BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Sınır ötesi suçla mücadelede işbirliğinin artırılması

Sınır ötesi ciddi suçla mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi

Ceza faaliyetleri genellikle ve birçok durumda, ana faaliyetlerini sürdürdükleri ülkelerinin dışında uluslararası suç grupları tarafından yürütülür. Ayrıca, organize suç grupları karlı illegal faaliyetlerinin çaplarını giderek genişletmekte, yasal faaliyetler için önemli karlar yeniden yatırıma aktarmaktadır. Bu durum, diğerlerinin yanı sıra, İç Pazar'ın işleyişini etkilemektedir. Çünkü bu şekilde meşru işletmeler ile rekabet gölgelenmekte, ekonomiye olan güven sarsılmakta ve kalkınma ve gelişim arka plana itilmektedir.

Üye devletlerin, suç gelirlerinin el konulması ve haczedilmesi doğrultusunda sistematik bir şekilde çabalarını yoğunlaştırmaları zorunludur. El konulan gelirler suçlulara geri dönmemelidir.

Bu bağlamda, Kıbrıs Dönem Başkanlığının ana önceliklerinden biri Avrupa Komisyonu'nun ilgili teklifi (Avrupa Birliği'nde suç gelirlerinin dondurulmasına ve müsaderesine üzerine bir direktif önerisi) üzerine önemli bir ilerleme sağlanmasıdır. Mevcut yasal çerçevenin güçlendirilmesi, yetkili üye devlet makamları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, mevcut kuralların basitleştirilmesi ve mevcut mevzuatın iyileştirilmesi, teklifin ana unsurlarını oluşturmaktadır. Bu teklif suçluların yararlandığı finansal motifleri ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacaktır.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı,çocuk pornografisinin çeşitli formlarını yanı sıra cinsel istismar ve internette çocuk istismarı gibi siber suçla mücadeleye önem verecektir.

Antikalar ve sanat eserleri kaçakçılığı, Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın odaklanacağı bir başka sınırötesi suçtur. Dönem Başkanlığı kültürel miras konusunda uzman bir ağ oluşturarak sorununun çözümünü teşvik edecek.Bu bağlamda otoritelerin desteklenmesi ana hedeftir.

Toplumdaki hassas grupların korunması

Aile içi şiddet konularına da vurgu yapılacaktır. Özellikle, ceza adalet sistemini türlü güçlüklerle karşı karşıya bırakan kolluk kuvvetlerinin yıpratma fenomeni ile olan mücadeleye önem verilecektir.

Şiddet sorununun bir başka önemli yönü, kadına yönelik şiddettir. Cinsiyet eşitliği bağlamında Kıbrıs Başkanlığı kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çaba sarf edecek. Bu bağlamda şiddete maruz kalmış olan kadınların desteklenmesine önem verilecektir.