Συμβούλιο Περιβάλλοντος (ENVI)

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος αποτελείται από Υπουργούς αρμόδιους για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η συγκεκριμένη σύνθεση του Συμβουλίου συγκροτείται τέσσερις φορές το χρόνο. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος στοχεύει στη διατήρηση, στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, στην ενθάρρυνση της συνετής και ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και στην προώθηση μέτρων σε διεθνές επίπεδο σχετικά με περιφερειακά ή παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, και συγκεκριμένα την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος χειρίζεται διεθνή περιβαλλοντικά θέματα και υιοθετεί συμπεράσματα σχετικά με την κοινή θέση της ΕΕ για τις διεθνείς συναντήσεις.

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ