BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
AB Konseyi’ nin çalışma grupları

Bakanların toplantıları, 150’den fazla hazırlık grubunda  (çalışma grubunda) ve komitede hazırlanmaktadır. Bu gruplar, bir dizi konuları ele alan ve 27 Üye Devletten gelen yetkililerden oluşmaktadır. 

Konsey Sekreterliği’ ne ait web sayfasında çalışma gruplarının toplantı gündemleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Aşağıda, her Konsey çalışma grubunun bir tanımlamasını bulabilirsiniz:

ANTLAŞMALARLA KURULMUŞ OLAN KOMİTELER

 • Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper) Konsey toplantılarını bakanlık düzeyinde hazırlamaktan sorumludur. Bütün konular, bir Konsey toplantısının gündemine alınabilmesinden önce, Coreper’den geçmelidir. Komite, farklı konu alanlarını ele alan iki konfigürasyonda toplanır: Coreper I ve Coreper II.
  Coreper I, Brüksel’deki daimi temsilciliklerdeki Daimi Temsilci Yardımcılarından oluşmaktadır. Ele alınan konular, aşağıdaki alanlarla ilgilidir: 

  • İstihdam, sosyal politika, sağlık ve tüketici sorunları
  • Rekabet edebilirlik (iç piyasa, sanayi ve araştırma) 
  • Ulaşım, iletişim ve enerji 
  • Tarım ve balıkçılık 
  • Çevre 
  • Eğitim, gençlik ve kültür

  Coreper II’de Üye Devletler, kendi daimi temsilcileri, yani Brüksel’deki daimi temsilciliklerindeki Büyükelçileri tarafından temsil edilmektedirler. Coreper II, aşağıdaki alanlardaki konuları ele almaktadır:

  • Genel konular ve dış ilişkiler 
  • Ekonomik ve mali konular 
  • Adalet ve içişleri konuları 
  • Zirve toplantılarının hazırlanmasındaki genel sorumluluğu
 • AB Konseyi için Ekonomik ve Mali Komite’nin hazırlık çalışması, ekonomik ve mali durum, avro’nun döviz kuru ve üçüncü ülkeler ve uluslararası kurumlarla ilişkileri gibi konuları içermektedir. Bu danışma komitesi, ayrıca Konsey ile Avrupa Merkez Bankası arasındaki diyaloğu hazırlama ve izleme için gerekli çerçeveyi sağlamaktadır.

 • İstihdam Komitesi, Avrupa İstihdam Stratejisi’ni uygulamak ve istihdam ve işgücü piyasasına ilişkin politikaların koordinasyonunu teşvik etmek için kurulmuş olan bir  danışma komitesidir. 1997’de oluşturulmuş olan İstihdam ve İşgücü Piyasası Komitesi’nin yerini almıştır.

 • Bu Komitenin amacı, devletler veya uluslararası örgütlerle görüşmeler yapmak ve antlaşmalar bağlarken Komisyona yardım etmektir. Komite, üç ana alan içinde sürdürülmekte olan ticaret politikasına ilişkin bir dizi konuyu ele almaktadır:

  1. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) konuları
  2. İkili ticaret ilişkileri
  3. Konsey içindeki işlemin bir parçası olarak, ticaret politikası alanındaki yeni AB mevzuatı.

  Ticaret Politikası Komitesi, tam üyeler, “titulaires” (sahipler) düzeyinde, ayda bir defa toplandığı gibi, dönüşümlü AB Başkanlığını yürüten ülkede de, her altı ayda bir defa, gayrı resmi olarak toplanır. Bunun dışında, komitenin yardımcı üyeleri, haftada bir defa toplantı yapar.

 • Bu komite, Komisyon, Dünya Ticaret Örgütü ile AB için görüşme yaptığı zaman ve hizmetlerin ticareti, yatırım ve yatırımların korunması konularında anlaşma yapmak üzere üçüncü ülkelerle görüştüğü zaman, Komisyona yardımcı olur ve danışmanlık yapar. Komite, serbest ticaret antlaşmalarının hizmetler ve yatırım kısımları hakkındaki görüşmelerde Komisyonun faaliyetlerini izlediği gibi, AB ile üçüncü ülkeler arasındaki ayrı yatırım koruma anlaşmalarının bağlanmasını da izler.

 • Politika ve Güvenlik Komitesi (PSC), AB’nin Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası (CSFP) ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP)’ndan sorumludur. Komite, uluslararası durumu gözlemler ve politika hedefleri için öneriler ve Bakanlar Konseyi’ne stratejik tercihler için tavsiyeler yayımlar. Politika ve Güvenlik Komitesi, Askeri Komite (EUMC), Politik-Askeri Grup (PMG) ve Kriz Yönetiminin Sivillere İlişkin Yönlerine Bakan Komite (CIVCOM)’ye rehberlik sağlar. AB’nin askeri ve sivil kriz yönetimi operasyonlarına siyasal denetim uygular ve stratejik yön sağlar. Üye Devletler, Politika ve Güvenlik Komitesi (PSC)’nde Büyükelçi düzeyinde temsil edilmektedirler ve haftada iki defa, gerekli olursa da fazladan toplantılar yaparlar.

 • İç Güvenlik konusunda Harekât İşbirliği ile ilgili Daimi Komite (COSI), AB’nin iç güvenliği ile ilgili olarak operasyon işbirliğini güçlendirmek için oluşturulmuştur. Bu şekilde, Lizbon Antlaşmasında belirlenmiş olan Komitenin anahtar hedefi, mevzuatın uygulanması alanı da dahil olmak üzere, AB Üyesi Devletler arasında operasyon eylemlerinin koordinasyonunu teşvik etmektir.

 • Komite, Üye Devletler ile Avrupa Komisyonu arasında sosyal alanda bilginin işbirliği halinde değiş-tokuşu için bir araç olarak hizmet etmektedir. Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı mücadele, emeklilik ve sağlık bakımı ve uzun vadeli bakım gibi konular hakkında işbirliği, “Açık Koordinasyon Yöntemi” çerçevesi içinde bulunmaktadır. Açık Koordinasyon Yöntemi’ne göre, Üye Devletler, Üye Devletlerin ulusal stratejilerinde uyguladıkları geniş siyasal hedefler konusunda birlikte karar verirler. Sosyal Koruma Komitesi (SPC), her Üye Devletten delegeler ve Komisyondan oluşmaktadır. Komite, diğerleri yanında, o döneme ait ve bir sonraki dönem AB Başkanlığı yapacak olan ülkeden Başkan Yardımcıları ile Komisyon’dan oluşan bir “büro” tarafından destek gören bir Başkan’ı seçer.

HÜKÜMETLER ARASI KARAR İLE KURULAN KOMİTE

 • Tarım ile ilgili Özel Komite, Ortak Tarım Politikası (CAP) ile ilgili tarım ve balıkçılık bakanlarının toplantılarını hazırlar. Balıkçılık, gıda malzemeleri, veterinerlik ile ilgili politika ve bitki sağlığı konuları, Daimi Temsilciler Komitesi, COREPER I’de hazırlanır. Bundan önce, bu konular, çoğunlukla Tarım Ortak Politikası ile ilgili çalışma gruplarından birinde, alt düzeyde tartışılmış olmaktadır. Tarım ile ilgili Özel Komite, çoğu kez haftada bir defa toplanır.

KONSEY YASASI İLE KURULAN KOMİTELER

 • Avrupa Birliği Askeri Komitesi (EUMC), Konsey içinde kurulmuş olan en yüksek askeri organdır. Bütün AB askeri faaliyetlerini yönlendirir ve Politika ve Güvenlik Komitesi (PSC)’ne, askeri konularda öneri ve tavsiyeler sağlar. Avrupa Birliği Askeri Komitesi (EUMC), düzenli olarak kendi daimi Askeri Temsilcileri (MilReps) tarafından temsil edilmekte olan Üye Devletlerin Savunma Başkanlarından (CHOD) oluşur. Avrupa Birliği Askeri Komitesi (EUMC), Üye Devletlerin Savunma Başkanları tarafından seçilen ve Konsey tarafından atanan daimi bir Başkana sahiptir.

 • Kriz Yönetiminin Sivillere İlişkin Yönlerine Bakan Komite (CIVCOM), sürekli olarak halihazırdaki sivillerle ilgili görevlere bakar. Komite, yeni görevler için planlama belgeleri hazırlar ve üretir; Politika ve Güvenlik Komitesi (PSC)’ne Misyon Şeflerinin görevleri ile ilgili performansları hakkında verdikleri altı aylık raporlar konusunda  tavsiyelerde bulunur. Bunun yanında, CIVCOM, sivillerin kriz yönetimi ve sivillerin yetenekleri vs hakkında fikirlerin geliştirilmesi konusu ile ilgilenir.

 • Komite, Avrupa 2020 reform stratejisi ve Avrupa Dönemi içerisindeki AB ekonomi politikasının koordinasyonu da dahil, yapısal reformlar üzerinde özel odaklanma ile ekonomik politikadan sorumludur. Komite, işgücü, üretim ve hizmete yönelik piyasa reformları, kamu maliyesinin niteliği ve sürdürülebilirliği, büyüme, istihdam vs  gibi alanlar ile ilgilenir.

 • Bu komitenin kuruluş amaçları şunlardır: Yasal süreçten ayrı olarak, kesimler arasındaki stratejik yansımayı sağlamak; mali hizmet konuları için orta ve uzun erimli stratejiyi tanımlamaya yardım etmek; kısa erimli hassas konuları ele almak; ilerleme ve uygulamaları değerlendirmek; hem iç, hem de dış konular hakkında siyasal tavsiye ve gözetim sağlamak. Mali Hizmetler Komitesi (FSC), özellikle Ekonomik ve Mali Konular Konseyi (ECOFIN)’nin toplantılarını hazırlamakla ilgili olarak Ekonomik ve Mali Komite (EFC) ile yakın çalışmaktadır.

 • Güvenlik Komitesi, herhangi bir güvenlik konusunu inceler ve değerlendirir ve uygun ise, Konsey’e tavsiyelerde bulunur. Güvenlik Komitesi, Bilgi Güvencesi, Küresel Uydu Navigasyon Sistemi (GNSS) ve Güvenlik Akkreditasyonu alanlarında 3 tane alt grup oluşturmuş bulunmaktadır.

COREPER İLE YAKINDAN İLİŞKİLİ GRUPLAR

 • Antici Grubu, COREPER II toplantılarını hazırlamaktan sorumlu olan Üye Devletlerin Daimi Temsilciliklerinden gelen diplomatlardan oluşmaktadır.

 • Mertens Grubu, COREPER I toplantılarını hazırlamaktan sorumlu olan Üye Devletlerin Daimi Temsilciliklerinden gelen diplomatlardan oluşmaktadır.

 • Örneğin pandemik influenza ve birçok yılı kapsayan mali çerçeve gibi AB politikaları ile ilgili güncel ve önemli konuları ele almak üzere, gereğince harekete geçirilmiştir.

DANIŞMANLAR / ATAŞELER

 • Resmi danışman veya ataşe toplantıları, alışılmış olan uygulamalar temelinde toplanır ve örgütlenir.

GENEL KONULAR

 • Grubun görevi, sığınma ve göç alanında, AB’nin üçüncü ülkelerle işbirliği için kapsamlı ve bütünsel bir strateji oluşturmaktır. Hedef, AB’nin sığınma ve göç politikalarının dış boyutunu, buna kaynaklık eden ülkelerle ve yasal göç, yasadışı göç, göç ve gelişme bölgelerindeki transit ülkelerle diyalog, işbirliği ve ortaklık temelinde güçlendirmektir.  Grup ayrıca, Konsey tarafından kabul edilmek üzere, sığınma ve göç konularında sonuçlar ve tavsiyeler hazırlamaktadır.

 • Bu çalışma grubu, 1999’dan beri, uluslararası örgütlerle bağlantı da dahil, denetimli ilaç bölgesi içindeki AB’nin uluslararası faaliyetini koordine etmekten sorumlu olagelmiştir.

 • Bu çalışma grubu, uyum politikası ile ilgili konuları ele almaktadır. Çalışma grubu, daha çok bütün yapısal fonları (Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve Uyum Fonu) yöneten kurallar üzerinde çalışmaktadır. Grup ayrıca, yapısal fonlar ile politika gelişiminin uygulanması hakkındaki raporları tartışmaktadır.

 • Konsey, Komisyon’un önerisi ve Avrupa Parlamentosu ile danışmalardan sonra, Fransa, İspanya ve Portekiz’in en uzak bölgeleri için Topluluk mevzuatından istisnalar yapılması hakkında özel önlemleri onaylayabilir. Bu, özellikle gümrük, vergilendirme, tarım ve balıkçılık gibi alanlara uygulanır. İlgili bölgeler, Fransız Guyanası, Martinik, Guadelup, Réunion, Madeira, Azor Adaları ve Kanarya Adalarıdır.

 • Bu çalışma grubu, nükleer radyasyon ve radyasyondan korunma alanları içinde AB işbirliğinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu grup, nükleer alandaki bütün yasal ve teknik girişimleri ele almaktadır.

 • Bu grup, istatistik alanında yeni ve gözden geçirilmiş yasalar için Komisyon’un önerilerini tartışmayı hedeflemektedir. Bunlar, Avrupa Parlamentosu ile Konsey arasındaki olağan yasal işlemler yoluyla kabul edilmektedir. Toplantıların sayısı, görüşülecek olan yasal düzenlemelerin sayısına bağlı olarak değişmektedir.

 • Başkanlığını, Konsey Genel Sekreterliği yapmaktadır.

 • Başkanlığını, Konsey Genel Sekreterliği yapmaktadır.

 • Başkanlığını, Konsey Genel Sekreterliği yapmaktadır.

 • Bu çalışma grubu, Konsey tarafından kabul edilen hukuki belgelerin taslaklarını resmi olarak hazırlamaktan sorumludur. Hukuk / dil uzmanları, farklı dillerdeki metinlerin birbiri ile olan uyumunu denetler ve hukuki belgenin yazılış açısından kalitesini izler. Çalışma grubu, Konsey’in hukuk / dil uzmanlarından (her resmi AB dili için bir kişi) ve Üye Devletlerin temsilcilerinden (normalde ilgili çalışma grubunda hukuk belgesini görüşmüş olan uzman) oluşmuştur.

 • Bu grup, Avrupa Birliği’nin mahkeme sistemi ile ilgili konulardan sorumludur. Adalet Mahkemesi’ndeki oturumlarla ve özellikle Adalet Mahkemesi Tüzüğü hakkındaki Protokol ile hem Adalet Mahkemesi, hem de Genel Mahkeme’deki işleyiş kuralları ile ilgilenmektedir. Mahkeme sistemi ile ilgili genel konular, ayrıca grup içinde ele alınmaktadır.

 • Çalışma grubu, AB kurumları içindeki personelin istihdam edilme koşullarını düzenleyen Personel Yönetmenliği ile ilgili konuları ele almaktadır.

 • Çalışma grubu, Kıbrıs ile ilgili 26 Nisan 2004 tarihli Konsey Kararlarını izlemektedir ve adanın ekonomik bütünleşmesinin ilerletilmesine ve iki toplum arasında ve AB ile temasların geliştirilmesine odaklanmaktadır.

 • Çalışma grubu, Bulgaristan ve Romanya’nın 1 Ocak 2007’deki resmi üyeliğinden önce, “İşbirliği ve Doğrulama Mekanizması”nın kurulmasına ilişkin olarak Aralık 2006’da kabul edilmiş olan yargı alanındaki kriterleri yerine getirmeye yönelik ilerlemeyi değerlendirmektedir.

 • Çalışma grubu, üyelik başvuruları, adaylık statüsü tanıma, görüşmelerdeki ilerlemeyi değerlendirme ve görüşmeleri bitirme de dahil, AB’nin genişlemesi ile ilgili sorunlar hakkında Konsey’in Ortak Tavrını hazırlar.

 • Bu çalışma grubu, yargı alanında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını teşvik etmek için kurulmuştur. Üye Devletlerin hukuk sistemleri ve yasaları hakkında bilgi sağlayacak olan ortak Avrupa e-Yargı Portalı’nı geliştirmek gibi projelerle ilgilenmektedir. Bundan başka, çalışma grubu, adalet uygulaması hakkında bilgiye elektronik olarak ulaşma gibi konuları da ele almaktadır.

 • Grubun faaliyet alanı, nükleer güvenliktir. AB’deki var olan ve planlanmış nükleer santraller için güvenlik ilkelerini geliştirmenin olası yolları hakkında görüş üretecektir.

DIŞ İŞLERİ

 • Grup, Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası (CFSP) üzerinde baskın olarak odaklanan hukuki, mali ve kurumsal konuları ele almaktadır. Özel konular şunlardır:

  1. Dış faaliyetlerin finansmanı
  2. AB kriz yönetimi operasyonları
  3. Yayılmama (Non-proliferation)
  4. Yaptırımlar
  5. AB Özel Temsilcileri 
  6. Diğer kesişen konular
 • Grup, 2004’de çeşitli AB yaptırım düzenlerinin etkin ve tek tipte uygulanmasını güvenceye almada en iyi uygulamaları paylaşma ve yaptırımların uygulanması için ortak kılavuzların gözden geçirilmesi ve uygulanması görüşü ile oluşturulmuştur.

 • Çalışma grubu, uluslararası insancıl hukuk (IHL), korsanlık, tedhişçilik, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve AB’nin bu alanda, ABD ve diğer anahtar uluslararası oyuncular ile yaptığı diyaloglar gibi genel uluslararası hukuk konularını ele alır.

 • Grup, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ile ilgili konuları ele almaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne katılımın teşviki ve bilgi değiş-tokuşu ve üye devletlerin, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili sürekli olarak ortaya çıkan çeşitli sorunlara yaklaşımında koordinasyonu sağlama konuları ile ilgilidir. Çalışma grubu, her toplantısında hükümet dışı örgütler ile gayrı resmi olarak toplanmaktadır. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi ve diğer yargı kürsülerinden konukların da bulunması adettendir.

 • Çalışma grubu, özellikle Deniz Hukuku hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesini (UNCLOS) temel alarak deniz hukuku ile ilgilenmektedir. Grup, navigasyon hakları, kaynak yönetimi ve çevrenin korunması gibi bu konunun bütün yönlerini kapsamaktadır.

 • Birleşmiş Milletler Çalışma Grubu (CONUN), AB Üyesi Devletlerin ortak çıkarlarına ilişkin BM konuları hakkında ortak bir AB politikasını geliştirmektedir. CONUN, BM’de stratejik AB politika hedefleri yanında, uzun erimli politika hedeflerini belirleme sürecine katkıda bulunmak için belli konu alanlarında tavsiyeler ve kılavuzluk sağlamaktadır. CONUN, AB’nin BM politikasına şu dört ana alanda katkıda bulunmaktadır:

  1. Daha güçlü bir BM’yi cesaretlendirmek
  2. Uluslararası barış ve güvenlik
  3. BM sisteminin yeniden şekillendirilmesi
  4. BM ajansları, programları, fonları ve konferansları
 • AB’nin, Avrupa Güvenlik ve Gelişme Örgütü ve Avrupa Konseyi ile ilişkileri ile ilgilenmektedir. 27 Avrupalı Üye Devlet,  56 üyeli Avrupa Güvenlik ve Gelişme Örgütü’nde ve 47 üyeli Avrupa Konseyi’nde önemli bir bölümü temsil etmektedir. Grubun ana amacı, Avrupa Güvenlik ve Gelişme Örgütü ile Avrupa Konseyi’nde tartışılan konular hakkında ortak bir Avrupalı görüşün koordinasyonunu sağlamaktır.

 • Bu çalışma grubunun görevine, AB’nin dış ilişkilerinde insan hakları politikasını şekillendirme sorumluluğu da dahildir. Üye devletlerden gelen uzmanlar ve Komisyon üyelerinden oluşmaktadır. COHOM’a verilen görev, dünyanın her yanında insan hakları alanındaki gelişmeleri izleme ve belli konular ve bireysel olaylara AB’nin yaklaşımı için kılavuzlar ve değerlendirmeler hazırlamaktır.   

 • Bu grup, AB’nin ABD ve Kanada ile olan ilişkilerini ilgilendiren konulardan sorumludur. Güvenlik politikasından ekonomi ve ticarete kadar geniş alandaki konuları kapsamaktadır. Ekonomik konuların bazıları, ayrıca Ticaret Politikası Komitesi tarafından da ele alınmaktadır. Çalışma grubu, Atlantik ötesi gündemle ilgili sürmekte olan konuları tartışmakta ve ABD ve Kanada ile yıllık zirve toplantıları hazırlamaktadır.

 • Bu çalışma grubu, AB’nin Doğu Avrupa’daki (Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Moldavya, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna) ve Orta Asya’daki (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) ülkelerle ilişkileri konusunda çalışmaktadır. AB’nin bu ülkelerle işbirliğinin bütün yönlerini ele almaktadır. (AB üyesi devletler ile Ermenistan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldavya ve Ukrayna’nın içinde olduğu) Doğu Ortaklığı ve Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) da buna dahildir. Grup, ayrıca genel düzeyde Kutup bölgesinin sorunlarıyla da ilgilenmektedir.

 • Bu çalışma grubunun alanı, AB’nin Avrupa Serbest Ticaret Örgütü (EFTA)’ne üye ülkelerle (Norveç, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein) olan ilişkilerdir. Çalışmaları, çok geniş konuları kapsamaktadır, örneğin vergi konuları, Schengen işbirliğine katılım, balıkçılıkla ilgili belli konular ve gıda ticareti. Buna ek olarak, EFTA çalışma grubu, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) Konseyinin toplantıları da dahil, EEA ile ilgili konuları hazırlamaktadır.

 • Bu grup, AB’nin Batı Balkanlar bölgesi ile ilişkilerinden sorumludur: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Eski Yugoslavya’nın Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan ve Kosovo. Grup, bu ülkelerdeki genel politik ve ekonomik gelişme yanında, istikrar ve üyelik süreci ve Üyelik öncesi Yardım için Mali Araç (IPA) ile ilgilenmektedir.

 • Bu grup, İsrail-Arap uyuşmazlığı ile ilgili olarak AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası ile ilgilenmektedir.

 • Bu grup, İran, İrak, Yemen ve Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, Umman, Emirlikler, Bahreyn, Katar ve Kuveyt) ile ilgili olarak AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası’na (ve ayrıca Topluluk yetkisine ilişkin konulara) bakmaktadır.

 • Bu grup, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Batı Sahra Uyuşmazlığı, Filistin Yönetimi, Suriye ve Tunus ile ilgili olarak, AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası ve Topluluk yetkisine ilişkin konularına bakmaktadır. Ayrıca, Akdeniz için Birlik, yani AB’nin Kuzey Afrika ve Orta Doğu ile işbirliğini kapsamaktadır.

 • Bu grubun ana sorumluluğu, çatışmaların önlenmesi ve yönetimi ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere Alt Sahra Afrika ülkelerindeki gelişmeleri izlemek ve analiz etmek, ilgili ülkeler ve bölgeler hakkında koordineli ve uyumlu bir AB politikasını güvenceye almaktır. Bunun da ötesinde, grup, Afrika Birliği ve diğer alt bölge örgütleri ile iletişimden sorumludur. Son olarak, grup, Politika ve Güvenlik Komitesi, Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper) ve Konsey (Dışişleri) içindeki Afrika ile ilgili tartışmaları hazırlamaktadır.

 • Çalışma grubu, Cotonou Antlaşması ile kurulmuş olan Afrika, Karayipler ve Pasifik Devletleri (ACP) ile Avrupa’nın işbirliğini ele alır. Cotonou Antlaşması, Avrupa Birliği ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki en kapsamlı ortaklık antlaşmasıdır. Antlaşma, gelişme ve ticaret alanlarında olduğu gibi, siyasal boyutta da bir çerçeve sağlamaktadır.

 • Bu grup, Asya ve Okyanusya ile AB’nin ilişkileri ile ilgili bütün sorumluluğa sahiptir. Grup, ayda dört defa toplanmakta olup, hem bölgedeki güncel dış konuları, hem de güvenlik konularını tartışmakta ve uzun erimde AB’nin strateji ve politikalarının nasıl olabileceği ve olması gerektiğini tartışmaktadır; önemli bir husus da, AB eylemlerinin tutarlılığını sağlama ve Asya’daki tek tek ülkeler ve bölgelere ilişkin olarak AB’nin ortak tavırları hakkında tavsiyelerde bulunmaktır.

 • Bu grup, Latin Amerika ve Karayipler’deki ülkelerle AB’nin ilişkilerine dair konulardan sorumludur. Çalışmaları, politika, ekonomi ve ticaret de dahil olmak üzere (ayrıca bu konular Ticaret Politikası Komitesi tarafından da ele alınmaktadır) çok geniş konu alanlarını kapsamaktadır. Çalışma grubu, hem güncel konuları, hem de bölgedeki ülkeler ile işbirliğine yönelik AB’nin daha uzun erimli stratejilerini tartışmakta ve Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ülkeler veya bir grup ülke ile AB arasında doruk toplantılarını hazırlamaktadır.

 • Çalışma grubu, tedhişçiliğe karşı mücadelenin uluslararası yönlerine hakkında bilgi değiş-tokuşu ve AB koordinasyonu için esas yerdir. Başlıca görevlerinden biri, üçüncü ülkelerle ilgili tehdit analizleri yapmak ve uluslararası tedhişçilik ile mücadele ederken AB’nin bu ülkelerle  yapmakta olduğu işbirliğini artırmaktır. Çalışma grubu, ayrıca AB’nin üçüncü ülkelerle yürütmekte olduğu tedhişçilikle diyalog için de toplantılar hazırlamaktadır.  

 • Bu çalışma grubunda, AB Üyesi Devletler, kitle kıyım silahlarının yayılmamasını teşvik etme, bu silahların yanlış ellere düşmesine engel olma yanında, yayılmasının önüne geçilmesini sağlayan uluslararası antlaşmaların uygulanmasını güvenceye almak için işbirlikleri yapmaktadır. Üçüncü ülkelerle yapılan ve bu silahların yayılmasının önüne geçilmesine yönelik eylemler ve diyaloglar da bu grup tarafından yürütülmektedir.

 • Bu grup, konvansiyonel silahların dışsatımları ile ilgili konularda çalışma yapmaktadır. Üye Devletler, üçüncü ülkelere yaptıkları kendi dışsatım politikaları ve üçüncü ülkelere dışsatım yapılması için yapılan başvurulara yönelik ulusal yalanlamalarla ilgili bilgileri paylaşmakta ve iletişime geçmektedirler. Bu grubun çalışmasındaki bir başka önemli husus, üçüncü ülkelere erişme faaliyetleri ve onlarla siyasal diyaloğun kurulması konusunda yapılan tartışmalardır. Ayrıca grup, bir Uluslararası Silah Ticareti Antlaşması (ATT)’nın kabulü için sürdürülmekte olan BM süreci ile meşgul olmaktır.

 • Bu çalışma grubu, küresel silahsızlanma alanında AB’nin Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası (CFSP)’nı koordine etmektedir. Grup, özel konvansiyonel silahların, kara mayınlarının, misket bombalarının, biyolojik ve kimyasal silahların yasaklanmasına ilişkin uluslararası antlaşmalarla ilgili sorunlar yanında, BM ile ilgili konuları tartışmaktadır. Çalışma grubu ayrıca, bununla ilgili çeşitli projelere verilen AB desteği ile ilgilenmektedir.

 • Çift kullanımlı maddeler, nükleer santrifüjler, zararlı virüsler veya kriptografi programları gibi hem sivil, hem de askeri amaçla kullanabilen maddelerdir. Bu nedenle, çift kullanımlı maddeler, denetime tabidir. Çift kullanımlı maddelerin denetimleri için yasal temel, denetim listesi de dahil, AB Çift Kullanım Tüzüğü’dür. Çalışma grubu, tüzüğü gözden geçirme, denetim listesini güncelleştirme, bunun nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin teknik konular ve çok taraflı dışsatımın denetim biçimleri içinde AB tavsiyelerinin koordinasyonu konularında çalışmaktadır.

 • Bu grup, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP)’nın politik-askeri yönlerini ele almaktan sorumludur. Politik-Askeri Grup, diğer şeyler yanında, askeri ve birleştirilmiş sivil/askeri operasyonlarda sağlanan ilerlemeyi izler. Politik-Askeri grup, Üye Devletlerin yetkililerinden oluşur. Grup, Politika ve Güvenlik Komitesi’ne havale edilecek olan konuları hazırlar.

 • Avrupa Birliği Askeri Komite Çalışma grubu (EUMCWG), Askeri Komite ile ilgili birçok konuyu hazırlar ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP)’nın askeri yönleri hakkındaki çalışmalarında ona yardımcı olur.

 • Bu grup, ticaret politikası ve ticaretin savunması (öncelikle damping ve sübvansiyonlara karşı önlemler) ile ilgili AB mevzuatı hakkında Üye Devletler ile Avrupa Komisyonu arasındaki tartışmalar için bir yerdir. Ticaret Konuları Çalışma Grubu’nda ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) içindeki görüşmeler ve tartışmalarla ilgili olarak Komisyon’un yönlendirmeleri de dahil olmak üzere, yatay ticaret politikasına ilişkin konular hakkında tartışmalar yapılmaktadır.

 • Bu çalışma grubu, genelleştirilmiş tarife tercihleri şemasını uygulayarak, bir AB Parlamentosu ve AB Konseyi tüzüğü için Komisyon’un yaptığı öneri hakkında görüşmeler yapmaktadır.

 • Çalışma grubu, uluslararası yükümlülükler, yardımın etkinliği ve politika uyumu gibi gelişmeye ilişkin işbirliğinin genel yönlerini ele alır. Toplumsal eşitlik ve üreme sağlığı ve bununla kesişen, ticaret ile gelişme ve çevre gibi konuları da içeren çeşitli konuları kapsamaktadır.

 • Bu çalışma grubu, uluslararası toplantının gündemine bağlı olarak, gerektiği zaman toplanır.

 • Bu Konsey çalışma grubu, Avrupa Birliği’nin insancıl stratejileri ve politikaları hakkındaki görüşlerin değiş-tokuşunu sağlama yanında, insancıl krizlere karşılık verilmesini sağlar. Çalışma grubunun hedefleri şunlardır:

  1. İnsancıl yardım konusunda Avrupa’nın uzlaşmasını teşvik etmek
  2. İnsancıl krizlerin nedenlerini ve sonuçlarını vurgulamak
  3. İnsancıl yardım ve felaket riskinin azaltılması konusunda AB koordinasyonunu geliştirmek
  4. İnsancıl yardım, rahatlatma yardımı, yeniden inşa ve kalkınma yardımı arasındaki koordinasyonu güçlendirme
 • Bu çalışma grubu, sürdürülebilirlik, emtia bağımlılığı, tedarik güvenliği ve ticaret ve gelişme ile ilgili olan konular da dahil olmak üzere, emtia politikaları ve konuları hakkındaki tartışmalardan sorumludur. Bunun yanında, çalışma grubu, kahve, kakao, tropik kereste, zeytin yağı, nikel, kurşun ve çinko gibi emtialarla ilgili Uluslararası Emtia Organları (ICBs)’nın çalışma, toplantı ve konferansları hakkında görüş belirtmek üzere AB’nin tavrını koordine eder ve hazırlar.

 • Bu çalışma grubu, AB Üyesi Devletlerin konsolosluk dairelerinden gelen temsilcilerden oluşmaktadır ve normalde Brüksel’de her Başkanlık dönemi içinde 2-3 defa toplanmaktadır. Çalışma grubunun görevi, AB Üyesi Devletler arasında konsolosluk işbirliğini koordine etmektir.

 • Bu çalışma grubu, iki alt gruptan oluşur: Bir tanesi eğitim de dahil belli yönetim konularını (ör. Avrupa Diplomatik Programı ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Koleji) ve diğeri de protokol konularını kapsar.

 • Bu grup, Politika ve Güvenlik Komitesi (PSC)’nin toplantılarını hazırlar. Grup, bu nedenle Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) için hazırlıkları üstlenen Antici ve Mertens Grupları ile eşdeğerdedir. Üye Devletler, Politika ve Güvenlik Komitesi’ndeki Büyükelçilerin yakın yardımcıları tarafından temsil edilmektedir. Nikolaidis Grubu, haftada iki defa ve her zaman, Politika ve Güvenlik Komitesi’nin toplantısından bir gün önce toplanır.

 • Çalışma grubu, Ortak Tavır altında, tedhişçiliğe katılan bireyler, gruplar ve varlıkları listeleme veya listeden çıkarma ve bu aktörlere karşı uygulanacak yaptırımlarla ilgili olarak yapılan başvuruları işleme koymaktadır. Çalışma grubu ayrıca, düzenli olarak listenin gözden geçirilmesini hazırlamaktadır.

EKONOMİK VE MALİ KONULAR

 • Bu çalışma grubu, (AB bütçe finansman sistemini düzenleyen) Konsey’in kendi  öz kaynakları konusundaki kararları ile ilgili konuları ve kendi öz kaynaklarına yönelik kararların uygulanmasını ele almaktadır

 • Bu çalışma grubunun sorumlulukları arasında, Ekonomik ve Parasal Birlik, avro, mali araçlar, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve AB dışındaki ülkelere mali yardım ile ilgili konular vardır.

 • Grup, bankacılık, tahviller, alt yapı ve sigortacılık konuları gibi mali piyasa konularını görüşmekten sorumludur.

 • Bu çalışma grubu, iki alt grup halinde toplanmaktadır. Dolaylı vergilerle ilgili alt grup, uyumlu dolaylı vergilere – alkol, tütün ve enerji üzerindeki katma değer vergisi ve özel tüketim vergilerine bakmaktadır. Doğrudan vergilerle ilgili alt grup da, tasarrufların, faizlerin ve imtiyaz haklarının vergilendirilmesi, yönetime ilişkin işbirliği vs konulara bakmaktadır. 

 • Bu grup, kurumsal vergilendirmede zararlı vergi rekabeti ile mücadele etmektedir. Yönetmelik, yasal olarak uyulması zorunlu bir araç değildir, ama bir miktar siyasal güce de sahiptir. Üye Devletler, Davranış Kurallarını belirleyen Yönetmeliği kabul etmekle şu hususları üstlenmiş olurlar: 1) Var olan ve zararlı vergi rekabeti oluşturan önlemleri geri almak ve 2) Gelecekte de böylesi herhangi bir önlemi sunmaktan geri durmak.

 • Bu çalışma grubu, diğer vergi çalışma gruplarında görüşülmüş olan dosyalar dahil olmak üzere seçilmiş vergi konuları ile ilgilenmektedir. Grubun amacı, diğer vergi çalışma gruplarına katılmakta olan delegelerin düzeyinden daha üst bir düzeyde bir tartışma yapmaktır. Üst Düzey Çalışma Grubu, son zamanlarda tasarrufların vergilendirilmesi, Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı (CCCTB) ve mali kesimin vergilendirilmesi ile ilgili sorunlara bakmıştır.

 • Bu komite, Topluluğun bütçe konularından sorumludur. Bütçe çalışması, yapısı itibariyle dönemseldir ve o nedenle Komite, gelecek yıla ait bütçeyi tamamlama ve geliştirme süreci ile ilgili olarak aynı konularla her yıl ilgilenmektedir. Komite, bu görevlerine ek olarak, o yıla ait bütçenin uygulanmasıyla ilgili güncel konuları ele almaktadır. Ör. transferler ve bütçe değişiklikleri. Komite, ayrıca mali düzenleme ve Avrupa Komisyonu’nun iç muhasebesinin çağdaşlaştırılması konularına bakmaktadır.

 • Bu grup, Birlik’in mali çıkarlarına zarar veren dolandırıcılık ve diğer yasadışı faaliyetlere karşı mücadele ile ilgili konulardan sorumludur. İlk başta ve en önemlisi, grup, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Dairesi (OLAF) ve Dairenin Denetim Komitesi ile ilgili konulara bakmaktadır. Grup, ihtiyaç duyulduğu zaman, şu tipteki vakaları gözden geçirmek üzere toplanmaktadır: Dolandırıcılıkla mücadele hakkında yeni mevzuat, OLAF’ın genel müdürünün ve Denetim Komitesi üyelerinin atanması, ayrıca Birlik’in mali çıkarlarını koruma hakkındaki çeşitli yıllık raporlar.

 • Ekonominin yönetimi alanında iki yasama önerisinin Komisyon tarafından görüşülmesi için, 20 Aralık 2011’de COREPER II tarafından oluşturulmuştur.

 • Üye Devletler, bu grupta, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nde görüşülmüş olan dışsatım kredi konuları hakkındaki tavırlarını koordine etmektedirler. Bu işbirliği, ülkelerin birbirlerinin fiyatını kırmama ve haksız bir rekabet yaratmamalarını güvence altına almayı amaçlamaktadır. Ülkeler, bunun gereği olarak, güvenceler ve borçlar için ortak kurallar ve standartlar koymaktadırlar. Antlaşma, diğer şeyler yanında, en düşük primler, yeniden ödeme profilleri, en yüksek kredi koşulları ve en düşük faiz oranları için çerçeveyi tanımlamaktadır.

ADALET VE İÇİŞLERİ

 • Bu komite, göç, sınırlar ve sığınma ile ilgili olarak AB’nin işbirliği hakkında stratejik kılavuzların belirlenmesi ile görevlendirilen üst düzey yetkililerden oluşmaktadır.

 • Bu çalışma grubu, giriş, çıkış ve bütünleşme ile ilgili konulara bakmaktadır. AB’ye yasal giriş ve kalış için çerçeve, yasadışı olarak kalan kişilerin geri ülkelerine dönmesi ve AB Komisyonu’nun yeniden giriş antlaşmaları konusunda üçüncü ülkelerle yaptığı görüşmeler, bu grubun ilgilendiği konular içindedir. Bütünleşme için işbirliği, ulusal bütünleşme politikalarını teşvik etmek ve desteklemek üzerine odaklanmıştır.

 • Bu çalışma grubu, üçüncü ülke yurttaşları ve vize verme işlemleri ve koşulları ile ilgili bir ortak vize politikasının oluşturulması ile bağlantılı geniş konulara bakmaktadır.

 • Bu çalışma grubu, sığınma konuları ile ilgilenmektedir. Grup, şu sıralar sığınma hakkındaki temel metinlerden bazılarını yeniden şekillendirmektedir. Bunlar arasında, başvuru sahibinin durumunun mutlaka incelenmesini gerektiren o ülkeye ait kriterleri  ve AB’de sığınma isteyenler için gerekli koşullarla ilgili bir dizi yönergeyi içeren Dublin Yönetmeliği ve Eurodac Yönetmeliği vardır. Bütün bu yasama önlemleri, Ortak Avrupa Sığınma Sistemi’ni oluşturmaktadır.  

 • Bu çalışma grubu, AB’nin dış sınırlarını, Schengen bölgesinin dış sınırlarını ve Üye Devletler arasındaki iç sınırları geçmeye ilişkin kuralları düzenleyen mevzuata bakmaktadır. Dış sınırların yönetimi için AB ajansı (Frontex) ile ilgili sorunlar da bu grupta ele alınmaktadır.

 • Bu çalışma grubu, yurttaşlık yasası alanında işbirliği için yasama girişimleri yapılmasına bakar. Ayrıca, başka uluslararası organlar ile toplantılardan önce, ortak bir AB tavrı oluşturulmasını gerektiren durumlarda, koordinasyon rolünü oynar.

 • Bu çalışma grubu, tedhişçiliği önleme ve ona karşı mücadele için girişimleri görüşür. Toplantılarda, ilgili ulusal deneyim ve girişimler yanında, güncel tedhişçilikle ilgili olaylar hakkında bilgiler de, Üye Devletler arasında takas edilmektedir.

 • Bu çalışma grubu, Üye Devletler arasındaki gümrük işbirliğinin koordinasyonundan sorumludur. Çalışma grubu, gümrük makamları arasında ve gümrükler ile polis arasında işbirliğini geliştirmek için sürekli olarak çalışır. Grup, eylem planlarını, projeleri vs ve Ortak Gümrük Operasyonları (JCO) için önerileri kabul eder. Bu çalışma grubunda, bir grup uzman, Gümrüklerin İşbirliği ile ilgili Çalışma Grubu tarafından onaylanmak üzere, Ortak Gümrük Operasyonlarına ilişkin önerilerin yapılması da dahil görevlendirilir.

 • COPEN, Üye Devletler arasında cezai konularda işbirliği ile ilgili girişimler (tipik yasama girişimleri) ilgilenmektedir. Bunlar arasında soruşturmalarda karşılıklı yardım, hüküm giymiş kişilerin teslim edilmesi ve aktarılması, yargı kararlarının uygulanması da vardır.

 • DROIPEN, özellikle Maddi Ceza Hukuku’nun ulusal hükümlerini uyumlaştırmak için yapılan girişimler olmak üzere, maddi ceza hukukuna ilişkin yasama girişimlerini ele alır. Buna ek olarak, çalışma grubu, cezai işlemle ilgili yeni mevzuatı ele alır.

 • Bu çalışma grubu, seller, orman yangınları ve depremler gibi doğal ve insanların yol açtığı felaketleri önleme ve yönetmek için Birlik’in çabalarına bakar. Çalışmaları, AB Üyesi Devletler arasında karşılıklı felaket yardımı yanında, Avrupa dışındaki üçüncü ülkelere ortak felaket yardımı yapılmasında AB koordinasyonu ile ilgili konuları ele alır. Bunun ötesinde, bu çalışmalara, ayrıca Avrupa’nın kritik alt yapılarının korunmasında, kesimler arası işbirliği ve tedhişçiliğe karşı mücadelede Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Malzemeler (CBRN) alanındaki çabaların güvenlik koordinasyonu da dahildir.

 • Bu çalışma grubu, Avrupa Birliği’nin Temel Haklar Bildirgesi ile uyumu sağlamak için ve ayrıca Konsey’in yasama işlemlerinde hazırlık çalışması yapması ile bağlantılı olarak oluşturulmuştur. FREMP, ayrıca, AB’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne üyeliği konusunu da ele almaktadır.

 • DAPIX, bilginin değiş-tokuşu ve verilerin korunması ile ilgili konulara bakmaktadır. Bilginin değiş-tokuşu ile ilgili olarak, bu çalışma grubu, Üye Devletlerin yasaları uygulatan makamları arasında bilgi değiş-tokuşunu güvenceye almak için AB stratejileri oluşturmaktadır. Verilerin korunması alanında da, çalışma grubu, kişisel verilerin korunması hakkında günümüzde geçerli olan ilkeler ve kurallara uyularak, verilerin değiş-tokuşunun sağlanmasına yardım etmektedir.

 • Bu çalışma grubunun amacı, adalet ve içişleri alanındaki AB’nin dış ilişkilerinin, uygun bir şekilde koordine edilmesini güvence altına almaktır. JAI-RELEX, ayrıca adalet ve içişleri alanının dış boyutu içerisinde daha stratejik değerlendirmeler yapıp, diğer ilgili Konsey çalışma gruplarına yardımcı olurken de koordinasyon rolü oynamaktadır.

 • Cezai konularda polis ve yargı işbirliğinde Koordinasyon Komitesi, Konsey’in ceza hukuku ve yasaların uygulanmanda işbirliği alanlarında çalışmasını hazırlamaktadır. Bunun anlamı şudur: İlgili Konsey çalışma gruplarından çeşitli vakalar, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) ve Konsey’in önüne konulmazdan önce, Komite’de daha çok stratejik ve koordine edici bir açıdan tartışılmaktadır.

 • LEWP, cezai soruşturma ve yasaları uygulatma ile ilgili girişimleri ele almaktadır. Çalışma grubu ile bağlantılı bir dizi uzman grubu, büyük spor olaylarında güvenlik gibi konuları, radyo iletişimi ve çalınmış araçlarla ilgili konuları tartışmaktadır.

 • Bu çalışma grubu, her biri Schengen sistemi içindeki özel alanlarla ilgilenen dört farklı şekilde toplanmaktadır. Bunlar şunlardır: SCHEVAL Grubu’nda ele alınan değerlendirme mekanizmaları, SIS SIRENE Grubu’nda ele alınan Schengen Bilgi Sistemi, SIS-TECH Grubu’nda ele alınan teknik sorunlar ve Schengen Müktesebat Grubu’nda ele alınan Schengen kuralları.

 • GENVAL, örgütlü suçları engellemek ve onlara karşı durmak için koordinasyon önlemlerini hedefleyen Topluluk’un stratejileri ve politikalarının bazılarını hazırlamaktadır. Buna ek olarak, bu çalışma grubu, Üye Devletlerin bu alandaki uluslararası yükümlülükleri ile uyumları hakkındaki değerlendirmeleri planlamaktadır.

 • Bu çalışma grubu, Adalet ve İçişleri alanlarında Çok Yılları Kapsayan Mali Çerçeve’ye göre mali araçların incelenmesi amacıyla 10.01.2012’de harekete geçirilmiştir.

TARIM / BALIKÇILIK

 • Üye Devletlerden üst düzey yetkililer, bu grupta tarım ve Ortak Tarım Politikası ile ilgili konuları tartışmaktadır.

 • Bu grup, AB Ortak Tarım Politikası’nın ikinci ayağının çerçevesi içinde kırsal gelişme alanındaki konulardan sorumludur. Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonu (EAFRD)’ndan kırsal kalkınmaya destek ile ilgili Tarım Özel Komitesi kapsamına giren konular, bu grup tarafından hazırlanmaktadır. Grup ayrıca, Ege Adaları ile ilgili konulardan da sorumludur. Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nin kapsamına giren sürdürülebilir ve kısal kalkınma ile ilgili belli diğer konular, bu grup tarafından hazırlanmaktadır. Grup, Tarım ve Çevre, Kırsal Kalkınma, Tarım Yapıları ve Ege Adaları’nı kapsayan alt gruplarda toplanmaktadır. Çalışma grubu, Tarım Özel Komitesi’ne rapor sunar.

 • Bu, Ortak Tarım Politikası’nın üreticiler ve ajanslar açısından basitleştirilmesi için çalışan ortak bir gruptur. Ayrıca, içinde Ortak Tarım Politikası ile ilgili genel konuların tartışıldığı bir yer olarak da kullanılmaktadır. Grup, Ortak Tarım Politikası (CAP)’nın basitleştirilmesini ve denetimlerin güçlendirilmesini kapsayan alt gruplarda toplanmaktadır. Çalışma grubu, Tarımla ilgili Özel Komite’ye rapor sunar. 

 • Ortak Tarım Politikası çerçevesinde, bir dizi tarımsal ürünün tüketilmesinin teşviki için destek verilmektedir. Bu grup, bu desteği yöneten Konsey Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmasından sorumludur. Çalışma grubu, Tarım ile ilgili Özel Komite’ye rapor sunar.

 • Bu grup, tarımda genetik kaynakların korunması, toplanması ve kullanılması hakkında bir Topluluk programı oluşturan, EC 870/2004 sayılı Konsey Yönetmenliği için yönetim komitesi olarak çalışmaktadır.

  Yönetmenliğin amaçları şudur:

  1. Tarımın genetik kaynaklarının kullanılması amacıyla uluslar ötesi projeleri fonlamak için bir programın oluşturulması
  2. Tarım için Biyo çeşitlilik Eylem Planı’nın uygulanmasına katkıda bulunmak
  3. Üye Devletler arasında bilgi değiş-tokuşu ve işbirliğini teşvik etmek
  4. Tarımda genetik kaynaklarla ilgili uluslararası yükümlülüklerle ilgili olarak koordinasyonu kolaylaştırmak

  Çalışma grubu, Tarım ile ilgili Özel Komite’ye rapor sunar.

 • Bu, organik tarım, coğrafi işaretler ve kaynağın belirtilmesi ve belli yapıdaki belgeler için çalışan ortak bir gruptur. Grup, Organik Çiftçilik, Coğrafi İşaretler ve Kaynağın Belirtilmesi ve Belli Yapıdaki Belgeler’i kapsayan alt gruplar halinde toplanır. Çalışma grubu, Tarım ile ilgili Özel Komite’ye rapor sunar.

 • Bu, sığır ve dana eti, koyun eti ve keçi eti, domuz eti, yumurta ve kümes hayvanları, süt ve süt ürünleri, arıcılık ve bal için çalışan ortak bir gruptur. Grup, her alandaki Ortak Pazar Örgütü için sorumludur. Çalışma grubu, Tarım ile ilgili Özel Komite’ye rapor sunar.

 • Bu çalışma grubu, tahıllar, yağlı tohumlar, pirinç, protein bitkileri, yem ve tohumlardan sorumludur. Çalışma grubu, Tarım ile ilgili Özel Komite’ye rapor sunar.

 • Bu grup, şeker, izoglukoz ve insülin şurubu ile ilgili konulardan sorumludur. Hazırladığı konular arasında, Ortak Pazar Yönetmelikleri için taslak mevzuat da vardır. Çalışma grubu, Tarım ile ilgili Özel Komite’ye rapor sunar.

 • Bu grup, taze meyve ve sebzeler ile meyveler, sebzeler ve muz işleyerek yapılmış ürünler ile ilgili konulardan sorumludur. Hazırladığı konular arasında, Ortak Pazar Yönetmelikleri için taslak mevzuat da vardır. Çalışma grubu, Tarım ile ilgili Özel Komite’ye rapor sunar.

 • Grup, zeytin yağı ve sofralık zeytin ile ilgili konulardan sorumludur. Hazırladığı konular arasında, Ortak Pazar Yönetmelikleri için taslak mevzuat da vardır. Çalışma grubu, Tarım ile ilgili Özel Komite’ye rapor sunar.

 • Bu, şaraplar, şarap ürünleri, aromalı şaraplar, sirke, Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü (OIV), alkollü içecekler ve tarıma dayalı etanol ile ilgili konularda çalışan bir ortak gruptur. Çalışma grubu, Tarım ile ilgili Özel Komite’ye rapor sunar.

 • Bu grup, çiçekçilik, şerbetçiotu, tütün, pamuk, keten, kenevir ve ipek böcekleri ile ilgili konulardan sorumludur. Hazırladığı konular arasında, Ortak Pazar Yönetmelikleri için taslak mevzuat da vardır. Çalışma grubu, Tarım ile ilgili Özel Komite’ye rapor sunar.

 • Ortak Tarım Politikası’na dahil edilmiş olan bütün tarımsal ürünler ile gıda ürünleri, Antlaşmanın Ek I’inde listelenmiştir. Bu çalışma grubu, Ek I’e dahil edilmemiş işlenmiş olan işlenmiş gıdalarla ilgili konuları ele almaktadır. Bu ürünlere destek, özel bir Konsey yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Çalışma grubu, Tarım ile ilgili Özel Komite’ye rapor sunar.

 • Mali Tarımsal Sorunlar ile ilgili Çalışma Grubu (AGRIFIN), Ortak Tarım Politikası (CAP) çerçevesinde, Komisyon önerilerinin bütçe üzerindeki etkilerini ele alır. Çalışma grubu, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)’ne rapor sunar.

 • Bu çalışma grubu, uluslararası orman süreçleri yanında AB’deki iç tartışmalar açısından orman ile ilgili konulara bakmaktadır. Uluslararası orman süreçlerine dahil olanlar şunlardır: Ormanlarla ilgili BM Forumu (UNFF), Orman Avrupa, Dünya Gıda Örgütü (FAO)’nun Ormancılık Komitesi (COFO) ve Avrupa’da ormanlar hakkında yasal yönden bağlayıcı olan antlaşma üzerine yapılmakta olan yeni başlamış olan görüşme süreci (LBA). Orman Grubu, tipik olarak her altı ay içinde, 5-6 defa toplanmaktadır.

 • Bu grup, alt gruplardan oluşmakta olup, işlenmiş tarımsal ürünler, hayvan yemleri, tohumların ve propaganda malzemesinin etiketlenmesi, zararlılar, tarımsal ilaç kalıntısı, tarım ilaçları, bitki koruma ürünleri ve bitki ıslahçı hakları konularında çalışma yapmaktadır. Çalışma grubu, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)’ne rapor sunar.

 • Bu grup, bitkilerin korunması alanındaki genel konuları tartışmaktadır. Çalışma grubu, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)’ne rapor sunar.

 • Bu grup, bitki korunması alanında, koruma ve denetim ve propaganda ve bitki dikim malzemeleri ile ilgili konulardan sorumludur. Bu çalışma grubu, bitki ve bitki sağlığı kesimi açısından AB’nin tavrını koordine etmek üzere, Üye Devletlerin farklı konfigürasyonu ile düzenli olarak toplanır ve bitki ve bitki sağlığı açısından üçüncü ülkeler ile yaptığı görüşmelerde Komisyona yardım edip, destek verir. Grup, Koruma ve Denetim, Propaganda ve Dikim Malzemeleri ve Roosendael Grubu konularını kapsayan alt gruplar halinde toplanmaktadır. Çalışma grubu, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)’ne rapor sunar.

 • Bu grup, hayvan ve kamu sağlığı, hayvan refahı ve hayvan kökenli gıda maddeleri alanlarında veterinerlik konuları için stratejik bir hazırlık yeridir. Bu grubun görevleri arasında, uzman çalışma grupları için kılavuzlar hazırlamak, çalışma gruplarından gelen önerileri, COREPER’in önüne getirilmesinden önce incelemek ve AB ile üçüncü ülkeler arasındaki tartışmalarla bağlantılı olarak, veterinerlik alanındaki önemli konularda çalışmak vardır. Bu grup, genellikle ayda bir defa toplanır. Çalışma grubu, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)’ne rapor sunar.

 • Bu çalışma grubu, kamu sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, hayvan yetiştiriciliği ve balıkçılık ürünleri ile ilgilenmektedir. Buna ek olarak, grup, ilkesel sorunları tartışır ve AB ile üçüncü ülkeler arasındaki veterinerlik antlaşmalarının metnini hazırlar. Grup, Kamu Sağlığı, Hayvan Sağlığı, Hayvan Refahı, Hayvan Yetiştiriciliği, Balıkçılık Ürünleri ve Potsdam Grup’u kapsayan alt gruplarda toplantı yapmaktadır. Çalışma grubu, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)’ne rapor sunar.

 • Bu grup, çok taraflı konuların koordinasyonundan sorumludur ve Üye Devletler, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) veya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile yapılacak toplantılar ile bağlantılı olarak kendi tavırlarını koordine edecekleri zaman toplanır. Çalışma grubu, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)’ne rapor sunar.

 • Codeks Alimentarius, FAO / WHO Gıda Standartları Programı adı altında BM çerçevesinde çizilmiş olan gıda ürünleri için düzenleyici bir çerçevenin adıdır. Program, FAO ve WHO tarafından bilinmektedir. Ama FAO’nun hem pratik, hem de ekonomik olarak daha geniş bir sorumluluğu vardır. Amacı, tüketici sağlığını korumak ve uluslararası gıda ticaretinde iyi standartları güvence altına almaktır. Codex Alimentarius, en yüksek karar verici organdır. Codex Komisyonu altında, Komisyon için konuları hazırlayan otuz kadar komite vardır. Bu komiteler, genellikle yılda bir defa toplanır. Bütün AB Üyesi Devletler ve AB (Avrupa Komisyonu tarafından temsil edilmektedir), Codex Alimentarius’un üyeleridir. Her Codex toplantısından önce, AB ortak tavırlarını hazırlamak üzere bu Konsey Çalışma Grubunda koordinasyon sağlanır. Önceki toplantıların izlenmesi de, bu toplantılarda yapılır. Çalışma grubu, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)’ne rapor sunar.

 • Bu grup, balıkçılık alanında AB’nin dış ilişkileri ile ilgilenmektedir. Başka ülkelerle ikili görüşmelerin öncesinde hazırlıklar yapma (halen AB’nin, üçüncü ülkelerle yapılmış olan 23 tane bu gibi anlaşması bulunmaktadır) ve çok taraflı olarak, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) veya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi uluslararası örgütler çerçevesinde anlaşma hazırlığı yapma, bu grubun çalışmaları arasındadır. AB ayrıca, dünyanın farklı bölgelerinde çalışmakta olan bölgesel balıkçılık örgütlerinde de temsil edilmektedir. Grup, bu örgütlerle yapılacak toplantılardan öncesince, AB’nin alacağı tavırları belirlemektedir. Çalışma grubu, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)’ne rapor sunar.

 • Bu çalışma grubu, AB’nin içe yönelik balıkçılık politikası ile ilgili konulara bakmaktadır. Bu konular, izin verilebilen toplam balık avlanma miktarı (TAC), teknik koruyucu önlemler vs konuların dahil olduğu kaynak politikası ile ilgilidir. Diğer konular arasında yapısal politika, piyasa ve ticaret politikası ve balıkçılık denetimi de vardır. Dışa ve içe yönelik balıkçılık politikası arasında bir bağlantı vardır. Bölgesel balıkçılık örgütleri bağlamında ve önemli ikili görüşme ortakları ile yapılan görüşmelerde, kaynaklar, denetimler, yapı ve piyasa gibi iç politika alanları için çoğu kez etkiler oluşmaktadır. Çalışma grubu, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)’ne rapor sunar.

 • AB Başkanlığını yapan her ülke, AB Balıkçılık Genel Müdürleri için bir toplantı düzenler. Bu toplantılar, gayrı resmi yapıdadır. Bu toplantılarda tartışılan konular, genelde AB gündeminde olanlardır. AB içinde daha ileriki bir tarihte ele alınacak olan konular, grubun toplantılarında da tartışılmaktadır. Bu tartışmaların sonuçları, çoğu kez ilerideki tartışma ve kararlara temel sağlamaktadır. Çalışma grubu, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)’ne rapor sunar.

 • Bu çalışma grubu, genetiği değiştirilmiş organizmaların yetiştirilmesi ve pazarlanmasına ilişkin mevzuat ve yönetmeliğe bakar. Çalışma grubu, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)’ne rapor sunar.

REKABET EDEBİLİRLİK (İç Pazar, Sanayi, Araştırma ve Uzay)

 • Bu grubun ana sorumluluğu, tek pazar, sanayi politikası, AB içinde daha iyi düzenleme ve rekabet edebilirlik gibi konulardadır. Grup, üç alt gruba ayrılmış olup, bunlar sırasıyla Tek Pazar, Sanayi ve Daha İyi Düzenleme adını almaktadır. Bu grupların bileşimi, gündeme göre değişmektedir. Grup, öncelikle, daha sonra Rekabet Edebilirlik Konseyi’nde ele alınacak olan politika alanındaki Konsey sonuçlarını ve tavsiyelerini hazırlamaktadır.

 • Bu çalışma grubu, kamu alımları alanındaki mevzuattan sorumludur. Satın alma kurallarının geliştirilmesinin yolları hakkındaki önerileri tartışmakta ve hem sözleşme teklifi yapan kurumlar, hem de ihaleye katılan şirketler için kamu alımlarını şeffaflaştırmaktadır. Grup, öncelikle, daha sonra Rekabet Edebilirlik Konseyi’nde ele alınacak olan politika alanındaki Konsey sonuçlarını ve tavsiyelerini hazırlamaktadır.

 • Bu çalışma grubu, fikri mülkiyet ile ilgili sorunlardan sorumludur. Çalışma grubunun görevi, öncelikle, mevzuat hazırlamaktır. Ama ayrıca diğer konuları da ele almaktadır. Bunlar arasında, marka mevzuatı ve fikri mülkiyet haklarının yürürlüğe konmasından sorumlu olmak vardır. Ayrıca, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’nün toplantılarından önce, tescil ve telif hakkı konuları hakkında koordinasyon toplantıları düzenler. Grup, öncelikle, daha sonra Rekabet Edebilirlik Konseyi’nde ele alınacak olan politika alanındaki Konsey sonuçlarını ve tavsiyelerini hazırlamaktadır.

 • Bu çalışma grubu, şirketler hukuku konularından sorumludur. Şirketler hukuku alanında, bu arada Avrupa Şirket Şekilleri ve şirket yönetimi, muhasebe ve denetim gibi konularda çeşitli önerileri görüşür. Politika alanındaki Konsey sonuçları ve tavsiyeleri de grupta tartışılmaktadır. Şirketler Hukuku çalışma grubu, esas olarak Rekabet Edebilirlik Kurulu’na başvurmaktadır.

 • Çalışma grubu, mesleki niteliklerin karşılıklı tanınmasına ilişkin Hizmetler Yönetmeliği ve Yönergesi dahil olmak üzere, kuruluş ve hizmetlerden sorumludur. Böylece grup, o alandaki düzenlemenin nasıl daha yeknesak, şeffaf ve esnek olabileceğini tartışır. Buna ek olarak, çevrimiçi bahis ve oyun oynamanın yönleri de tartışılmakta ve grup, daha sonra Rekabet Edebilirlik Konseyi’nde ele alınacak olan  ilerleme raporları, Konsey sonuçlarını ve tavsiyelerini hazırlar.

 • Bu çalışma grubu, ürünlerin veya bileşenlerin, hizmetlerin, yöntemlerin veya sistemlerin tasarlanıp, adlandırılması için ortak kurallar üzerinde kararlara varmaktadır. Böylesi mevzuatın amacı, teknik konulara ortak çözümler bulmak ve bu şekilde iç pazarda malların serbest dolaşımını geliştirmektir. Grup, daha sonra Rekabet Edebilirlik Konseyi’nde ele alınacak olan bu politika alanındaki Konsey sonuçları ve tavsiyelerini hazırlar.

 • Bu grup, gümrük mevzuatı ve gümrük politikası konuları ile ilgilenmektedir. Grup, AB ile Dünya Gümrük Örgütü (WCO) gibi uluslararası örgütler ve üçüncü ülkelere ilişkin ortak tavırları koordine eder.

 • Grubun birincil sorumluluk alanı, AB rekabet mevzuatının gözden geçirilmesidir.

 • Araştırma ile ilgili çalışma grubu, Konsey toplantısına karar için gelmezden önce araştırma alanındaki konuları işleyen gruptur. Çalışmasının merkezinde, araştırma çerçeve programları yanında, Avrupalı araştırmalar için daha genel çerçeve koşulları yer almaktadır.

 • Bu çalışma grubunun ana sorumluluğu, EURATOM Antlaşması çerçevesinde, araştırma ile ilgili konuların görüşmesini yapmaktır. Konular arasında nükleer güvenlik, radyasyondan korunma ve radyoaktif atıklar vardır.

 • Avrupa Araştırma Alanı Komitesi (ERAC), araştırma ve teknolojik gelişme alanında Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne bu kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmesinde yardım etme fonksiyonu olan bir politika danışma organıdır.

 • Bu çalışma grubu, bir Avrupa Uzay Politikasının geliştirilmesi ile ilgilenmektedir. Özellikle Yeryüzü Gözlemi için bir Avrupa gücünün, “Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme (GMES)”nin oluşturulması amacıyla Avrupalı bir program için çalışmaktadır.

ULAŞIM / İLETİŞİM / ENERJİ

 • Bu çalışma grubu, karayolu ve demiryolu ulaşımı ile ilgili konulara bakmaktadır.

 • Gemi taşımacılığı, küresel bir ekonomi için bir temel oluşturmaktadır ve Avrupa’nın gelirlerine ve istihdamına önemli katkıda bulunan bir hizmettir. Dünya ticaretinin %80’i deniz yolları üzerinden yapılmaktadır ve Avrupalı şirketler, dünya çapındaki deniz filosunun %41’ine sahiptir. Çalışma grubunun kapsadığı konular arasında, bir yandan Avrupalı şirketlerin uluslararası planda rekabet edebilirliğini akılda tutmak varken, öte yandan da deniz güvenliğinde yüksek bir düzey ile belirlenen, yüksek nitelikli bir gemi taşımacılığını ve denizcilerin iyi bir eğitim ve öğretim ile iyi yaşam koşullarına sahip olmasını güvence altına alacak bir düzenleme vardır. Grup, birincil olarak, yasa ve yönergeler hazırlayıp, bunların görüşmelerini yapmakta ve bunlar daha sonra Ulaşım, İletişim ve Enerji Konseyi’nde ele alınmaktadır.

 • Bu çalışma grubu, AB içinde ve AB’nin içe yönelik havacılık politikaları ile ilgili konulara bakmaktadır.

 • Bu çalışma grubu, çeşitli farklı ulaşım biçimleri ile ilgili konulara bakmaktadır.

 • Bu çalışma grubu, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili politika konularına bakmaktadır. Çalışmalarının çoğu, 2020 yılına kadar Avrupa’da uyumlu bir dijital ekonomi oluşturmaya yardımcı olmayı hedefleyen Avrupa için Dijital Gündem ile ilgilidir.

 • Bu çalışma grubu, AB Bakanlar Kurulu için enerji ile ilgili konuları hazırlamaktadır. Çalışma grubu, Komisyon tarafından zaman zaman kendisine sunulan konuları ele almakta ve mümkün olduğu kadar, ilgili teknik yönleri üzerinde anlaşma yapmak için görüşmeler yapar. Bundan sonra, görüşmeler, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) ve Bakanlar Kurulu toplantılarında sürdürülür.

İSTİHDAM / SOSYAL POLİTİKA / SAĞLIK VE TÜKETİCİ SORUNLARI

 • Bu çalışma grubu, işçi mevzuatı ve çalışma ortamı konuları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal konulara bakar.

 • Bu çalışma grubu, kamu sağlığı, sağlık ve tıbbi bakım ile ilgili konuları tartışmaktadır.

 • Bu çalışma grubu, birincil olarak tüketicilerle ilgili politika alanındaki konularla ilgilenmektedir. Grup, tüketicilerin korunması alanındaki AB tüketici politikası programı ve çeşitli yasal düzenlemeler konularında kararlar almaktadır. Grup, daha sonra Rekabet Edebilirlik Konseyi’nde ele alınan, bu politika alanındaki Konsey sonuçlarını ve tavsiyelerini hazırlamaktadır.

 • Bu çalışma grubu, ilaçlar ve tıbbi araçlarla ilgili taslak mevzuat üzerinde çalışmaktadır.

 • Bu grup, gıda maddeleri alanındaki birçok farklı konu ile ilgilenmektedir. Çalışma grubu, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)’ne rapor sunar.

ÇEVRE

 • Bu grubun ana sorumluluğu, AB içinde çevre alanındaki konuları görüşmektir. Hava kirliliği, kimyasallar, atıklar, kaynakların etkinliği, doğal kaynaklar, biyo çeşitlilik, su ve deniz ortamı dahil olmak üzere geniş konular bu grup tarafından ele alınmaktadır.

 • Bu grubun ana sorumluluğu, çevre alanında yürütülmekte olan uluslararası görüşmeler çerçevesindeki çevresel konuları görüşmek ve koordine etmektir. Bunlar arasında, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (CSD), İklim Değişikliği Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü, kimyasallar ve biyo çeşitlilik bulunmaktadır. Grup, iklim, biyo çeşitlilik, kimyasallar, çölleşme ve küresel çevre konularını kapsayan alt gruplarda toplantılar yapmaktadır. 

EĞİTİM / GENÇLİK / KÜLTÜR / SPOR

 • Bu komite, AB eğitim bakanları tarafından üzerinde karara varılacak konuları hazırlamaktadır. Çalışmaları, okul öncesinden yüksek eğitime kadar, eğitim ve öğretimin bütün düzeyleri ve yetiştin eğitimi ve öğretimini kapsamaktadır. Komitede yapılan çalışma, Üye Devletleri eğitim ve öğretimde desteklemeyi amaçlamaktadır.

 • Bu çalışma grubu, AB gençlik bakanları tarafından üzerinde karara varılacak konuları hazırlamaktadır. Çalışmaları, aktif yurttaşlık ve resmi olmayan ile örgün öğretimin değerinin tanınması gibi yatay gençlik konularını da içermektedir. Çalışma grubu ayrıca, bir dizi başka kesimle ilgili olan gençlik sorunlarını da ele almaktadır, ilk başta ve en önde geleni eğitim, istihdam, sağlık ve iyilik hali ve spor. Çalışmalar, ilgili diğer çalışma grupları ile koordine edilmektedir.

 • Bu komite, kültürel konulardan sorumludur. Komite, AB kültür işbirliği ve kültür alanındaki AB girişimleri ile ilgili bütün önerileri değerlendirir ve tartışır ve Konsey’in çalışmalarını hazırlar. Komite’nin çalışması, 2011-2014 dönemi için AB kültür bakanları tarafından oluşturulan Avrupa Kültür Gündemi ve Çalışma Planı’nın geneli üzerine temellendirilmiştir.

 • Bu çalışma grubu, televizyon, radyo ve film konularından sorumludur. İşitsel-görsel Medya Hizmetleri Yönergesi gibi mevzuat yanında, film ve televizyon alanındaki (2007-2013 MEDIA Programı da dahil) ortak programları desteklemektedir. Çalışma grubu, ayrıca İnternet’in yaratıcı ve kültürel içeriği ve medya okur-yazarlığı da dahil olmak üzere Dijital Gündem gibi ilgili diğer güncel konuları da ele almaktadır.

 • Çalışma grubu, AB spor konuları ile ilgilenmekte ve spor alanındaki Konsey çalışmalarını hazırlamaktadır. Çalışma grubunun faaliyetleri, 2011’den kalma Avrupa Birliği Spor için Çalışma Planı ile bağlantılıdır. Çalışma grubu ayrıca, Dünya Anti-doping Ajansı (WADA) ile ilgili olanlar da dahil, sporda doping’e karşı mücadele etmekle ilgili güncel konulara ve sorunlara bakmaktadır.