BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Gönderilen işçiler için arttırılmış güvenliğin sağlanmasına yönelik mesafe kat ediliyor
06.12.2012, 18:15 (CET)
Avrupa Birliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları, geçici hizmet çerçevesinde, görev sahaları dışına gönderilen işçilerin görevlendirilmesi ile ilgili Direktifin uygulanmasının güçlendirilmesi amacıyla bir yönlendirme müzakere toplantısı gerçekleştirdiler. Konsey toplantısı bugün, 6 Aralık günü, Brüksel’de gerçekleştirildi. Bakanlar, ‘Avrupa 2020’ Stratejisinin uygulanması çerçevesinde, ayrıca, istihdam ve sosyal güvenlik ile ilgili ekonomik yönetişim konusunu ele aldılar. Ayrıca, Aktif Yaşlanma ve Nesiller arası Dayanışma Avrupa Yılı 2012 bir konsey deklarasyonu oluşturup, kadınlara karşı şiddetle mücadele ile ilgili bir Konsey Sonuç bildirgesi yayınladılar.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı, İşçi Gönderme ilgili Direktifin uygulanması için yasa tasarısının desteklenmesi konusuna, işçi sömürüsünün önlenmesi çerçevesinde, özel önem vermektedir. Dönem Başkanlığı bugün İstihdam ve Sosyal Güvenlik Konseyi’ni teklif edilen Direktif metni ile ilgili müzakerelere ilişkin olarak sağlanan ilerleme hakkında bilgilendirdi.

Dönem Başkanlığı teklif ile ilgili olarak çeşitli alanlarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu şekilde, Dönem Başkanlığının inisiyatifiyle, Bakanlar, 9. paragraf (ulusal kontrol önlemleri) ve 12. paragraf (müşterek ve müteselsil sorumluluk) çerçevesinde müzakereler başlatmışlardır. Bu bağlamda, üye devlet arasındaki prensiplerle ilgili görüş farklılıkları ele alınmıştır.

Gelecek yıl için genel bir yaklaşım oluşturulurken

Oryantasyon toplantısıyla, Kıbrıs Dönem Başkanlığı Avrupa Parlamentosu’na Konseyin Direktife verdiği önem babında önemli bir mesaj göndermiştir. Ayrıca, 2013 Haziran ayında, genel bir yaklaşımın oluşturulması bağlamında İrlanda Dönem Başkanlığı’nın önünü açmıştır.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, sn. Sotirula Haralambus şunları vurguladı: ‘Gönderilen İşçilerin Direktifinin uygulanması Ortak Pazarın işleyişi için çok önemli bir öneridir. İşçiler için asgari standartlara saygı göstermektedir. Üye Devletler arasındaki yakınlaşma henüz elde edilmemiştir ve hala sorunlar mevcuttur. Esneklik, gönderilen işçilerin haklarını güvence altına almak için gösterilen irade ve ortak pazarın daha etkili işlemi olasılığını göz önünde bulundurarak, Direktifin önünü açabiliriz. İdeal çözüm esnekliğe, ortak istekliliğe ve işbirliğine bağlıdır’.

Avrupa Komisyonu bu öneriyi 2012 Mart’ında sundu. Komisyonun hedefi Başka bir üye devlette hizmet sunumu için işçilerin görevlendirilmesi ilişkin 1996 Direktifinin uygulanmasıdır. Gönderilen işçiler bir A.B. üye devlette istihdam edilen fakat başka bir Üye Devlette işlerini yürütmek üzere geçici olarak işverenleri tarafından gönderilen işçilerdir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın perspektifinden, bu direktif gönderilen işçileri korumak için yasal çerçevenin iyi bir şekilde uygulanmasına yardımcı olacaktır.  Ayrıca, işçilerin sömürülmesinin önüne geçecektir. Gönderilen İşçiler Direktifi Tek Pazar Yasası çerçevesindeki 12 öncelikten bir tanesidir.

‘Avrupa 2020’ Stratejisi Yönetişimi

EPSCO Bakanları, ayrıca, ekonomik yönetişim alanında görüş alışverişinde bulundular. Bu çerçevede istihdam ve sosyal güvenlik konularının üzerinde durulmuştur. Bu konular ‘Avrupa 2020’ Stratejisinin uygulanması babında ele alınmıştır ve Dönem Başkanlığı’nın hazırladığı bir çalışma gündeme getirilmiştir. Bakanların tartışmaları Komisyonun Yıllık Büyüme Araştırması 2013 eksenli olmuştur. Ayrıca, Ortak İstihdam Raporu ve Uyarı Mekanizması raporu dikkat alınmıştır. Bakanlar, bugün var olan iş pazarı ve sosyal koşulları çerçevesinde, Avrupa Konseyi tarafından geçen Mart ayında gündeme getirdiği önceliklerinin önemi üzerinde fikir birliğine varmışlardır. Bakanlar istihdam açığıyla ve krizle mücadele konularında kararlılık gösterileceğinin altını çizmişlerdir.

Sn. Haralambus şunları belirtti: ‘Avrupa Sömestrinin amacına ulaşması için belirli öneriler üzerinde durmak durumdayız. Bu bizim ana görevimizdir’.

A.B. İstihdam, Sosyal Konular ve Kapsama Komiseri, sn. László Andor, Gençlik İstihdam Paketi hakkında Konsey'e bilgi Verdi. Bu paker Komisyon tarafından dün, 5 Aralık’ta tanıtıldı. Paket şunları içermektedir: Eğitimden istihdama geçişte genç insanlara yardım hususunda Üye Devletleri desteklemeyi amaçlayan dört önerge. Bunlar 25 veya yaş altı gençler için Gençlik İstihdam Paketi kapsamındadır. Gençlerin güvenli koşullar altında yüksek kalitede iş deneyimi kazanması hedeflenmektedir. Diğer yandan, çıraklık kalite ve tedarik geliştirmek için Çıraklık için Avrupa İttifakı gündem maddesini oluşturmaktadır. Son olarak, gençlerin hareketliliği için engellerin azaltılması yollarını vurgulanmaktadır. Avrupa çağında iş arama ağı, EURES’in modernleştirilmesi ve geliştirilmesi için beklenen değişiklikler, örneğin çıraklık dönemi gibi, çalışma ve öğrenme fırsatlarını birleştirici bir karaktere sahiptir.

Komiser Andor şunları kaydetti: ‘Gençlerde işsizlik dışlanmaının yeni bir formunu oluşturur. İstihdama gençlerin başarılı bir geçiş sağlaması için Üye Devletleri desteklemek bir zorunluluktur. Ataletin bedeli yıkım etkisine sahiptir’.

Küreselleşmeye Uyum Avrupa Fonu ve Avrupa Yılı Deklarasyon için öneri

Konsey Küreselleşmeye Uyum Avrupa Fonu 2014 – 2020 dönemi ile ilgili öneri konusunda gelişmeleri not etmiştir. Bu öneri Çok Yıll Mali Çerçeve ile ilgilidir. Bu çerçevede önemli tartışmalar yürütülmektedir. Bazı üye devletler farklı görüşler ifade etmektedirler. 

Dönem Başkanlığı Konseyi Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Komisyonu’nun A.B. Sosyal Değişim ve İnovasyon (PSCI) öneri hakkında yürütülen müzakerelerde gelinen aşama hususunda bilgilendirmiştir.

Ayrıca, Bakanlar Aktif Yaşlanma ve Nesiller arası Dayanışma Avrupa Yılı 2012 ile ilgili bir Konsey Deklerasyonunu kabul etmişlerdir: İleriye Doğru. Avrupa Yılı yaşlı insanların topluma yaptığı katkı bilincini yükseltmeyi hedefliyor. Ayrıca aktif yaşlanma için daha iyi fırsatlar yaratmak amacı ile her düzeyde eylem teşviki hedeflenmektedir. Diğer yandan, nesiller arası dayanışma hedefler arasındadır. Tüm bu hedefler ‘Avrupa 2020’ stratejisi çerçevesinde, büyümenin, yüksek istihdamın sağlanması ve yoksullukla mücadele kapsamında ele alınmaktadır.

Kadına yönelik şiddetle mücadele ve cinsiyet dengesi

Bakanlar bir diğer konu hakkında da Konsey Sonuç Bildirgesi kaleme almışlardır: Kadına yönelik şiddetle mücadele, aile içi şiddet mağdurlarına destek hizmetlerinin sağlanması için daha kararlı eylem çağrısı.

Öğle boyunca, Bakanlar Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi için bir öneriyi tartıştılar. Bu önerinin odağında şu konu bulunmaktadır: Borsalardaki şirketlerde, icra görevi olmayan direktörler arasındaki cinsiyet dengesinin geliştirilmesi.

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237
Communications Officer
Maria Lantidou

Ministry of Labour & Social Insurance

Email: mlantidou@pio.moi.gov.cy
Telefon: +357 22401676

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

BELGELER

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER