BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Eğitim

Eğitim politikası alanı A.B.’nin ekonomik gelişimi ve sosyal uyumu, vatandaşlarının saadeti için büyük rol oynamaktadır. Dönem Başkanlığı’nın amacı eğitim politikasının sosyal boyutuna önem atfetmek, eğitim sistemlerinin yenilenmesinin ve kaliteli ve adaletli eğitimin önünü açmaktır. Bu bağlamda, 4 ve 5 Ekim 2012’de Gayrı Resmi Eğitim Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecektir. 

 • Eğitim, kariyer seçimi, gençlik ve spor için yeni program, ‘Herkes için Erasmus’, insan potansiyeline yatırım aracılığıyla Avrupa Birliği’nin gelişimini hedeflemektedir. Yeni program bağlamında, şu andaki programlara katılımın iki katı oranında, 5.000.000 kişinin, yurtdışında, burslu olarak okuması ya da kariyer eğitimi alması hedeflenmektedir. ‘Herkes için Erasmus’, eğitim, kariyer, gençlik ve spor tüm Avrupa ve uluslar arası programı bünyesinde birleştirecek, var olan programların yerine geçecek, formaliteleri kısaltacak ve programlar arasındaki düzensizlikleri önleyecektir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı programla ilgili antlaşmaların imzalanması için çaba sarf edecektir.

 • Avrupa’nın birçok genci okuma yazma yeteneğine sahip değildir. Bu durum iş sahasında onlar için büyük sorunlar yaratmakta, ekonomik ve sosyal bütünleşmelerinin önüne geçmektedir.

  15 yaşına kadar, çocuklarda okuma yazma bilmeyenlerin oranını %20 oranında azaltmayı hedefleyen ve Avrupa Birliği’nin birçok ilgili kararını gözeten, ‘Eğitim ve Kariyer 2020’ stratejik işbirliği çerçevesi bağlamında,Kıbrıs Dönem Başkanlığı bu konuyla ilgili Konsey kararlarının neticeye bağlanması için çaba sarf edecektir. Dönem Başkanlığı’nın hedefi oku yazma oranının arttırılması, kaliteli eğitim olanaklarının sunulmasıdır. Dönem Başkanlığı okuma yazma oranı ile ilgili 5 ve 6 Eylül tarihlerinde bir seminer düzenleyecektir.

 • Kariyer eğitim ve seçimi Avrupa’nın gelecekteki rekabet gücü ve yenilikçi ruhu için çok önemlidir. Kariyer eğitimi ve seçimi konularında kaliteyi arttırıcı önlemler büyük önem arz etmektedir. Her insan bugünün iş piyasası için hazırlanmalıdır.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı süresince kariyer eğitimi ve seçimi için, gençler ve reşitler arasında, eşitlik ve üstün başarı temelinde, ilginin arttırılması için çaba sarf edilecektir.

  Ayrıca, Dönem Başkanlığı güncelleştirilmiş Kopenag ajandası üzerinde duracaktır. Bu bağlamda yeteneklerin geliştirilmesine ve kariyer eğimi ve seçimi ile yüksek eğitim kurumları arasında iletişim kanallarının kurulmasına öncelik tanınacaktır. Burada ana hedef, Avrupa genelinde, kariyer eğitimi ve seçiminin daha verimli, kaliteli ve çekici bir çerçeveye oturtulmasıdır. 

  Yukarıda arz edilen konular 22 ve 23 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilecek olan Teknik ve Profesyonel Kariyer Eğitimi ve Seçimi Genel Direktörleri toplantısında ele alınacaktır.

 • Bolonia Süreci ve yüksek eğitimin güncelleştirilmesini merkezine alan Avrupa stratejisini dikkatine alan Dönem Başkanlığı yüksek eğitimde üstün başarı hedefine odaklanacaktır. Eğitim ve öğrenimde üstün kalite için Avrupa üniversite yapısının yeniden gözden geçirilmesi zaruridir. Eğitimin içeriği zenginleştirilmeli, öğrenim süreci sağlamlaştırılmalı, kişiye özel eğitim sürecinin önü açılmalı, uzaktan eğitime ve sanal hareketliliğe olanak sağlanmalıdır. Ayrıca yönetim düzenlenmeli ve araştırmalar için yeni fırsatlar yaratılmalıdır.     

  Yüksek Eğitim Genel Direktörler toplantısı 22 ve 23 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 • Konsey ve Komisyon ile yakın işbirliği içerisinde Dönem Başkanlığı Avrupa Altı Aylık Programı’nın eğitim ve kariyer alanlarındaki sonuçlarını yakından takip edecektir.

  Avrupa Altı Aylık Programı’nın (gelişim ve iş sahalarında A.B.’nin üstünde uzlaşılmış hedefleri bağlamında, Entegre Rehberin, ekonomi siyasetini, yapısal reformlarını yakından takip eden, A.B. için düzenleyici bir organ)  gösterdiği üzere, A.B. kalkınmanın önünü açan önlemlere ve politikalara öncelik tanımak durumundadır. Bu hedefin eğitim ve kariyer üzerinde etkisi söz konusudur. Zira bu iki alan kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

  Tüm üye devletler, kısıtlı ekonomik olanaklara rağmen eğitimin geliştirilmesinin öneminin üzerinde durmaktadır. Bu çerçevede tüm üye devletler eğitim kalitesinin ve metotlarının geliştirilmesi arayışı içerisindedir. Aynı zamanda, tüm üye devletler 2011 ve 2012 yılı için Her Ülke için Öneriler demetini dikkate alıp bu alandaki çalışmalarını sürdürmektedir. 

  Üye devletlerle ve Komisyon ile işbirliği içerisinde, Dönem Başkanlığı ‘Eğitim ve Kariyer 2020’ stratejisi çerçevesinde işbirliğinin sağlanması için çaba sarf edecektir. Bu bağlamda Avrupa Altı Aylık Programı ve Her Ülke için Öneriler 2012 demeti dikkate alınacaktır. Bu bağlamda her üye devletin faydalanması için tecrübe değişimi gerçekleştirilecektir. Bu çalışmanın sonucunda, Dönem Başkanlığı Konsey için bazı öneriler sunacaktır. Bu bağlamda ‘Avrupa 2020’ çerçevesinde eğitim bakanlarının yeni ihtiyaçlarına ışık tutulacaktır.

 • Formel eğitim (resmi eğitim ve kariyer sistemleri dahilinde gerçekleştirilen eğitim) toplum ve iş piyasası babında en yaygın eğitim biçimidir. Ancak son yıllarda formel olmayan eğitim çeşitlerine olan ilgi artış göstermiştir. Formel olmayan eğitimin onaylanması ve desteklenmesi A.B. için eğitim ve kariyer eğitiminin desteklenmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda formel olmayan eğitim süreçlerini dikkate alan ve yakından takip eden yeni yaklaşımlara ve her üye devletin formel olmayan eğitim alanında farklı düzeylerde olduğu gerçeğini önemseyen bir politikaya ihtiyaç duyulmaktadır.    

  Bu bağlamda, Dönem Başkanlığı, formel olmayan eğitimi onaylayacak olan bir komisyonun kurulmasını (Council Recommendation) önerecektir.