BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Finansal Hizmetler

AB Kıbrıs Dönem Başkanlığı mali sektörün düzenlenmesinin ve denetlenmesinin güçlendirilmesi ve finansal kurumlarla piyasaların yeterli ve uygun çalışmasını sağlamak için aktif çalışmaya kararlıdır. Kıbrıs Dönem Başkanlığı döneminde, özellikle, Kriz Yönetimi ve Bankaların Desteklenmesi bağlamında, Kredi Derecelendirme Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik’in ve Genel Direktif (Omnibus) Kapsamında Finansal Araç Piyasaları üzerine Direktifinin gözden geçirilmesine önem verecektir.

  • Finansal Araç Piyasaları için Yönerge (MİFID) Kasım 2007'de yürürlüğe girmiştir. Finansal araçlardan bankaların ve yatırım firmaların, menkul kıymetler piyasasında işlem ve yatırım hizmetleri alımını düzenler. MİFID, finansal hizmetlerde rekabet yaratarak, ekonomik krizin sonuçlarını değerlendirmeye tabii tutulmasına ve pazara güzel hizmetler ve yatırımcılara ek seçenekler sunmasına rağmen, şimdi yeniden gözden geçirilmek durumundadır. Hızlı teknolojik gelişmeler, finansal piyasalarının değişen yapısı ve mali krizden çıkarılan dersler, zayıflıkların tespit edildiği ve iyileştirme gerektiren edilen tüm alanlarda mevzuatın kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini gerektirmektedir. İki teklif, bir Yönetmelik ve bir Mevzuat, yüksek frekanslı müzakereler gibi işlemlerin hızını ve sistemik risk potansiyelini arttıran, teknolojik değişiklikleri ilgilendirir. Ayrıca, Komisyon’un teklifleri, yapılandırılmış finansman metaları ve hizmetleri gibi diğer finanslar araçlarla ilgili bilgilerin kamuoyuna sunulmasını gerekli kılmaktadır. Yeni çerçeve, aynı zamanda, tüm ticari faaliyetleri için açık işletim kuralları sağlayan düzenleyici denetim yetkilerini güçlendirecektir. MİFID’in gözden geçirilen genel hedefleri, daha verimli, sağlam ve şeffaf finansal piyasalar oluşturmak ve sistemik risk ve pazar bozulması riskini azaltmaya yöneliktir.

  • Finansal kriz, ulusal düzeyde bankalar için güçlü bir müdahalenin aciliyetini ve bankaların sınır ötesi iflaslarının usullerini belirlemek ihtiyacını gözler önüne sermiştir. Mali sektörde Kriz Yönetimi için Avrupa Çerçevesi geniş ölçekli olacaktır ve A.B.’nin ve G20 grubunun yükümlülüklerini önceleyecektir. Yetkili makamlara yaygın ve etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, vergi mükelleflerine herhangi bir yük yüklemeksizin banka krizlerinin erken önlemi önceliklidir. Ayrıca, krizin yayılmasını önleyerek, bankaların dağılması, banka hizmetlerinin devamı ve mevduat hesaplarına erişim sürekli olarak sağlanacaktır.

  • Euro borç krizi, kredi derecelendirme ve bazı değerlendirme kuruluşları açısından bazı eksiklikleri gözler önüne sermiştir. Bu değerlendirmelerin finansal piyasalar için büyük öneme sahip oldukları bilinmektedir. Bunu dikkate alan Komisyon, zayıflıkları gidermek amacıyla, 2011 Kasım ayında, bir Mevzuat ve bir Direktif gündeme getirmiştir. İki teklif, değerlendirmelere aşırı bağımlılığın azaltılmasını ve kamu borcunun derecelendirmesi noktasında şeffaflığım sağlanmasını hedeflemektedir. Çeşitlendirmeye önem vererek, çıkar çatışmasının önüne geçmeye çalışmaktadır.

  • Genel Direktif (Omnibus) II yatay bir yönetmenliktir. Sigorta mevzuatı için belirli değişiklikler (Solvency II Direktifi) ve finansal araçlar (İzahname Direktif) için çeşitli öneriler sunmaktadır. Bu alanlarda, Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Makamı (EIOPA) ve Avrupa Menkul Kıymetler Piyasası Kurumu (ESMA) gibi yeni Avrupa Denetleme Makamlarının etkin bir şekilde faaliyet göstermeleri hedeflenmektedir. Özellikle Solvency II önerisi kapsamında Direktif, Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Makamı için, ulusal denetim otoriteleri arasındaki teknik standartların geliştirilmesi ve anlaşmazlıkları çözmek gibi daha özel görev ve yetkileri öngören değişiklikleri içeriyor. Genel Direktif II’ nin onayı doğrultusunda ve Solvency II Direktifi’nin uygulama tarihi değişecektir. Ayrıca, planlanan değişiklikler, gerektiğinde, Komisyon’un bazı alanlarda geçiş önlemleri belirlemelisinin önünü açacaktır. Burada esas hedef piyasalar normal işleyişini sağlamak ve Solvency II için yeni rejime yumuşak bir geçiş sağlamaktır.

  • İki Komisyon önerisi bankalar ve yatırım şirketlerinin güçlendirmesini hedeflemektedir. Bu öneriler bağlamında, finansal krizlerin bankalar tarafından göğüslenmesi için, bankalardan daha geniş ölçekli, kaliteli sermaye arzı talep edilmektedir. Bankalar son finansal krize hazırlıksız yakalanmışlardır. Bu yüzden ulusal makamlar ilk defa büyük ölçekli yardım sunmak durumunda kalmışlardır. A.B.’nin ve G20 Grubu’nun hükümlülükleri çerçevesinde bu öneriler, bankaların ve yatırım firmalarının geliştirilmiş ihtiyatlı denetimini öngören Basel III anlaşmasını uygulamaya sokacaktır. Ayrıca, bankaların denetimi için, tek bir kural platformuyla, yetkili makamlara yeni yetkiler sunan maddeler içermektedirler. Riskler tespit edilir edilmez, eyleme geçilmesi ve yaptırımlarla, diğer önlemlerin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı sermaye gereksinimleri ve ilgili Yönetmeliğin bitirilmesi için çalışacaktır.