BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Sanayi Politikası ve KOBİ’ler

Avrupa kıtasında kalkınmanın yeniden sağlanması amacıyla, Avrupa Birliği akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı bir kalkınma aracılığıyla rekabetin güçlendirilmesine yönelik olarak bir dizi yasal önlem ve girişimi öne çıkarmaktadır. Bunların ışığında, Kıbrıs Dönem Başkanlığı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) rekabet gücünün arttırılmasını ve onların finansmana erişimlerini, iç pazarın ve tüketicilerin korunmasının güçlendirilmesini ve çalışanların iş pazarına erişiminin kolaylaştırılmasını hedefleyen faaliyetleri öncelik olarak önüne koymaktadır.

 • Sanayi politikası Avrupa ekonomisinin gelişmesinin temel dayanağını teşkil edecektir. İşletmelerin finansmanı ve özellikle KOBİ’lerin desteklenmesi Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın çabalarının merkezinde olacaktır. Küreselleşme çerçevesinde sanayi politikası için simgesel inisiyatifin ilerlemesinin değerlendirilmesi ve olası yeni faaliyetlerle güçlendirilmesi girişimciliği güçlendirecek inisiyatiflerin öne çıkarılması da Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın öncelikleri arasında olacaktır.

  Küreselleşme çerçevesinde sanayi politikası için simgesel girişim

  Sanayi politikasında, Avrupa Birliği bu inisiyatifle Avrupa ekonomisini dinamik bir kalkınma sürecine sokacak, AB'nin rekabet gücünü ve istihdam yerlerinin arttırılması olanağını güçlendirecek ve bunlara paralel olarak karbondioksit yayılımın düşük, kaynakların verimli olarak kullanılacağı bir ekonomiye geçişe izin verecek yeni bir yaklaşımı önermektedir.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın simgesel inisiyatifin ilerlemesinin değerlendirilmesi ve yeni faaliyetlerle zenginleştirilmesiyle desteklemeyi amaçladığı iddialı bir stratejik çerçeveyi teşkil etmektedir.

  Teknik Uyum

  Bu yasama faaliyeti alanı ürünlerin veya teçhizatların, sistemlerin ya da metotların tasarlanması, isimlendirilmesi ve öne sürümü için ortak yönetmeliklere atıfta bulunmaktadır. Somut olarak, yönetmeliklerin hedefi iç pazarın işleyişinin iyileştirilmesi ve malların serbest dolaşımıdır. Ürünlerin yüksek dereceli güvenliği büyük öneme sahiptir ve Avrupa Birliği'ndeki tüketiciler tek Pazar içindeki alışverişlerinde tam güvenlik hissetmelidirler. Aynı zamanda, yönetmeliklerdeki ve çeşitli üye ülkelerin standartlarındaki farklılıklar rekabette çarpıklıklara yol açmaktadır.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı süresince bir dizi direktifin, elektrikli ev aletleri, ölçme ve tartma aletleri, asansörler vb. gibi ürünler hakkındaki Yeni Yasal Çerçeve'ye uyumu için önemli çalışmalar yapılacaktır. “Yeni Yasal Çerçeve” yatay bir yasal çerçevedir ve buna göre ürünlere ilişkin yönetmelikler sağlık ve güvenlik açısından sadece özlü kriterleri tam olarak yerine getirmelidir.

  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Girişimciliği ve Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

  COSME Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) için yeni bir finansman aracıdır ve KOBİ’ler için daha rekabetçi ve daha destekleyici bir ortamın yaratılmasını hedeflediğinden, Yeni Çok Yıllık Mali Çerçeve içerisinde Dönem Başkanlığı açısından önemli bir önceliktir. Dönem Başkanlığı Çok Yıllık Mali Çerçeve ile ilgili müzakerelere bağlı olarak, anlaşma sağlanmasını hedefleyecektir.

  Kalkınma ve rekabet edebilirlik için motive edici güç olarak girişimciliğin desteklenmesi

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın sanayi politikası ile ilgili temel önceliklerinden biri girişimciliğin güçlendirilmesidir. Bu konu istihdam yerlerinin yaratılması, rekabet edebilirliğin ve kalkınmanın güçlendirilmesi için temel faktörlerden biri olarak girişimciliğe yeni bir ivme kazandıracak yeni Avrupa girişimlerine yönelik düşüncelerin doğması hedefiyle Rekabet Konseyi'nin 19-20 Temmuz 2012’de yapılacak gayrı resmi toplantısında ana tartışma konusunu teşkil edecektir. Dönem Başkanlığı Avrupa Rekabet Edebilirlik ve Kalkınma Stratejisi çerçevesinde girişimciliğe ivme kazandırılması gereksinimi üzerine odaklanacaktır.