H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Κοινή Εμπορική Πολιτική της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Εμπορική Πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, αφού η Ένωση είναι εξουσιοδοτημένη να νομοθετεί για θέματα εμπορίου και να συνάπτει διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Όπως καθορίζεται στο άρθρο 207 της Συνθήκης της Λισαβόνας, η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ περιλαμβάνει τις μεταβολές δασμολογικών συντελεστών, τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών σχετικά με τις ανταλλαγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τις εμπορικές πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι κύριοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Εμπορικής Πολιτικής είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με τη μείωση των δασμών και τη βελτίωση στην πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές και τις επενδύσεις.

Η ΕΕ διαδραματίζει κυριαρχικό ρόλο στην προώθηση ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου και υποστηρίζει το πολυμερές πλαίσιο κανόνων και αρχών διεθνούς εμπορίου, όπως αυτό καθορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η ΕΕ. συμμετέχει τόσο σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ όσο και σε διμερείς διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες με κύριους εμπορικούς της εταίρους.

 • Η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση ξεκίνησε επίσημα το 1995 με τη διάσκεψη της Βαρκελώνης, με στόχο την εγκαθίδρυση ενός κοινού χώρου ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στον ευρω-μεσογειακό χώρο. Όσον αφορά το εμπόριο, βασική επιδίωξη της εταιρικής σχέσης είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ζώνης ελεύθερου εμπορίου, όπου το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι επενδύσεις, θα απελευθερωθούν σημαντικά.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε πρόσφατα εξουσιοδότηση να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για Περιεκτικές Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου με την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο και την Τυνησία. Στόχος των συμφωνιών αυτών θα είναι η προοδευτική ενσωμάτωση των οικονομιών των εν λόγω χωρών στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι Διαπραγματευτικές Μελέτες, οι οποίες θα αναδείξουν την ετοιμότητα της κάθε χώρας να προχωρήσει με τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

  Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, είναι πιθανή η έναρξη διαπραγματεύσεων με έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω μεσογειακούς εταίρους.

 • Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από κοινού από την ΕΕ και τον Καναδά το 2007, έδειξε ότι η απελευθέρωση του διμερούς εμπορίου θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά οφέλη και για τα δύο μέρη. Βάσει της πιο πάνω μελέτης, τον Μάιο του 2009, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας η οποία θα εμβαθύνει τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο εταίρων. Τόσο η ΕΕ όσο και ο Καναδάς, φαίνονται δεσμευμένοι να προχωρήσουν γρήγορα στις διαπραγματεύσεις, ώστε η ολοκλήρωση τους να είναι πιθανή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012.

 • Με στόχο την εμβάθυνση των διμερών επενδυτικών τους σχέσεων, η ΕΕ και η Κίνα προχώρησαν στη σύσταση της Μικτής Ομάδας ΕΕ-Κίνας, με σκοπό τη διερεύνηση των προοπτικών ενίσχυσης της μεταξύ τους επενδυτικής συνεργασίας.

  Μια από τις εναλλακτικές επιλογές που εξετάζονται είναι η διαπραγμάτευση μιας αυτόνομης επενδυτικής συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή, θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ Κίνας και κρατών μελών της ΕΕ, με μια ενιαία συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Κίνας.

  Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, είναι πιθανή η λήψη της απόφασης για έναρξη των διαπραγματεύσεων για σύναψη μιας επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, η οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αύξηση των επενδυτικών ροών μεταξύ των δύο στρατηγικών εταίρων.

 • Οι Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου αποσκοπούν στο να υποστηρίξουν την απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και στο να εγκαθιδρύσουν ένα πιο σταθερό και διαφανές περιβάλλον διενέργειας εμπορίου και επενδύσεων. Πρόκειται για νομικά δεσμευτικές συμφωνίες, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του διμερούς εμπορίου και στη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών.

  Η έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας για σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, αναμένεται να ξεκινήσει κατά την Κυπριακή Προεδρία. Οι διαπραγματεύσεις θα εξετάσουν όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των δασμών, των μη δασμολογικών μέτρων, των υπηρεσιών και επενδύσεων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του ανταγωνισμού και των δημοσίων συμβάσεων.

 • Παρόλο που η ΕΕ και οι ΗΠΑ απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη εμπορική σχέση σε παγκόσμιο επίπεδο (αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου), οι διμερείς εμπορικές τους σχέσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντική δυναμική ανάπτυξης.

  Κατά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2011, αποφασίστηκε η σύσταση της «Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη», με στόχο τον εντοπισμό πολιτικών αμοιβαίου οφέλους που θα ενισχύσουν το διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις και θα στηρίξουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την οικονομική ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

  Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου αναμένεται ότι θα υποβάλει τις εισηγήσεις της περί τα τέλη του 2012. Ανάμεσα σε αυτές, πιθανή θεωρείται και η σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον.

 • Το 2009, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε την προώθηση διαπραγματεύσεων σύναψης διμερών Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου (FTA) μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Η Σιγκαπούρη είναι η πρώτη χώρα με την οποία ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά την Κυπριακή Προεδρία.