BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Ekonomik Yönetim
 • A.B. üye devletleri bir takım önlemlerin uygulamaya sokulması üzerine anlaşmışlardır. Bu önlemler ülke ekonomilerinin karşı karşıya olduğu sorunların ve düşük ekonomik gelişim düzeyinin ortaya çıkardığı zorlukların göğüslenmesiyle ilgilidir.
 • 2011 yılında, A.B. içerisindeki ekonomi politikasının yönetiminin sağlamlaştırılmasını ve milli politikaların düzenlenmesinde Avrupa inisiyatiflerinin geçerli kılınmasını amaç edinen Avrupa Yarıyılı uygulamaya sokulmuştur. Dönem her yıl Aralık ayında Avrupa Komisyonu tarafından Yıllık Değerlendirme Raporunun hazırlanması ile başlar. Bu rapor A.B. Üye Devletlerinin takip etmesi gerektiği genel kuralların Konsey tarafından tartışılması için temel oluşturur. Nisan ayı sonuna dek, A.B. Üye Devletleri İstikrar ve Yakınlık Programlarını ve Milli Reform Programlarını sunarlar (hala kendi para birimi kullanan ülkeler Yakınlık Programlarını, Euro'yu benimseyen ülkelerse İstikrar Programlarını sunarlar). Daha sonra, Avrupa Komisyonu bu programlarını kapsamlı bir değerlendirmeye tabii tutar. Bu rapor öncelikle maliye politikalarını, kamu maliyesi ve yapısal konuların sürdürülebilirliği gibi konuları kapsar. Bu rapor temelinde, Komisyon, ayrı ayrı her bir AB üyesi devlete tavsiyelerde bulunur ve onay için Maliye Bakanlar Kuruluna başvurulur. Konsey daha sonra Avrupa Konseyi tarafından doğrulanan önerileri görüşüp karara bağlar. Daha sonra, A.B. üyesi ülkeler ulusal bütçe hazırlanması dahil olmak üzere ulusal ekonomik politikaların hazırlanması sırasında öneriler dikkate almak zorundadır.
 • 2011 Aralık ayında, Konsey ile Avrupa Parlementosu arasındaki yoğun müzakereler sonucu, ‘ortak karar’ mekanizması kapsamında, Altı Mevzuat Paketi kabul edilmiştir. Yeni yasal çerçeve, ekonomik yönetim çerçevesini güçlendirmekte ve İstikrar ve Büyüme Antlaşmasının caydırıcı ve düzeltici kolunu geliştirilmektedir. Ayrıca, ulusal mali çerçevelerin uyması gereken asgari standartları belirlemekte ve makroekonomik dengesizliklerin izlenmesi için bir mekanizma oluşturulmaktadır. Yeni düzenleme rekabet dengesizliklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır ve 14 Şubat 2012 tarihinde, Konsey tarafından Teyakkuz Komisyonu Mekanizması açıklanmasıyla devreye sokulmuştur. Bu bağlamda ön bulgular bir analize tabii tutulmaktadır. Raporun amacı daha derinlemesine analiz gerektiren ülkelerin ve dengesizliklerin zarar oranının tespitidir. Böylesi bir durumda, Konsey adı geçen ülkeye, sürecin caydırıcı veya düzeltici bölümünün kapsamında ve dengesizliklerin bulunduğu safhalar göz önünde bulundurularak önerilerde bulunur. Kıbrıs Dönem Başkanlığı İstikrar ve Büyüme Paktı ile uyumla ilgili ilerlemeyi değerlendirmeye tabii tutacak ve izleme mekanizmasının uygulanmasına ilişkin yeni bulguları kaydedecektir.

 • Altı Mevzuat Paketi’nin kabul edilmesinden sonra, Konsey Avrupa Komistonu’na ikin adet yasa tasarısı sunmuştur. Bu tasarıların ana amacı izleme mekanizmalarının ve Euro bölgesinde uyumun güçlendirilmesidir. Bu iki tasarı, altı mevzuat paketinin öngördükleri dışında yeni önemler sunmakta ve İstikrar ve Büyüme Paktı’nı tamamlamaktadır. Euro bölgesinde ülkeler arasındaki etkileşimi göz önünde bulunduran Konsey, mali politikaların izlenmesinin ve uyumlarının kuvvetlendirilmesini tüm üye ülkeler ve özellikle izleme mekanizmasına tabii olan ülkeler için önermiştir. Bu ülkeler ekonomik açıdan ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmakta ya da destek mekanizması tarafından kendilerine mali destek sunulmuştur.

  Euro bölgesinde ekonomik istikrarsızlıkla yüz yüze olan ülkelerin ekonomilerinin ve mali politikalarının izlenmesinin kuvvetlendirilmesiyle ilgili ilk tasarı izlenme mekanizması için temel kurallar öngörmektedir. Bu mekanizma şu üç şık için geçerlidir:

  1. mali sektörde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olan ülkeler
  2. düzenli program ya da tarama programları uyarınca kendilerine mali destek verilen ülkeler
  3. destek programından çıkış sürecinde bulunan ülkeler

  Avrupa Komisyonu mali sektörde ciddi sorunlarla karşı karşıya bir Üye Devletin gelişmiş gözetim mekanizmasına tabii tutulması noktasında karar verme fırsatına sahip olacaktır. Maliye Bakanları Konseyi, bir üye devlet için önleyici tedbirlerin veya destek bir ön programı hazırlamasını tavsiye verme hakkına sahip olacaktır.

  Aşırı açıkların düzeltilmesi için ön finansal programların izlenmesi ve değerlendirilmesi için ortak kurallar ile ilgili ikinci tasarı tüm A.B. ülkelerinden her yıl aynı tarihte ön bütçelerini sunmalarını talep etmekte Komisyona değerlendirme ve gerektiği takdirde öneri sunma hakkı sunmaktadır. Ayrıca, Komisyon, ön bütçelerin İstikrar ve Büyüme Paktı kaidelerine uymadıkları taktirde gözden geçirilmesini talep edebilir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı bu ili tasarının İstikrar ve Büyüme Paktı’na dahil edilmesi için çaba sarf edecektir.

 • Avrupa Konseyi’nin 2012 Mart’ında gerçekleştirilen toplantısında, Birleşik Krallık ve Çek Cumhuriyeti dışındaki tüm ülkeler Ekonomik ve Parasal Birlik altında İstikrar, Koordinasyonu ve Yönetişim Antlaşması imzalamışlardır. Diğer konular arasında, bu hükümetlerarası anlaşma mali koordinasyonu daha fazla güçlendirmek ve dengeli, denk bütçe ve otomatik düzeltme mekanizması için kurallar konulması amacını güder. Bu mekanizma Orta Vadeli Hedef bağlamında önceden belirlenmiş bir yoldan sapma durumunda devreye sokulacaktır. Bu otomatik mekanizma, Avrupa Komisyonu tarafından önerilen kurallar ışığında her ülke tarafından karara bağlanacaktır. Antlaşmanın maddeleri en az on iki ülke tarafından onaylandığı takdirde, milli kanunlara, anayasalara ya da benzer milli düzlemlere eklemleneceklerdir. Antlaşmanın 2013 Şubat ayında yürürlüğe konulması öngörülmektedir. Devlet tahvili krizi odaklı piyasaların endişelerini ele alınmasında önemli bir adımı teşkil eder. Finansal düzlemin tekrardan rayına oturtulması ve A.B.’nin ekonomik gelişimi için bir fırsat teşkil eder. Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın hedefi Antlaşmanın öngörülen zaman zarfında imzalanmasını sağlamaktır.

 • A.B. yeni ekonomi politikası kapsamında, Euro bölgesi devletlerin ve hükümetlerin başkanları, Euro bölgesi üyesi olmayan altı ülkeyle beraber (Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya), 2011 Mart ayında Euro + Antlaşması’nı imzalamışlardır. Bu antlaşmanın amacı düzenleyici kuralların kabul edilmesidir. Katılımcı ülkeler rekabet gücü, istihdam, kamu maliyesinin sürdürülebilirliği ve mali sektöre yönelik özel önlemler uygulama hükümlülüğünü kabul etmişlerdir. Her ülke dört kategoriden birisinde uygulayacağı önlemleri belirlemek durumundadır. Her yıl, A.B. devlet ve hükümet başkanları önlem ve reformları gözden geçirirler. Bu bağlamda her ülke kendi önlemlerini karara bağlar. Kıbrıs Dönem Başkanlığı Euro + Antlaşması’nın başarılı bir şekilde uygulanması için sarf edecektir.

 • Euro bölgesi ülkeleri daimi bir mekanizma oluşturmuşlardır (Avrupa İstikrar Mekanizması). Bu mekanizmanın amacı makroekonomik istikrarın sağlanmasını ve ihtiyaç duyulduğu durumlarda, Euro bölgesindeki ülkelere sıkı koşullar altında, finansal destek sunulmasını öngörmektedir. Bu mekanizma geçici mekanizmanın (EFSF) yerini almakta ve birincil ve ikincil piyasalarda krediler, müdahaleler, banka sermayelerini güçlendirme ve önleyici programlar yoluyla finansal destek sağlayıcı önlemleri öngörmektedir.

  700.000.000.000 €’luk mekanizmanın sermayesi 80 milyon € ödenmiş sermayeden ve 620.000.000.000 € taahhüt sermayesinden oluşmaktadır. Ulusal katkılar özel bir katkı kıstasıyla belirlenecektir. Üye ülkelerin mekanizmaya katkısı kredi alan ülkenin geri ödenme gerçekleştirmediği durumlarda kullanılacaktır. 30 Mart 2012 günü, Euro bölgesi maliye bakanları (Eurogroup) mekanizmanın sermayesine 200.000.000.000 € eklemeye karar verdi. Bu miktar zaten EFSF çatısı altında, 500 € milyarlık başlangıç ​​borçlanma kapasitesi bağlamında ödenmiştir. Bu düzenleme 2013 Temmuz’una dek geçerli olacaktır. Bu tarihten sonra mekanizmanın bütçesi 500 milyar € olarak sınırlandırılacaktır. Mali destek sağlamak için, finansal araçlar ihraç edilerek piyasalara likidite pompalanacaktır.