BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Sağlık
 • Yaşlılık döneminde insanları sağlıklı tutmak ve sağlıklı yaşlanma bir yaklaşım olarak, Avrupa Sağlık Stratejisi 2008-2013'nün ana hedeflerinden birisidir. Bu konu önceki Başkanlıkları tarafından ele alınmış ve çeşitli bulgular elde edilmiştir. Bu çerçevede sağlıklı yaşlanmanın yaşamın ilk yıllarından itibaren, sağlığı geliştirici ve koruyucu sağlık uygulamalarıyla yakından ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. Aktif Yaşlanma ve Nesiller arasındaki Dayanışma Avrupa Yılı olarak 2012 yılı çerçevesinde, Kıbrıs Dönem Başkanlığı mevcut ekonomik krize ve nüfusun yaşlanmasına önem vermiş, sağlık hizmetlerinin yapısını gözden geçirilmesinin ve sağlık sektöründe maliyet azaltılması için yatırımların öneminin altını çizmekte, bu alanda atılımlara girişmektedir. Diğer hususların yanısıra, bu çabanın temel unsuru yaşlılık kadar yaşamın erken aşamalarından itibaren ömür boyunca hem bireyler hem de toplum babında multidisipliner yaklaşımların öne çıkarılması ve uygulanmasıdır.

  İlgili Linkler:

  European Year for Active Ageing and Solidarity between Generation

  European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing

  Europe 2020

  Health Strategy

  Health Programme 2008 - 2013

 • Ciddi sınır ötesi sağlık tehditleri üye devletler ve A.B. için üzerinde durulması gereken önemli sağlık sorunlarından birisidir. Geçen yıllarda edinilmiş olan deneyimler ve dersler kapasiteli işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesinin ciddi sınır ötesi sağlık tehditlerinin önlenmesi için büyük öneme sahip olduğunu göstermiştir. Bu mekanizmalar her türlü tehdidi kapsayacak ve önleyecek niteliğe sahip olmalı ve iletişim yönleri bakımından da ele alınmalıdır. Aralık 2011'de, Avrupa Komisyonu, ciddi sınır ötesi sağlık tehditleriyle mücadeleye yönelik çeşitli yollar ile ilgili bir yasa teklifi kabul etti. Önerinin temel amacı, olası bir kimyasal, biyolojik ve doğal afet durumunda koordinasyonun sağlanması ve Avrupa vatandaşlarının güvence altına alınmasıdır. Komisyonun önemini ve bu inisiyatifin sadece A.B. Düzleminde sınırlı kalmaması gerektiği noktasındaki hususu dikkate alan Kıbrıs Dönem Başkanlığı, A.B. Üyesi olmayan ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesi için çaba sarf edecektir. Böylece, ana hedef bu tasarı hakkındaki tartışmaları geliştirmek ve sağlık güvenliği kapasitenin bölgesel boyutunu geliştirilmesini teşvik etmek olacaktır.

  İlgili Linkler:

  Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health

 • Kıbrıs Başkanlığı organ bağışı ve nakli konusunu fedakârlık ve sosyal dayanışma eylemi olarak ele almaktadır. Aynı zamanda, Avrupa'da organ aktarımı alanındaki kısıtlı sayıdaki insan organları sıkıntısını tanımakta ve topluluk düzeyinde koordineli eylemlerinin önemini vurgulamayı hedeflemektedir. Avrupa Komisyonu, A.B. Düzleminde organ bağışı ve nakli alanındaki sorunların çözümünde, üye devletler arasında koordinasyon ve işbirliği mekanizması kurulması hedefine doğru ilerlemektedir. Bu nedenle, ilgili mevzuatla beraber 2009-2015 dönemi için organ bağışı ve nakli için bir eylem planı kabul edilmiştir. Eylem Planı'nın ara değerlendirmesinin 2012 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Bu hususların ışığında, Kıbrıs Dönem Başkanlığı Konsey kararlarını dikkate alıp, üye devletler, Avrupa Komisyonu ve diğer AB kurumları nezdinde organ bağışı ve naklinin önemi konusunda kamu bilincinin sağlanması için ortak çaba sarf edilmesi için uğraş gösterecektir. Bu alanda ilgili programların geliştirilmesi için A.B. Fonlarının elde edilmesi ana hedeflerdendir.

  İlgili Linkler:

  Organ donation and transplantation

 • İlaç denetimi piyasada sürümü olan tıbbi ürünlerin sürekli olarak izlenmesi ve güvenliğinin değerlendirilmesi anlamına gelir. Herhangi nadir ve potansiyel ciddi reaksiyonlar bu şekilde tespit edilir. İlaç Denetimi'nin ana hedefi tüm lisanslı tıbbi ürünlerin fayda - risk değerlendirmesidir. İlaç Denetimi'nin yasal çerçevesi EC Yönetmeliği 726/2004 tarafından tanımlanmış ve merkezi olarak Direktif 2001/83/EC tarafından ulusal düzeyde (karşılıklı tanıma ve merkezi olmayan prosedürler tarafından onaylanmış olanlar dahil) onaylanmış tıbbi ürünleri kapsamaktadır. İlaç Denetimi alanında, Avrupa Parlamentosu, 2010 Eylül'ünde, Direktif 2001/83/EC yapılan değişikliği ve Tüzük (EC) 726/2004 (Tüzük (EC) 1235/2010 ve Direktif 2010/84/EU) onaylamıştır. Ana hedef hasta güvenliğinin garanti altına alınması ve kamu sağlığının iyileştirilmesi, korunmasıdır. Yeni yasa Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

  İlgili Linkler:

  The EU pharmacovigilance system

 • Klinik çalışmalar bir veya daha fazla tıbbi ürünün insan üzerinde denenmesi, test sonuçlarının ele alınması ve doğrulanması ile ilgilidir. A.B. içinde klinik araştırma yapılmasına yönelik yönetmenlik Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2005/28/EC Direktifi ile onaylanmıştır ve 2001/20/EC Sayılı Direktif ile değiştirilmiştir. 10 Aralık 2010 tarihinde Komisyon Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Avrupa Ekonomik ve Sosyal ve Bölge Komitesi'ne "Güvenli, Yenilikçi ve Erişilebilir Tıbbi Ürünler'' konulu bir direktif sunmuştur: İlaç sektörü "için yeni bir vizyon'' bağlamında yakın zamanda Direktifin uygulanmasının değerlendirmeye tabi tutulacağı açıklanmıştır. Değerlendirme bağlamında, klinik çalışmaların küresel yönü ve Direktifin işlevselliğinin arttırılması için seçenekler ve yasa tasarıları ele alınacaktır. 2010 Şubat ayında, 2001/20/EC Sayılı Direktifin revizyonu konusunda bir kamusal konsültasyon süreci başlatılmış ve klinik denemeler kanun düzenini revize eden bir teklif tasarısı sunulmuştur. Bu tasarı Avrupa Birliği Konseyi Kıbrıs Dönem Başkanlığı döneminde Tıbbi Ürünler ve Cihazlar Çalışma Grubu tarafından ele alınacaktır.

  İlgili Linkler:

  Clinical Trials

 • 2011 yılı için Komisyonun çalışma planında 89/105/EEC nolu direktifin revizyonu açıklanmıştır. Direktif, tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasını ve geri ödemesini kontrol etmek için, üye devletler tarafından kabul edilen önlemlerin şeffaflığını sağlamayı amaçlamaktadır. Direktif şeffaflığı sağlamak için gerekli görülen haller dışında fiyatlandırma ve sosyal sigorta sistemlerinin organizasyonu ile ilgili ulusal politikaları etkilemez. İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü, 2011 yılının ilk yarısında, 89/105/EEC nolu direktifin gözden geçirilmesinin etkileri üzerine bir kamuoyu araştırması gerçekleştirmiştir. 2012 Mart ayında, Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi babında bir öneri sunmuştur. Bu öneri insan tüketimine yönelik tıbbi ürünlerin fiyatlarını düzenleyen önlemlerin şeffalığı, bu önlemlerin kamu sağlık sigorta sistemlerine dahil olmaları ve 89/105/EEC nolu direktifin iptali ile ilgilidir. Öneri, prosedürlerin basitleştirilmesini ve artık üye ülkelerde fiyatlandırma ve geri ödeme ihtiyaçlarına cevap veremeyen 89/105/EEC nolu direktifin yerini almayı hedeflemektedir. Danimarka Dönem Başkanlığı tarafından gündeme getirilen bu öneri, Avrupa Birliği Konseyi Kıbrıs Dönem Başkanlığı döneminde Tıbbi Ürünler ve Cihazlar Çalışma Grubu tarafından ele alınacaktır. Bu çalışmanın sonucu Avrupa Parlementosu'na sunulacaktır.

  İlgili Linkler:

  Pricing and reimbursement of Medicinal products

 • Tıbbi cihazlar için üç direktif çerçevesinde sağlığı korumak, A.B. vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve tek pazarın düzgün işleyişini sağlamayı hedeflemektedir. Tıbbi cihazlarla ilgili direktiflerin olası sonuçlarına yönelik Mayıs 2008'de başlatılan bir kamuoyu yoklaması sonuçları, A.B. vatandaşlarının artan ihtiyaçlarına cevap vermek ve tıbbi cihazlar için A.B. Hukuki düzleminin sağlamlaştırılması için var olan direktiflerin radikal bir şekilde değiştirilmesine yol açmıştır. Ayrıca, son dönemde gündeme damgasını vuran göğüs implantları ve büyük Metal-on-Metal kalça protezleri ile ilgili hadiseler, hasta güvenliğinin garanti altına alınması için üye ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesinin önemini gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı Konsey'de yeni yasa tasarıları için tartışmaları başlatacaktır.

  İlgili Linkler:

  Medical Devices