινομένων εκμετάλλευσης εργαζομένων, προχώρησε σήμερα σε ενημέρωση του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις επί της πρότασης στο Συμβούλιο.

Η Προεδρία έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στα περισσότερα μέρη της πρότασης και αυτό έχει επιτρέψει στο Συμβούλιο να προβεί σήμερα σε μια συζήτηση προσανατολισμού, ειδικά για τα άρθρα 9 (εθνικά μέτρα ελέγχου) και 12 (από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη) της πρότασης Οδηγίας, για τα οποία μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των κρατών - μελών.

Στοχεύοντας σε γενική προσέγγιση το 2013

Πρόθεση της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο, ήταν από την μια να επισημάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη σημασία που το Συμβούλιο αποδίδει στην πρόταση Οδηγίας και από την άλλη, να καταγράψει τις βασικές εκείνες αρχές πάνω στις οποίες η Ιρλανδική Προεδρία θα εργαστεί, με στόχο την επίτευξη γενικής προσέγγισης στο Συμβούλιο EPSCO τον Ιούνιο 2013.

«Η πρόταση Οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων, είναι μια σημαντικότατη πρόταση η οποία στοχεύει σε μια πιο λειτουργική Ενιαία Αγορά, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κρατών – μελών. Διαφάνηκε, ωστόσο, ότι με αναγκαία ευελιξία και αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων, αλλά και τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης λειτουργιάς της Ενιαίας Αγοράς, μπορούμε να βρούμε εκείνες τις λύσεις που θα υποβοηθήσουν την Οδηγία να προχωρήσει περεταίρω. Σολομώντια λύση, είναι η ευελιξία και η από κοινού θέληση και συνεργασία», είπε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Η νέα Οδηγία προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο 2012, με στόχο τη διασαφήνιση και βελτίωση της εφαρμογής στην πράξη των κανόνων της σχετικής Οδηγίας του 1996 που διέπουν την απόσπαση των εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί ότι η πρόταση αυτή, θα συνεισφέρει σημαντικά στην αποτροπή των φαινομένων εκμετάλλευσης εργαζομένων, καθώς καθορίζει υποχρεωτικούς κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τους όρους και συνθήκες απασχόλησης, διασφαλίζοντας τη διαφύλαξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και την αποτροπή φαινομένων κακών εργασιακών συνθηκών και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η Οδηγία για την Απόσπαση Εργαζομένων αποτελεί μία από τις 12 προτάσεις προτεραιότητας, όπως αυτές ορίζονται από την Πράξη για την Ενιαία Αγορά.

Διακυβέρνηση Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Στο Συμβούλιο EPSCO, οι Υπουργοί αντήλλαξαν, επίσης, απόψεις αναφορικά με την οικονομική διακυβέρνηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στους τομείς της απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, στη βάση εγγράφου που ετοίμασε η Κυπριακή Προεδρία. Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί προέβησαν σε πρώτη τοποθέτηση σε σχέση με την Έκθεση για την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2013, την κοινή έκθεση για την Απασχόληση, και την Έκθεση για τον Μηχανισμό Επαγρύπνησης. Ήταν κοινή διαπίστωση ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας και οι κοινωνικές συνθήκες, απαιτούν όπως οι προσπάθειες συνεχίσουν να επικεντρώνονται στις προτεραιότητες που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Μάρτιο και πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στο Συμβούλιο EPSCO, στην αντιμετώπιση της ανεργίας και των επιπτώσεων της κρίσης.

«Προκειμένου να καταστεί ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αποτελεσματικός, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα. Αυτό είναι το πλέον καίριας σημασίας καθήκον που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», είπε η Κύπρια Υπουργός.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης της ΕΕ, κ. László Andor, ενημερώνοντας το Συμβούλιο για τη Δέσμη Απασχόλησης για τους Νέους η οποία υιοθετήθηκε από την Επιτροπή χθες, σταχυολόγησε τέσσερις προτάσεις που μπορεί να δοθεί υποστήριξη από τα κράτη μέλη στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία. Αυτές είναι ο μηχανισμός εγγύησης για τους νέους έως 25 ετών, η προσφορά προγραμμάτων μαθητείας καλής ποιότητας προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για σταθερή απασχόληση στο μέλλον, η προώθηση μίας ευρωπαϊκής συμμαχίας για τα προγράμματα μαθητείας και, τέλος, η προώθηση της κινητικότητας των νέων προς εργασία σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ. Επίσης, με την επικείμενη  τροποποίηση του EURES, θα μπορεί να καλύψει και τα προγράμματα μαθητείας.

«Η ανεργία των νέων αποτελεί  μια νέα μορφή αποκλεισμού. Απαιτείται η υποστήριξη των κρατών μελών στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και απαιτείται η μετάβαση αυτή να είναι επιτυχής. Το κόστος αποτυχίας, θα είναι καταστροφικό», είπε ο Επίτροπος Andor.

Πρόταση διατήρησης του Ταμείου Προσαρμογής και Διακήρυξη για Ευρωπαϊκό Έτος

Το Συμβούλιο προέβη, επίσης, σε απολογισμό της κατάστασης όσον αφορά στην πρόταση για διατήρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την περίοδο 2014-2020. Η πρόταση που συνδέεται με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, αποτελεί θέμα σημαντικών συζητήσεων, καθώς αρκετές χώρες εκφράζουν διαφωνία σε ό,τι αφορά στις προτεινόμενες αλλαγές.

Παράλληλα, η Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο για την παρούσα κατάσταση στις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία, θέμα για το οποίο η Κυπριακή Προεδρία προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι Υπουργοί υιοθέτησαν επίσης, τη Διακήρυξη του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012: Η μελλοντική πορεία. Το Έτος επιδιώκει να βελτιώσει τις συνθήκες για την ενεργό γήρανση, ιδίως στους τομείς της απασχόλησης, της συμμετοχής στην κοινωνία και της ενεργούς διαβίωσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, επίτευξη υψηλής απασχόλησης και στη μείωσης της φτώχειας.

Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και επαγγελματική ισότητα

Περαιτέρω, ενέκριναν την υιοθέτηση Συμπερασμάτων Συμβουλίου υπέρ της καταπολέμησης της βίας εναντίον των γυναικών και της παροχής υπηρεσιών αρωγής στα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Στα Συμπεράσματα αναγνωρίζεται η ανάγκη συντονισμένης, συμπαγής, ολιστικής και αποτελεσματικής πολιτικής, η οποία εκτός των άλλων, θα περιλαμβάνει την υιοθέτηση πολιτικών και θεσμικών μέτρων με στόχο τη στήριξη και την προστασία των θυμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια της  Ε.Ε.

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής είχαν την ευκαιρία να προβούν σε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την πολύ πρόσφατη πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με τα μέτρα Βελτίωσης της Ισόρροπης Εκπροσώπησης των Φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Λειτουργός Επικοινωνίας
Μαρία Λαντίδου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Email: mlantidou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401676

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ