BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Vergilendirme
 • Katma Değer Vergisi, Avrupa Topluluğu’na 40 yıl önce, bugünkünden önemli ölçüde farklı olan bir dönemde sunulmuştu. O nedenle, KDV sisteminin çağdaşlaştırılması gerektiği aşikârdır. Çünkü bir yandan, hizmetlerin motor güç olduğu ve teknolojiyi temel alan çağdaş bir ekonominin ihtiyaçlarına karşılık vermek, öte yandan da, vergi mükellefleri için gereksiz harcamalar ve yüklere yol açan ve tek pazarın rahat çalışmasına engel olan şimdiki KDV sisteminin karmaşıklığını en aza indirmek gerekmektedir. Şimdiki ekonomik sistem, ekonomik istikrar ve gelişmeyi sağlayarak, KDV’nin yaşamsal rolünün altını çizmiştir. KDV, üye devletler için ana gelir kaynağıdır. Başka gelir kaynakları, nüfusun yaşlanması ve AB ekonomisinin büyüme oranı gibi diğer faktörlerden olumsuz olarak etkilenme söz konusu ise, KDV daha da önemli bir duruma gelebilir. Tüketim vergileri, çeşitli ekonomik araştırmalarda, kalkınma için en dost vergilerden biri olarak derecelendirilirken, güçlü bir KDV sistemi, Avrupa’nın ekonomik toparlanmasına katkıda bulunabilir. Avrupa Birliği KDV sisteminin, mutlak surette çalışabilir ve etkin olması ve bütün olanaklarının tam olarak kullanılmasının sağlanması kaçınılmazdır.

 • Halihazırdaki Enerjinin Vergilendirilmesi Yönergesi (2003/96/EC), enerji ürünleri ve elektriğin vergilendirilmesi ile ilgili olarak, iç pazarın düzgün çalışmasını sağlamayı hedeflemektedir. Avrupa Komisyonu, iklim değişimine ilişkin hedeflerini ilerletmek ve aynı anda enerjinin vergilendirilmesini uyumlaştırmak için, var olan Yönetmenliği değiştirmek amacıyla, halen tartışılmakta olan bir Öneri sunmuştur ve Kıbrıs’ın Dönem Başkanlığı sırasında da, bu dosyanın önceliği olduğundan bu tartışmalar devam edecektir. Komisyonun Enerjinin Vergilendirilmesi Yönergesini değiştiren Önerisi, özellikle şu arayışlar içerisindedir: 

  • Kullanılan enerji kaynaklarına bakılmaksızın, enerji tüketicileri arasında bir aynı düzeyde hareket etme alanı oluşturmak,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının vergilendirilmesi için güncellenmiş bir çerçeve sağlamak ve
  • AB’de CO2 yayılımlarının çifte düzenlenmesine ilişkin var olan sorunu, ETS izin şeması ve CO2’nin vergilendirilmesi konularını çözümlemek.

  Öneri, Enerjinin Vergilendirilmesi Yönergesi’nin belli hükümlerinde gerekli değişiklikleri yaparak, AB’de, enerji ürünlerinin vergilendirilmesi yoluyla, daha az ve daha temiz enerji tüketimini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

 • Tasarruf Gelirinin Vergilendirilmesi Yönergesi’nin gözden geçirilmesindeki amaç, daha etkin vergilendirmeyi sağlamak, var olan mevzuat boşluklarını doldurmak ve yozlaşmayı ve adil olmayan rekabeti ortadan kaldırmaktır. Öneri, arada kademedeki vergiden muaf yapılar aracılığı ile kanalize edilmiş faiz ödemelerinin vergilendirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Yönergenin uygulama alanının yaygınlaştırılması, ayrıca, bazı yenilikçi mali ürünler yanında, belli hayat sigortası ürünlerindeki yatırımlar yoluyla elde edilmiş olan faiz ile eşdeğerdeki geliri de katacak şekilde tartışılmaktadır.  Bu dosya, Kıbrıs’ın Dönem Başkanlığı için önemli olup, bir anlaşmaya ulaşmayı hedeflemektedir.

 • Farklı Üye Devletlerin ortaklık kurmuş şirketleri arasında yapılan faiz ve imtiyaz hakkı ödemelerine uygulanabilen ortak vergilendirme sistemi ile ilgili Yönerge’nin değiştirilmesi hakkındaki öneri, tek bir Üye Devlet’teki faiz ve imtiyaz haklarının vergilendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Öneri, esasında Yönerge’nin uygulama alanını geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen önlemleri içermektedir. Bu dosya, Kıbrıs’ın Dönem Başkanlığı için önemlidir.

 • Bir Ortak Kurumlar Vergisi Matrahı (CCTB) için Komisyon’un yapmış olduğu öneri, birden fazla AB Üyesi Devlette çalışmakta olan şirketlerin vergi matrahını işlemek için ortak bir dizi kuralı içermektedir. Aslında, şirketler veya şirket grupları, kendi vergi matrahlarının işlenmesi için tek bir AB vergi sistemine uymak zorunda olacaklardır. CCTB kurallarına göre, bir grubun vergi sonuçları, konsolide olacak ve grubun çalışmakta olduğu her bir Üye Devlete paylaştırılacak ve içinde çalışılan Üye Devlette geçerli olan vergi oranları uygulanarak, vergilendirilecektir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı, bu dosya hakkında Konsey içinde yapılmakta olan teknik tartışmaları sürdürecektir.

 • Euro Plus Pact (Avro Artı Sözleşmesi) hakkında 9 Aralık 2011’deki AB Konseyi kararları, vergi politikasının koordinasyonuna ilişkin hükümleri ve özellikle de “yapılandırılmış” tartışmaları içermektedir. Ayrıca, Euro Plus Pact’a katılmakta olan Üye Devletlerin Maliye Bakanları ile Komisyonun, Aralık 2012 tarihine kadar, AB Konseyi’ne bir rapor sunmalarını, vergi politikası konuları hakkında yapılmakta olan “yapılandırılmış” tartışmalarla ilgili olarak sağlanan ilerlemeyi bildirmelerini ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi değiş-tokuşunu sağlamalarını, zararlı uygulamalardan kaçınmalarını ve vergi kaçırma ve vergi sahtekârlığı ile mücadele hakkında öneriler sunmalarını hükme bağlamış bulunmaktadır. Kıbrıs’ın Dönem Başkanlığı sırasında, “yapılandırılmış” tartışmalarda sağlanan ilerleme hakkındaki rapor, Aralık 2012’de AB Konseyi’ne sunulacaktır.