BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Çok Yıllı Mali Çerçeve

Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF), uzun vadeli AB bütçe çerçevesidir ve en az beş yıllık bir dönem için (şimdiki MFF ve yeni önerilen MFF 2014-2020 yedi yıllık bir dönemi kapsar) Birliğin mali anlamda siyasi önceliklerini aktarmaktadır. Yıllık bütçeler MFF’ye uyumlu olmalıdır. Mali çerçeve, geniş hareket alanları (kısımlar) için her yıl AB bütçesinde, taahhüt edilen azami ödenek miktarını oluşturur; ödeme ve taahhüt edilen ödenek miktarı üzerinde bütün yıllık tavanı tespit eder.

MFF, Birliğin kendi kaynaklarının sınırları içerisinde harcamasının, önceden kestirilebilir şekilde gelişmesini sağlayarak bütçeyle ilgili disiplini uygulamaya koyar. Çok Yıllı Mali Çerçeve, Birliğin hareket hedeflerinin uzun vadeli görünümde yeterli şekilde ileriye götürülmesini sağlamada çok önemli çok yıllı bir araçtır. Bu çerçevenin, bir bütün olarak Birliğe faydası için belirlenen önceliklerin elde edilmesine yönelik devamlılığı vardır. MFF aynı zamanda, AB bütçe yetkisinin iki kolu olan Konsey ve Avrupa Parlamentosu arasında yıllık AB bütçesi üzerindeki anlaşmaya da kolaylık sağlamaktadır.

Yeni MFF üzerindeki görüşmeler, “Avrupa 2020 için Bir Bütçe” isimli yeni MFF’nin 29 Haziran 2011’de Avrupa Komisyonu’nun önerisinin yayınlanmasıyla başlamıştır.

Genel İşler Konseyi’nin (GAC), MFF üzerindeki görüşmeleri idare etme sorumluluğu vardır. Hâlbuki ilgili Konsey oluşumları, belirli politikalarla ilgili hukuksal öneriler üzerinde çalışmaktan sorumludurlar. COREPER’in, diğer ilgili Konsey oluşumlarında yürütülen çalışmaları da dikkate alarak GAC için bu dosyayı hazırlama sorumluluğu bulunmaktadır. Bir Başkanlık Grubu Dostları (MFF’den) COREPER’e yardımcı olur. COREPER kendi yönünde çalışır ve rapor verir.

Önceki görüşmelerde başarıyla kullanılan metodu izleyerek Konsey’de çalışmak, GAC’de yapılan tartışmaların sonucunu yansıtan ve Avrupa Konseyi’nin kararlarının yapısını ana hatlarını belirleyen bir “Görüşme Kutusu”yla yürütülmektedir. 

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Anlaşması’nın 312’nci maddesi, Avrupa Parlamentosu üyelerinin çoğunluğunun oyunu elde ettikten sonra Konsey tarafından oybirliğiyle kabul edilen bir Yönetmelikte MFF’nin şarta bağlanmasını sağlıyor. Bu süreç Avrupa Parlamentosu’nun hiçbir değişiklik olasılığına yer vermeyen bütün paketi ya kabul edecek ya da reddedecek anlamına gelir.

 • Yeni MFF üzerinde Komisyon’un önerisinin ana özelliği, Avrupa 2020 Stratejisi’nin hedefleri üzerine yoğunlaşmasıdır. Rekabet edilebilirlik için fonlarda önemli bir artış önerildi. (Şimdiki 2007-2013 dönemiyle karşılaştırıldığında % +52). Buna paralel olarak iki geleneksel politika, Uyum Politikası (% -8,6) ve Ortak Tarım Politikası (% -11) için fonların azaltılması teklif edildi. Ulaşım, Enerji ve Dijital ağlar alanında projeleri desteklemek için 40 milyar Avro’yla finanse edilen Avrupa’nın Olanaklarını Birleştirme (CEF) isimli yeni bir mekanizmaya Uyum Fonu’ndan tamamlayıcı 10 milyar Avro’nun eklenmesi de önerildi. 5 Bütçe kategorisinden oluşan yeni MFF aşağıdaki gibidir:

  • Akıllı ve Kapsamlı Büyüme (Rekabet edilebilirliğin 114,9 milyar Avro, Uyum Politikası’nın 336 milyar Avro ve CEF’in 40 milyar Avro olduğu 491 milyar Avro / % 48)
  • Sürdürülebilir büyüme: Doğal kaynaklar (Piyasanın ilgili bulunduğu harcama ve doğrudan ödemelerin 281,8 milyar Avro ve Kırsal Gelişimin 89,9 milyar Avro olduğu 382,9 milyar Avro / % 37)
  • Güvenlik ve Vatandaşlık (18,5 milyar Avro / % 1,8)
  • Global Avrupa ( 70 milyar Avro / % 6,8)
  • Yönetim (62,6 milyar Avro / % 6,1)

  Komisyon tarafından 2014-2020 dönemi için önerilen tüm toplam taahhüt tavanı 1,025 milyar Avro’dur.

 • Anlaşma, Birliğin bütçenin harcama ve gelirini dengelemesini gerektirir. Mevcut durumda AB bütçesini bugüne kadar en fazla geliri sağlayan GNI kaynağıyla finanse etmek için üç kaynak vardır:

  • AB üyesi olmayan ülkelerden ürün ithalatı ve şeker vergisiyle ilgili hizmetlerden oluşan Geleneksel öz kaynakları (TOR) (yaklaşık % 15)
  • İstatistikî Katma Değer Vergisi (KDV) kaynağı (yaklaşık % 11)
  • Brüt Ulusal Gelir (BUG) temelindeki kaynak (yaklaşık % 74)

  Komisyon, bir Avrupa KDV kaynağı ve mali işlem vergisine (MİV) başlanarak gelecekte öz kaynaklar sisteminin reformunu, aynı zamanda nispi refahlarıyla bağlantılarında aşırı olan aksi takdirde bir bütçe sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilecek olan birliğe üye ülkelerin katkılarını içine almak için indirim sisteminin basitleştirilmesini ve düzeltilmesini önerdi.

  Çok Yıllı Mali Çerçevenin görüşmesi, Kıbrıs Başkanlığı’nın en yüksek önceliklerinden biri olacaktır. Başkanlık, Avrupa Konseyi’nde nihai anlaşma için çerçeveyle ilgili görüşmeleri Konsey düzeyinden ileriye götürmeyi amaçlıyor. Kıbrıs Başkanlığı bu bağlamda, Avrupa Konseyi Başkanı’yla yakın işbirliği içerisinde çalışacaktır. Başkanlık ayrıca, bütün paketin kabul edilmesini kolaylaştırmak için Avrupa Parlamentosu’yla yakından ilgilenecektir. Genel hedef, Birliğin önceliklerini finanse etmek amacıyla, öncelikle Birlik genelinde büyüme ve istihdam yaratmak için modern, adil, etkili ve dayanışmaya dayalı bir AB bütçesidir.

  Görüşmeler, MFF görüşmeleriyle bağlantılı ilgili tartışmalar üzerinde düzgün nihai sonuca zemin hazırlayacak şekilde, çeşitli AB bölgesel politikalarıyla koordineli ve paralel yürütülecektir.  

  Genel İşler Konseyi’ne ek olarak Avrupa İşleri Bakanları gayrı resmi toplantısı da 30 Ağustos’ta, tamamen MFF’ye ayrılarak Kıbrıs’ta düzenlenecektir.

Bağlantılar

Multiannual Financial Framework (MFF): Questions and answers

Commission proposals for the Multiannual Financial Framework 2014-2020

A.B. Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) Müzakereleri