H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρθρο - Βήμα-βήμα για την προστασία δεδομένων
30.07.2012, 16:00 (CET)
Αρκετό δρόμο έχουν μπροστά τους τα όργανα της ΕΕ για την υιοθέτηση του νέου πακέτου για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η Κυπριακή Προεδρία αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει μερική γενική προσέγγιση σε ορισμένα σημεία του νομοθετικού πακέτου.

Εύσημα για την εργασία που επιτελείται για την προώθηση του νέου πακέτου για την προστασία προσωπικών δεδομένων απέσπασε στο πρόσφατο Άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) η Κυπριακή Προεδρία. Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, Viviane Reding, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η Κύπρος μάς έβαλε στην πέμπτη ταχύτητα».

Έστω και με την «πέμπτη ταχύτητα» όμως, χρειάζεται πολύς δρόμος ακόμα για την υιοθέτηση της νέας νομοθεσίας. «Το πακέτο περιέχει ένα (γενικό) κανονισμό και μια οδηγία που ρυθμίζει το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ειδικά στον τομέα της αστυνομίας και της δικαιοσύνης», εξηγεί ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης,  προεδρεύων  της ομάδας εργασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το πακέτο να υιοθετηθεί εντός του 2013 ή το αργότερο στις αρχές του 2014.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, γενικός στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι να προχωρήσει τη συζήτηση των προτάσεων στο βαθμό που το επιτρέπουν η κινητικότητα και οι τάσεις που επικρατούν, αλλά και το ενδιαφέρον των κρατών μελών με σκοπό την επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης σε ορισμένα θέματα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012.

Τι εννοούμε με τον όρο προστασία δεδομένων

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλέγονται σύννομα μόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, για νόμιμους σκοπούς. Επιπλέον, πρόσωπα ή οργανισμοί που συλλέγουν και διαχειρίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία είναι υποχρεωμένα να τα προστατεύουν από κατάχρηση και να σέβονται ορισμένα δικαιώματα των ιδιοκτητών των δεδομένων, τα οποία εγγυάται το δίκαιο της ΕΕ.

Καθημερινά εντός της ΕΕ, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και φυσικά πρόσωπα διαβιβάζουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πέρα από τα σύνορα. Η σύγκρουση μεταξύ κανόνων διαφορετικών χωρών για τα προσωπικά δεδομένα θα διατάραζε τις διεθνείς συναλλαγές. Επιπλέον, οι πολίτες θα ήταν ενδεχομένως απρόθυμοι να διαβιβάσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο εξωτερικό, αν δεν ήταν σίγουροι για το επίπεδο προστασίας τους σε άλλες χώρες.

Για το λόγο αυτό, έχουν θεσπιστεί κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες, για να διασφαλίσουν υψηλές προδιαγραφές προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα σας οπουδήποτε στην ΕΕ. Διαθέτετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας και αξίωσης αποζημίωσης, σε περίπτωση κατάχρησης των δεδομένων σας οπουδήποτε στην ΕΕ.

Προστασία ανηλίκων

Μεταξύ των βασικών στόχων του μεταρρυθμιστικού  πακέτου είναι και η προστασία των ανήλικων στο ψηφιακό περιβάλλον. «Ο κανονισμός περιέχει ειδικές πρόνοιες για το θέμα της επεξεργασίας των δεδομένων των ανηλίκων. Μεταξύ άλλων, ενδυναμώνει το δικαίωμα αντίρρησης εισάγοντας το δικαίωμα λήθης, η άσκηση του οποίου θα επιτρέπει σε κάποιο χρήστη του διαδικτύου να ζητά την πλήρη διαγραφή πληροφοριών που ανέβασε ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο προηγουμένως -ιδιαίτερα σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης- και την απαγόρευση περαιτέρω διάδοσής τους», επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης.

Επιπλέον, η οδηγία επιδιώκει να διευκολύνει την επεξεργασία πληροφοριών από αστυνομικές αρχές εντός των κρατών μελών, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, όταν συντρέχει σοβαρός λόγος.

Κόστος και ρίσκο

Στο Άτυπο Συμβούλιο ΔΕΥ η Κυπριακή προεδρία έθεσε στους υπουργούς Δικαιοσύνης τρία θέματα προς συζήτηση για τα οποία τα κράτη μέλη εξέφρασαν κοινές ανησυχίες. Η συζήτηση πέτυχε συγκλίσεις σε τρία σημεία: α) την αποφυγή δημιουργίας επιπρόσθετου διοικητικού κόστους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, β) την εφαρμογή των ίδιων κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, με κάποια ελαστικότητα στο δημόσιο λόγω των ιδιαιτεροτήτων του και γ) τον περιορισμό των διευρυμένων εξουσιών που προβλέπονται στο νέο πλαίσιο και θα επέτρεπαν στην Επιτροπή να ρυθμίζει θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότησης, για τις οποίες δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι υπουργοί ζήτησαν πιο ξεκάθαρη διατύπωση του Κανονισμού, ούτως ώστε σε αυτόν να περιληφθούν πρόνοιες ότι το διοικητικό κόστος για κάθε επιχείρηση θα πρέπει να είναι ανάλογο του μεγέθους της αλλά και του ρίσκου της επεξεργασίας. «Δεν μπορεί ο μανάβης της γειτονιάς να επωμίζεται ίδιο κόστος με μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν μπορεί το μέγεθος της επιχείρησης να είναι το βασικό κριτήριο, αλλά το στοιχείο επικινδυνότητας. «Πέραν του μεγέθους ενός οργανισμού και του ρίσκου,  σημαντικοί παράγοντες είναι το εύρος του κινδύνου στον οποίο εκτίθενται ομάδες πολιτών και ιδιαίτερα οι ανήλικοι χρήστες του διαδικτύου, ο αριθμός των πολιτών που επηρεάζεται  καθώς επίσης και το μέγεθος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο εκάστοτε οργανισμός», καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης.

Διοικητικός Λειτουργός
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Προστασία Δεδομένων
Email: cgeorgiades@dataprotection.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22818456