BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
AB Kurumları
 • Avrupa Birliği Konseyi, “Bakanlar Konseyi” veya sadece “Konsey” olarak da bilinmektedir, Avrupa Birliği (AB)’nin ana yasa yapıcısıdır. Çoğu durumlarda, AB Parlamentosu ile birlikte yasalar ve bütçe ile ilgili yetkilerini kullanırken, Avrupa Birliği’nin politika alanları üzerinde de daha geniş ölçüde bir kapsama sahiptir. Çünkü özel yasa ve politika yapma görevi yanında, koordinasyon fonksiyonları da vardır.    

  27 Üye Devletin yapılacak tartışma ile ilgili konudaki ulusal bakanlarından veya bakanlık düzeyinde, kendi ulusal hükümetlerini bağlayıcı kılmak üzere yetkilendirilmiş temsilcilerinden oluşmaktadır. Konsey tek bir varlık olmasına karşın, toplantılar her politika alanı için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Benzer şekilde, tarım bakanları, tarımsal politikayı ele almak üzere toplanırken, maliye bakanları, ekonomik ve mali konuları ele almaktadırlar. AB Bakanları, AB politikalarının bütün alanlarını kapsamak üzere, tartışılmakta olan konulara göre, 10 Konsey konfigürasyonunda toplanmaktadır.

  Konseyin bütün çalışmaları, Üye Devletlerden gelmiş delegelerden oluşmakta olan bir dizi özel komiteler ve çalışma grupları tarafından hazırlanmakta ve koordine edilmektedir. Bu çalışmalar, Avrupa Birliği nezdindeki Üye Devletlerin temsilcilerinden (büyükelçilerden) oluşan Daimi Temsilciler Komitesi, yani “COREPER” tarafından geliştirilip, yapılandırılmaktadır.

  Yukarıda sözü edilen büyükelçileri (COREPER üyelerini), Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası ve ilgili uluslararası konularla ilgili meseleleri ele almak üzere, bir araya getiren Politika ve Güvenlik  Komitesi (PSC)’nden de söz etmeye değer.

  Dışişleri Konseyi dışında, bütün diğer Konsey toplantıları ve ayrıca onun hazırlık organlarının toplantıları, dönüşümlü Başkanlığı elinde bulunduran Üye Devletin başkanlığında yapılır ve toplantıların sıklığı, ele alınan konulara göre değişir. Başkanlık, kılavuzlar önerir ve Konsey kararları için gerekli olan uzlaşmaları hazırlar. Konsey kararları, AB yurttaşlarının yaşamları ile doğrudan ilgilidir ve önemli uluslararası etkiye sahiptir. Konsey,

  • Çoğu durumda AB Parlamentosu ile eş-kararlar alıp, yasama çalışmalarını benimser; Üye Devletlerin ulusal politikalarını koordine etmeye yardım eder.
  • AB Konseyi tarafından belirlenen stratejik kılavuz temelinde ortak dış politikayı ve güvenlik politikasını geliştirir.
  • Avrupa Birliği adına uluslararası antlaşmalar bağlar.
  • AB Parlamentosu ile birlikte Avrupa Birliği’nin bütçesini kabul eder.

  Çoğu durumlarda, kararlar, nitelikli oylama ile alınırken, bazı başka durumlarda oybirliği gereklidir. Her Üye Devletin kullanabileceği oy sayısı, içinde basit çoğunluk, nitelikli çoğunluk veya oy birliğinin gerekli olduğu durumların da tanımlandığı Antlaşmalar tarafından belirlenmiştir.

  AB Konseyi hakkında daha fazla bilgi için resmi web sayfası bağlantısı: www.consilium.europa.eu

 • Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nın “Ortak Meclisi” olarak 1952’de kurulan ve 1958’de “Avrupa Parlamento Meclisi” olarak yeniden adlandırılan bu kurum, Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun oluşturulması üzerine, adı 1962’de “Avrupa Parlamentosu” oldu ve ilk doğrudan seçimleri, 1979’da yer aldı. O zamandan beri, seçimler, her beş yılda bir yapılmakta olup, Avrupa Parlamentosu Üyeleri (APÜ’ler), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde oy hakkına sahip olan bütün yurttaşlar tarafından doğrudan seçimlerle seçilmektedir. Son seçimler 2009’de yer almış olup, halihazırdaki 754 Avrupa Parlamentosu Üyesi, 2014’e kadar görev yapacaktır.

  Avrupa Parlamentosu’nun yetkisi ile alanının gelişmesi, Lizbon Antlaşması ile doruğa varan antlaşmalar silsilesi ile yakından bağlantılıdır. AB’nin doğrudan seçilmiş tek kurumudur ve son yıllarda sürekli olarak güç kazanmaktadır. Şimdi, yaklaşık olarak bütün AB yasama işlemleri için eş-yasa koyucu olarak görev yapmakta olup, AB’nin faaliyetleri üzerinde ana denetim yetkilerine sahiptir:

  • Yasama yetkileri: Avrupa Birliği Konseyi ile eşit şekilde yasama yetkisini paylaşmaktadır. Bu, Konsey’in AB yasalarını yapmaya yetkili olduğu anlamına gelmektedir. AB yasalarının içeriğini kabul edebilir, değiştirebilir veya reddedebilir. Komisyon’un yıllık çalışma programını inceleyerek, yeni yasaların oluşturulmasında gerçek bir rol oynamakta ve hangi yasaların sunulmasını görmek istediğini söylemektedir.
  • Bütçeye ilişkin yetkileri: Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi ile birlikte, AB’nin bütçe ile ilgili yetki makamıdır ve harcamaları ve gelirleri hakkında her yıl karar almaktadır. Bütçeyi inceleme, tartışma ve daha sonra kabul etme işlemleri, Mayıs ile Aralık arasında yer almaktadır.
  • Denetim yetkileri: Avrupa Parlamentosu, özellikle Avrupa Komisyonu üzerinde demokratik denetim uygulamaktadır. Bunun anlamı şudur: Avrupa Komisyonu’nun hem bileşimi, hem de çalışması, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmalıdır. Gerçekten de Başkan ve daha sonra bir bütün olarak Komisyon Üyelerinden oluşan Kurul, göreve başlamazdan önce Avrupa Parlamentosu tarafından onay almalıdır. Avrupa Parlamentosu, ayrıca, Avrupa Komisyonu’nu kınama ve hatta görevden alma yetkisine sahiptir.

  Avrupa Parlamentosu, bu resmi yetkilerinin ötesinde, düzenli toplantılar aracılığı ile Üye Devletlerin parlamentoları ile de yakın bağlarını korumaktadır. Bu durum, çoğu kez “Parlamentolar Antlaşması” diye anılan Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden bu yana özellikle böyle olmuştur.

  Avrupa Parlamentosu Üyeleri, seçildikten sonra, Avrupa içinde kendi konumlarını daha iyi savunmak üzere, siyasal gruplar halinde örgütlenmişlerdir. Halen, bütün siyasal eğilimleri temsil etmekte olan yedi siyasal grup vardır. Bununla beraber, bazı Avrupa Parlamentosu Üyeleri, herhangi bir siyasal gruba bağlı değildirler ve bu nedenle, “bağlantısız” Üyeler olarak bilinirler. 

  Avrupa Parlamentosu’nun Başkanı, (Avrupa Parlamentosu’nun yarı süresi olan ve) yenilenebilen 2,5 yıllık bir süre için seçilmektedir. Başkan, Avrupa Parlamentosu’nu AB’nin içinde ve dışında temsil eder. 14 Başkan yardımcısı, ona yardımcılık yapar ve Başkan, Avrupa Parlamentosu’nun bütün faaliyetlerine ve genel kurul tartışmalarına başkanlık eder. Şimdiki başkan, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalist ve Demokratların İlerici İttifakı Grubu’nun bir üyesi olan Martin Schultz’dur. 

  Avrupa Parlamentosu çalışmalarının çoğu, genel kurul oturumlarında tartışılıp, oylanacak olan raporları hazırlayan 20 adet daimi komite tarafından yapılmaktadır. Fransa’nın Strasbourg kentinde her yıl 12 tane genel kurul toplantısı yapılırken, Belçika’nın Brüksel kentinde de 6 tane “mini-oturum” yapılmaktadır.

  Bütün Avrupalı yurttaşların bir temsilcisi olarak Avrupa Parlamentosu’nun çok dilli oluşu, onun en önemli yönlerinden biri haline gelmiştir. Parlamento belgeleri, AB’nin 23 resmi dilinde yayımlanmaktadır ve Avrupa Parlamentosu’nun her Üyesi, kendi tercih ettiği herhangi bir resmi dilde konuşma hakkına sahiptir.

  Avrupa Parlamentosu, ayrıca Avrupa ve dış ülkelerde insan hakları ve demokrasinin kararlı bir savunucusudur. İnsan Temel Hakları Bildirgesi, AB’de bütün bireylerin yurttaşlık haklarını, siyasal, ekonomik ve sosyal haklarını belirlerken, Sakharov Ödülü, bireylere veya örgütlere, temel haklar adına gösterdikleri çabaları onurlandırmak için her yıl verilmektedir.

  Avrupa Parlamentosu hakkında daha fazla bilgi için resmi web sayfası bağlantısı: www.europarl.europa.eu

 • Avrupa Komisyonu, Avrupa Topluluğu’nu kuran kuruluş antlaşması tarafından 1950’lerin başında oluşturulmuş anahtar kurumlardan biridir. Kurum, o zamandan beri, Komisyon’un değişmekte olan rolüne uymak ve Avrupanın yönetiminde elde edilmiş olan ilerlemeyi yansıtmak üzere bir evrim geçirmiştir.

  Komisyon Üyeleri Kurulu, 40 kadar farklı hizmeti gören, bütün Komisyon’un yapısı üzerindeki zirveyi temsil etmektedir. Komisyon tarafından yürütülen eylemlerin siyasal sorumluluğunu taşımakta olup, işlemlerin uygulanması, Avrupa Komisyonu’nun yönetimsel yapısının başında olan, Hizmetlerin Genel Müdürleri ve Başkanlarına verilmiştir. AB Konseyi, Avrupa Komisyonu Başkanı seçildikten sonra, Başkan adayı ile uyuşarak, 26 üyeyi daha atar. Ayrı bir siyaset alanından sorumlu olan ve her üye devletten bir tane olan 27 Komisyon Üyesi (Komiser), Komisyon Üyeleri Kurulu’nu oluşturur. Üye Devletlerin önerisi üzerine, AB Konseyi tarafından 5 yıllık bir süre için atanırlar ve görevlerinin yürütülmesinde, ulusal çıkardan tamamen bağımsız hareket ederler. 27 Komisyon Üyesinden oluşan tam Kurul, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmak durumundadır. Şimdiki Başkan, 2010’da ikinci dönem için seçilmiş olan José Manuel Durão Barroso’dur. “2010 – 2014 Barroso Komisyonu”nda 8 tane Başkan Yardımcısı yer almakta olup, bunlar arasında AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilci Catherine Ashton da vardır. Ashton, Dışişleri Konseyine başkanlık etmekte olup, Ortak Dış Politika ile Güvenlik Politikasını yürütmektedir. Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı olarak onun rolüne bakarsak, o, Avrupa Birliği’nin dıştaki eylemlerindeki tutarlılık ve eşgüdümü sağlamaktadır.

  Komisyon, Komisyonun iç örgütlenmesinde tutarlılık, etkinlik ve meslektaşlığı güvence altına alan Başkanının siyasal rehberliği altında çalışmaktadır. Meslektaşlık ilkesinın anlamı şudur: Alınmış olan karar ve adımlardan, tek bir Komisyon üyesi değil,  bir bütün olarak Komisyon sorumludur.

  Avrupa Komisyonu’nun görevi, Avrupa Birliği’nin genel çıkarını ileriye götürmektir. Bunu, karar almadaki katılımla yapmakta olup, özellikle şu şekilde uygulamaktadır:

  ... Avrupa hukuku için öneriler sunarak ve

  … Antlaşma ve Avrupa Hukukunun doğru şekilde uygulanmasını denetleyerek.

  Komisyon, ayrıca parasal ve yönetimsel açıdan önemli bir dizi görevi yerine getirmektedir.

  Komisyon, görev süresinin başında, gelecek 5 yıl için stratejik hedeflerini belirlemektedir. Bu stratejik hedefler, Komisyon’un Yasama ve Çalışma Programı aracılığı ile uygulama hedeflerine dönüştürülen Yıllık Politika Stratejisi içinde, her yıl için daha ayrıntılı olan siyasal öncelikleri besler. Çalışma Programı’nın uygulanması, öncelikli konuların zamanında ve uyumlu bir yoldan sağlandığını güvence altına almak için Komisyonun merkezi hizmetleri tarafından yakından izlenir.

  Komisyon’un işleyiş kuralları, genellikle Komisyon Üyelerinin, haftada bir defa, çoğu kez Çarşamba günleri, Brüksel’deki genel merkezin bulunduğu Berlaymont binasında toplanır. Komisyon, haftalık toplantıları yanında, gerekirse, acil veya özel toplantılar da yapabilir. Kararlar, bir veya daha fazla Komisyon üyesi tarafından öne sürülen öneriler temelinde ortaklaşa alınır. Karar vermenin 4 yolu vardır:

  1. Komisyonun herhangi bir üyesi, düzenli olarak yapılan haftalık toplantılar sırasında oylama çağrısı yapabilir. Komisyon, basit çoğunluk ile karar verir ve Başkanın  belirleyici oy hakkı vardır.
  2. Yazılı işlem ile: Öneri Komisyon’un bütün üyelerine yazılı olarak iletilir.
  3. Yetkilendirme ile: Komisyon, kendi adına karar vermesi için, bir veya birden fazla üyesine yetki verebilir.
  4. Temsilci atama yoluyla: Komisyon, bazı kararları alıp, kendi adına hareket edecek olan Hizmetler Genel Müdürleri veya Başkanlarına devredebilir.

  Komisyon, açık bir tavırla çalışmayı taahhüt eder. Yaptıkları ve aldığı kararlar hakkında aktif olarak iletişim kurmaya çaba gösterir. Komisyon, bir yasa veya politika için girişim yapmazdan önce, onaylanmış olan “ilgili tarafların görüşünün alınmasındaki asgari standardlar”a göre, politika zincirinde yer alan sivil toplum örgütleri ve bütün paydaşlarla geniş danışmalarda bulunmak zorundadır.

  Bunun da ötesinde, Komisyonun çalışması, Avrupa Parlamentosu’nun siyasal denetimine ve Avrupa Sayıştay Mahkemesi’nin denetim uygulamasına tabidir. Mahkeme, Avrupa Birliği fonlarının toplanma ve harcanmasını inceleyerek, mali işlemlerin yasal olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirir ve bu yolla, vergi ödeyen Avrupalıların katkısının etkin ve etkili bir şekilde yönetilmesini güvenceye alır. Mahkeme, ilgili raporu zamanında yayımlayarak, yaptığı çalışmanın sonucunun bilinmesini sağlar.

  Avrupa Komisyonu hakkında daha fazla bilgi için resmi web sayfası bağlantısı: ec.europa.eu/index_en.htm

 • Adalet Mahkemesi, başlangıçta Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun kurucu Antlaşması ile 1952’de oluşturulmuştu. Üye devletler, Avrupa’nın inşası boyunca, önce Avrupa Topluluklarını ve daha sonra da Avrupa Birliği (AB)’ni kuran antlaşmaları bağladılar. 

  Avrupa Birliği Adalet Mahkemesi, aslında Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu (Euratom)’nun adli bir kurumudur. Böylece, Avrupa Birliği’nin adli makamını oluşturmakta olup, üye devletlerin ulusal mahkemeleri ve yargı kürsüleri ile işbirliği halinde, Avrupa Birliği hukukunun tek bir biçimde uygulanmasını ve onun ulusal hukuk üzerindeki üstünlüğünü sağlama alır. Merkezi Lüksemburg’da olup, üç mahkemeden oluşmaktadır:

  1. Adalet Mahkemesi,
  2. Genel Mahkeme, 1988’de oluşturuldu ve
  3. Kamu Hizmeti Mahkemesi, 2004’de oluşturuldu.

  Birincil görevleri, Antlaşmaların yorumlanmasında ve uygulanmasında hukukun gözetilmiş olmasını incelemektir. Avrupa Birliği Adalet Mahkemesi, bu görevin bir parçası olarak, üye devletlerin Antlaşmalar altındaki sorumluluklarına uymakta olduklarını güvence altına almak ve ulusal mahkemeler ve yargı kürsülerinin isteği üzerine AB hukukunu yorumlamaktır.

  Bütün üç mahkeme, kuruluşlarından bu yana, yaklaşık 15 000 karar üretmiş bulunmaktadır.

  Adalet Mahkemesi, her üye devletten gelen bir yargıç, şimdi 27 devlet var ve 8 Baş Avukattan oluşmakta olup, hepsi de, olası adayların uygunluğu konusundaki bir kurula danışıldıktan sonra, üye devletlerin hükümetleri tarafından, yenilenebilir 6 yıllık bir dönem için atanmaktadır. Davaların oturumları, çoğu kez üç, beş veya onüç yargıçtan oluşan bir kurul tarafından yürütülmektedir. Adalet Mahkemesi’nin yargıçları, aralarından birini, yenilenebilir 3 yıllık bir dönem için, Başkan olarak seçerler. Başkan, Mahkemenin çalışmalarını yönetir ve duruşmalar ve görüşmelere başkanlık yapar. Mahkeme, 2003’den beri Başkan Vassilios Skuris tarafından yönetilmektedir. Baş Avukat, Mahkemeye yardım etmekte olup, kendilerine verilmiş davalarda, tarafsız ve bağımsız bir “görüş” sunmaktan sorumludurlar.  

  Her üye devletin kendi dili ve kendine özgü hukuk sistemi olduğundan, AB Adalet Mahkemesi, çok dilli bir kurumdur. Dile ilişkin düzenlemelerinin benzeri, dünyada bir başka mahkemede yoktur. Çünkü Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden her biri, bir davanın dili olabilmektedir. Mahkemenin, çok dillilik ilkesine tam olarak uyması istenir. Çünkü taraflarla, duruşmanın dilinde iletişim kurulmasına gerek vardır ve içtihatının üye devletlere dağıtılmasının sağlanması gerekmektedir.

  AB Adalet Mahkemesi hakkında daha fazla bilgi için resmi web sayfası bağlantısı: curia.europa.eu

 • Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği’nin Ekonomik ve Parasal Birliği çerçevesinde, 1998 tarihli Amsterdam Antlaşması ile oluşturulmuştur. Avrupa’nın tek para birimi olan “Avro”nun merkez bankasıdır ve birincil hedefi, ortak para birimi olarak “Avro”yu benimsemiş olan Avrupa Birliği Üye Devletlerinden oluşan “Avro alanı” veya “Avro bölgesi” içinde, fiyat istikrarını (düşük enflasyon oranlarını) sağlamaktır. Avro bölgesi, 1999’da ilk defa yürürlüğe girmiş olup, parasal politika için sorumluluk, Antlaşmaya göre, o zaman 11 tane olan ulusal merkez bankasından, Avrupa Merkez Bankası’na aktarılmıştır. Avro bölgesine katılmak isteyen Üye Devletler, “Avro”yu kabul etmezden önce, ekonomik ve yasal koşulların “konverjans kriterleri”ni yerine getirmek zorundadır. Şu andaki Avro bölgesinde bugün 17 tane Avrupa Birliği Üyesi Devlet vardır.

  Avro bölgesinin ve yeni bir uluslarüstü kurum olarak Avrupa Merkez Bankası’nın oluşturulması, Avrupa bütünleşmesinin uzun sürecinde önemli bir kilometre taşı idi.

  Avrupa Merkez Bankası, aslında, Avro’yu kabul etmiş ve Avro bölgesi üyesi olma durumlarına bakılmaksızın, bütün AB Üyesi Devletlerin ulusal merkez bankaları (NCB) tarafından, Merkez Bankalarının Avrupa Sistemi (ESCB)’nin çekirdeği olarak  oluşturulmuştur. Merkezi, Almanya’daki Frankfurt kentindedir ve uluslararası kamu hukuku altında tüzel bir kişiliğe sahiptir.

  Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra dünyanın en büyük ekonomisi olan Avro bölgesi için, parasal politikayı fiilen yürütmekten sorumludur. Avrupa Merkez Bankası’nın antlaşma ile belirlenen diğer görevleri arasında, ödeme sistemlerinin rahat çalışması, parasal istikrar ve denetimden sorumlu olmak yanında, Avro bölgesi içerisinde kağıt para ihracı yetkisi vermekle ilgili ayrıcalıklı hakkı da vardır.

  Günlük yönetim ve kararların uygulanması, hepsi de AB Konseyi tarafından 8 yıllık yenilenemeyen bir dönem için atanmış olan Başkan, Başkan Yardımcısı ve 4 başka üyeden oluşan bir Yürütme Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Avrupa Merkez Bankası’nın şimdiki Başkanı Mario Draghi’dir.

  Avrupa Merkez Bankası’nın ana karar alıcı organı, yukarıda sözü edilen Yürütme Kurulu’nun 6 üyesine ek olarak, Avro bölgesindeki 17 ülkenin ulusal merkez bankalarının müdürlerinden oluşan Yönetim Kuruludur. Çoğu kez ayda iki defa Frankfurt’ta toplanır. Her ay yapılan ilk toplantısında, ekonomik durumu ve parasal politikanın durumunu değerlendirir. Anahtar faiz oranları hakkındaki kararlar, normalde bu toplantı sırasında alınır ve bu toplantıdan kısa bir süre sonra yapılan bir basın toplantısında, tüm parasal politika kararları ayrıntılı olarak açıklanır. Başkan Yardımcısı tarafından desteklenen Başkan, basın toplantısına başkanlık eder. Yönetim Kurulu, ikinci toplantısında Avrupa Merkez Bankası’nın sorumlulukları ile ilgili diğer konuları tartışır.

  Avrupa Merkez Bankası hakkında daha fazla bilgi için resmi web sayfası bağlantısı: www.ecb.int

 • AB Konseyi hakkında daha fazla bilgi için, resmi web sayfası bağlantısı: www.european-council.europa.eu/home-page.aspx

 • Avrupa Yatırım Bankası hakkında daha fazla bilgi için, resmi web sayfası bağlantısı:
  www.eib.org

 • AB Denetçiler Mahkemesi hakkında daha fazla bilgi için resmi web sayfası bağlantısı:  eca.europa.eu

Danışma Organları ve Örgütleri

 • Bölgeler Komitesi, kendisini resmen oluşturan 1992’deki Maastricht Antlaşması ile kuruldu. Bu Komite, başlangıçta 5 konulu alan için, Avrupa Birliği (AB)’nin danışma organlarından biri olarak, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile birlikte kuruldu. Çok geçmeden, Amsterdam Antlaşması ve daha sonra Lizbon Antlaşması, Bölgeler Komitesine ek “yetki” sağladı ve aynı zamanda, danışma ile ilgili zorunlu alanların sayısını da 14’e yükseltti (uyum, sağlık, eğitim, ulaştırma, çevre, enerji vd).   

  Bölgeler Komitesi (CoR), halen AB tarafından teşvik edilmekte olan “çoklu düzeyde yönetim”i dile getirmektedir. Bu, Avrupa ile ilgili meselelerde, yerel ve bölgesel makamların aktif katılımı demektir. Bunun yanında, Bölgeler Komitesi’nin oluşturulmasının ardında yatan fikir, iki ana gerekçeye dayanmaktaydı:

  … (yerellik ilkesini düşünerek) Avrupa’yı yurttaşları için ulaşılabilir kılma çabası,

  ... Avrupa mevzuatının 2/3’sinin (yaklaşık %75’inin) yerel (ulusal) ve bölgesel düzeyde uygulanmakta olması gerçeği.

  Bölgeler Komitesi, bütün 27 Üye Devletin yerel ve bölgesel makamlarından gelen seçilmiş insanlardan (belediye başkanları, yerel/bölgesel makamların başkanları) oluşmaktadır. Daha özel olarak, 344 daimi üyeden ve aynı sayıdaki yardımcı üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin, Avrupa Birliği Konseyi tarafından, 5 yıllık bir dönem için atanmış olmaları gerçeğine rağmen, atanmaları, daha çok gayrı resmidir. Çünkü Konseyin seçilmemiş insanları “atamadığı” da bir başka olgudur. Bununla beraber, kendilerini Bölgeler Komitesi’nde temsil etmek üzere bölgesel makamlarını seçmemiş olan ülkeler için, onların yerel makamlarının (belediyeler ve toplulukların/muhtarlıkların), genel olarak, Bölgeler Komitesi’ndeki ve diğer AB kurumlarındaki varlığı, onların temsiliyeti için önemli bir rol oynayan kurumlar olmaktadır.    

  Bölgeler Komitesi’nin Bürosu, 60 üyeden oluşmakta olup, Başkan ve Başkan Yardımcısı, yerel makamlar konusunda uzun yıllara dayanan gelenekleri olan ülkelerden ve çok etkisi olan bölgelerden gelmektedir. Şimdiki Başkan, Ramon Luis Valcárcel Siso’dur.

  Bölgeler Komitesi’nin ana görevi, yukarıda sözü edilen 14 alanda (ve sadece bununla sınırlı değildir), AB’nin hem karar alma işlemini, hem de yasama çalışmasını etkilemeye yönelik raporlar / görüşler hazırlamaktır. Bu görüşlerin taslağının çıkarılması ve hazırlanması, Bölgeler Komitesi’ni oluşturan 6 konulu komiteye dayanmakta olan “standard” bir işlemi izlemektedir. Bütün görüşler, Bölgeler Komitesi’nin genel kurulu tarafından değerlendirilmektedir ve onaylananlar, AB’nin Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır.

  Bölgeler Komitesi’nin, bugünkü Avrupa meseleleri üzerindeki rol ve etkisinin, önemli ve aynı zamanda aydınlatıcı bir şekilde ifade edilmesi, Bölgesel Politika için Genel Müdürlük ile birlikte (Brüksel’de genellikle her Ekim’de) hazırlanan “Açık Günler” etkinliğinin örgütlenmesidir ve bu etkinlik, AB’nin bütün bölgesel ve yerel makamları arasında bir diyalog ve deneyim değiş-tokuşu platformunu oluşturmaktadır. 2011’de, yerel boyutun önemini daha da fazla vurgulama çabası ile, “coğrafya konuları” başlığı altında yapılmış olan bu etkinliğe, 57 000 kişi ve 110 çalışma grubu katılmıştı.

  Bölgeler Komitesi hakkında daha fazla bilgi için resmi web sayfası bağlantısı: www.cor.europa.eu

 • Bir “Avrupa ve Sosyal Komitesi”, başlangıçta, 1957’de Roma Antlaşması tarafından, ortak pazarla ilgili konularda ekonomik ve sosyal çıkar gruplarını teşvik etmek üzere, bir forum olarak kurulmuştu. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) olarak uygulamadaki şekli, AB’nin sivil toplum örgütlerini temsil eden kurumsal bir organ olarak düşünülmüştür. Avrupa mevzuatı ve Avrupa politika konuları hakkında görüşlerini dile getirmeleri için sosyo-ekonomik ve sivil toplum temsilcilerinin resmi bir platformu olarak, AB’nin iki danışma organından biridir.  

  AB içindeki ekonomik ve sosyal çıkar gruplarından gelen 344 üyesi vardır. Üyeler, ulusal hükümetler tarafından aday gösterilmekte ve yenilenebilen 5 yıllık bir görev dönemi için AB Konseyi tarafından atanmaktadır. Başkan, halen Staffan Nilsson’dur, 2,5 yıllık bir dönem için seçilmektedir. Son yenileme, Ekim 2010’da yapılmış olup, 2010-2015 dönemini kapsamaktadır.

  Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin üyeleri, çalışmaları yürütmek için, eşit sayıdaki üç ana gruba ayrılmıştır: işverenler, çalışanlar ve çiftçiler, tüketici grupları, çevre örgütleri, meslek dernekleri, hükümet dışı örgütleri ve diğerlerini temsil eden çeşitli çıkar grupları. Bununla birlikte, özel politika konuları, Komite’nin 6 bölümünde incelenmektedir. Genel Kurul oturumları, yılda dokuz defa düzenlenmektedir ve görüşler, basit çoğunlukla bölüm görüşleri esasına göre kabul edilmektedir.

  Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’ne Avrupa Komisyonu veya AB Konseyi tarafından danışılması, bazı durumlarda zorunlu iken, diğer durumlarda isteğe bağlıdır. Avrupa Tek Senedi ve Maastrict Antlaşması, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin  görev alanını genişletmiştir. Amsterdam Antlaşması, başvurma alanlarını daha da genişletmiş ve ayrıca Avrupa Parlamentosu’nun da danışmanlık almasına izin vermektedir. Bununla beraber, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, ayrıca kendi girişimi ile görüşler benimseyebilir.

  Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, yılda ortalama olarak 170 danışma belgesi ve görüş vermektedir. Bunlardan %15 kadarı, Komite’nin kendi girişimi sonucu yayımlanmaktadır. Bütün görüşler, Avrupa Birliği’nin karar alma organlarına iletilmekte ve daha sonra AB’nin Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, bu şekilde AB’nin karar alma sürecinde oynaması gereken anahtar bir role sahiptir. 

  Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, son birkaç yıl içinde, AB içinde ve dünya çapında, daha fazla katılımcı bir Avrupa bütünleşmesini teşvik etmek üzere, sivil toplumun üstesinden gelmesi gereken rolü üstlenmiştir. Komite bu çerçevede, dünyanın her yanındaki diğer sosyo-ekonomik konseyler ve benzeri örgütler ile her iki yılda bir düzenlenen “Uluslararası Toplantılar”da işbirliği yapmaktadır. 

  Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi hakkında daha fazla bilgi için resmi web sayfası bağlantısı: www.eesc.europa.eu

 • Avrupa Ombudsmanı hakkında daha fazla bilgi için resmi web sayfası bağlantısı: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

 • Avrupa Veri Koruma Denetçisi hakkında daha fazla bilgi için resmi web sayfası bağlantısı: www.edps.europa.eu/