BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
İç Pazar

Malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin bir serbest dolaşım alanı olarak başlayan ve ekonomik bütünleşmenin, Avronun, dayanışma ve bütünlük politikalarının güçlendirilmesiyle gelişen İç Pazar yurttaşların günlük mesleki ve özel faaliyetlerinin bir parçası haline gelmiştir. Bugün İç Pazarda yurttaşlar geçmişte olduğundan çok daha az engelle karşılaşarak, AB’nin herhangi bir ülkesinde ikamet edebilmekte, çalışabilmekte, öğrenim görebilmekte ve ticari faaliyetlerde bulunabilmektedir. Kalkınmaya, istihdam yerleri yaratılmasına ve son 20 yılda rekabet edebilirliğin arttırılmasına ve aynı zamanda faydalanılmayan iş gücünün daha iyi değerlendirilmesi ve devam eden ekonomik krizin ciddi etkilerine daha sonuç alıcı bir şekilde karşı koyma gereksinimine Tek Pazar’ın önemli katkısı pazarın çok rekabetçi bir toplumsal pazar ekonomisinin öne çıkartılmasında en güçlü araçlardan biri olarak Tek Pazarın desteklenmesi hiyerarşisine kaçınılmaz bir şekilde götürmüştür.

Özellikle, Tek Pazar Senedi’nin mevcut önerilerinin Avrupa Konseyi ve Parlamentosu tarafından benimsenmesi sürecinin yılsonuna kadar tamamlanmasına ve yeni faaliyetlerin öne çıkarılmasına önem verilmesi gerekmektedir.

Mevcut Tek Pazar Senedi Avrupa düzeyinde yapılan açık istişarelerin de ardından, Nisan 2011'de Avrupa Komisyonu tarafından benimsenmiştir. Yurttaşların dolaşımı, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmana erişimi ve tüketicilerin korunmasından dijital teknolojinin geliştirilmesine, toplumsal girişimciliğe ve Avrupa ulaşım, enerji ve elektronik iletişim ağlarına kadar 12 kalkınma kolunu içeren geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Bu kollardan her biri, Tek Pazarın istikrarlı bir ekonomik ve toplumsal zemin üzerinde işleyebilmesi hedefiyle, kalkınmanın güçlendirilmesi, istihdam yerleri yaratılması ve yurttaşların güveninin arttırılması için ana bir yasama faaliyetini ve bir dizi tamamlayıcı faaliyeti içermektedir.

Çok rekabetçi bir toplumsal pazar ekonomisinin öne çıkarılması için en güçlü araçlardan biri olarak Tek Pazar’ın önemini tanıyan Kıbrıs Dönem Başkanlığı yurttaşlara, çalışanlara ve işletmelere elle tutulur sonuçlar verebilecek, kalkınmayı güçlendirebilecek, istihdam yerleri yaratabilecek Tek Pazar Senedi inisiyatiflerini destekleyecektir.

Dönem Başkanlığımız, ayrıca beklenen 2. Tek Pazar Senedi için çalışmaya başlayacak ve Tek Pazar’ın kuruluşunun 20. yıldönümü için bir kutlama etkinliği düzenleyecektir.

 • Kamu sözleşmeleri hakkındaki yasal çerçevenin çağdaşlaştırılması, Avrupa 2020 Stratejisi’nin hedeflerinin başarılmasına bu yolla katkı koyarak, daha ekolojik, sosyal olarak daha sorumlu ve yenilikçi bir İç Pazar’ın geliştirilmesine yardımcı olacak bir manivelayı teşkil edebilir. Daha basit ve daha esnek prosedürler özellikle günümüzün mali darlık koşullarında, başta KOBİ’ler ve sınırlarötesi ticari faaliyetler açısından Avrupa düzeyinde görünür yararlarla ve aynı zamanda pazarlara daha kolay erişime olanak sağlayarak, idari masrafları sınırlandıracak ve kamu sözleşmelerinin sonuç vericiliğini arttıracaktır. Bundan dolayı, Kıbrıs Dönem Başkanlığı Tek Pazar Senedi’nin ve Avrupa 2020 Stratejisi’nin önemli bir bölümünü teşkil eden ve kamu sözleşmeleri hakkındaki direktiflere ilişkin olan reform paketine, yani klasik direktif önerisine, Ortak Fayda alanları ve ayrıca izin sözleşmelerine hakkındaki direktif önerilerine önem verecektir.

 • Yüksek uzmanlık talep eden iş yerleri için yüksek talebin karşılanmasına yönelik olarak, üye devletler arasında meslek sahiplerinin hareketliliğinin etkisinin ve Avrupa ekonomisinin rekabet gücünün arttırılmasının ve iş pazarı açısından yararlarının bilindiği koşullarda, mesleki vasıfların tanınmasına ilişkin mevcut yasal çerçevenin çağdaşlaştırılması Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın ajandasında üst sıralarda bulunmaktadır. Avrupa Birliği'nde meslek sahiplerinin dolaşımına ilişkin kuralların basitleştirilmesi, üye devletler arasında güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi gibi acil bir gereksinimdir. Avrupa meslek kimliğinin yürürlülüğe girmesi bütün ilgili mesleki dallar açısından mesleki vasıfların daha kolay ve hızlı bir biçimde tanınmasına izin verecektir. Aynı zamanda özellikle sağlık alanında, mesleki ihlallerle ile ilgili olarak sonuç verici erken uyarı sistemlerinin eksikliği konusunda toplumlarda var olan endişelere de yanıt verecektir.

 • Avrupa 2020 Stratejisi AB’nin yenilikçi sanayisinin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi için gerekli olan bir önkoşul olarak, Avrupa Birliği'nde fikri mülkiyet haklarını düzenleyen yasal çerçevenin çağdaşlaştırılmasına büyük önem vermektedir.

  Fikri mülkiyet hakları telif hakkı, ticari marka, buluş patentleri, endüstriyel tasarım vb. sahiplerinin mülkiyet haklarıdır.

  Bugün fikir mülkiyet haklarının korunmasında ve bunların Avrupa Birliği'nde gelire dönüştürülmesinde bazı boşluklar var olmaya devam etmektedir. Örneğin Avrupa buluş patentleri sistemi karmaşık ve bölünmüş ve masraflıdır. 13 üye devlette bir Avrupa buluş patentinin korunması ABD’de bir buluş patentinden 10 katı daha pahalıya mal olabilmektedir. Bu durumun sonucu buluş patentleri hakkındaki anlaşmazlıkların çözümünde masraflı sistemin var olmasıdır çünkü bu anlaşmazlıklar çeşitli ulusal mahkemelerde çözülmektedir. Bu amaçla, Avrupa buluş patentleri ve ortak patentler ile ilgili anlaşmazlıkları ele alacak olan Tek Buluş Patentleri Mahkemesi’nin kurulması için daha önceki Dönem Başkanlıkları’nın başlattığı çabalara Kıbrıs Dönem Başkanlığı devam edecektir.

  Fikri mülkiyet haklarına ilişkin bir Avrupa çerçevesinin yaratımı ve bunun internette sunulması bütün AB'de korunan kültürel ürünlerin ve hizmetlerin yasal arzını güçlendirmek için bir yoldur. Kapsamlı yaratıcı içeriğin gerçek bir tek pazarının yaratılmasına yönelik önlemler ve sahibi olmayan çalışmaların korunmasının ve erişilebilirliğinin dijitalleştirme yoluyla kolaylaştırılması ayrıca Dönem Başkanlığı’nın çalışma programının parçasıdır.

  Bunlara ilaveten, fikri mülkiyet haklarının dijital veya farklı bir şekilde yönetimi bu fikri mülkiyet haklarının kamuya sunuluş biçiminde ve hak sahiplerinin zararının nasıl karşılandığı konusunda önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla, Kıbrıs Dönem Başkanlığı

  idarenin denetimi, şeffaflık ve sonuç verici fikri mülkiyet haklarını toplu olarak yöneten şirketlerin sonuç alıcı bir şekilde kontrolü için yeni ortak kuralların belirlenmesi yapımı için çalışacaktır.

  Dönem Başkanlığı ayrıca topluluk ticari ürün markasının mevcut korunma sisteminin çağdaşlaştırılması konusunda da çalışmalar gerçekleştirecektir. Dönem Başkanlığı’nın hedefi, topluluk düzeyinde ticari ürün işaretlerinin daha sonuç verici bir şekilde korunmasını izleyen prosedürlerin ve ulusal büroların çağdaşlaştırılması için, topluluk ticari ürün işaretlerine dair yasal çerçevenin yeniden gözdem geçirilmesidir.

 • Şirketler hukuku ve şirket yönetimi ile ilgili kuralların sürekli olarak iyileştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi aynı zamanda ekonomik kalkınmaya yardım ederek, işletmelerin dünya pazarlarında başarı ile rekabet edebilmeleri için girişimciliği daha sürdürülebilir kılarak, girişimcilik ortamının iyileştirilmesine büyük katkıda bulunmaktadır.

  Bu yüzden muhasebe kurallarının ve finansal ekonomik bilgilendirme yükümlülüklerinin basitleştirilmesi aracılığıyla, özellikle küçük işletmeler açısından, düzenleme ve idare masraflarının azaltılması da şarttır. Ayrıca, ekonomik cetvellerin daha sıkı kontrolü, kereste ve maden şirketlerinin hükümetlere yaptığı ödemelerde daha büyük şeffaflık ve kamu çıkarının varlığına ilişkin zorunlu denetimle ilgili olarak somut şartlara, yıllık ve birleşik ekonomik cetvellerin muhasebe denetimine dair reform tüketicinin güveninin yeniden sağlanmasına ve finans istikrarı açısından sağlayacağı yararlı sonuçlarla, şirketlerin sahtekârlıkları ve kötü idaresine karşı yatırımcıların, çalışanların ve yurttaşların korunmasına yol açacaktır.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı muhasebe yönergelerinin yeniden düzenlenmesinin tamamlanmasını ve kamu çıkarının varlığına ilişkin zorunlu denetimle ilgili olarak somut şartlara, yıllık ve birleşik ekonomik cetvellerin muhasebe denetimine dair reform önerilerinin öne çıkarılmasını öncelik olarak koymuştur. Ayrıca, bütün AB yurttaşları yararına, iç pazarda kurumların kuruluşu ve işleyişinin cesaretlendirilmesi için, Kıbrıs Dönem Başkanlığı Avrupa Kurumunun Yasal Çerçevesi hakkındaki öneri üzerinde çalışmalarına devam edecektir. Bunlara ilaveten, şirket yönetimi ve Avrupa Şirket Hukuku’nun geleceğine ilişkin inisiyatifler hakkındaki çalışmayı başlatacaktır.

 • Tüketicilerin ve çıkarlarının yüksek düzeyde korunmasının güvence altına alınması AB yurttaşlarının yaşam kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli bir faktörü teşkil ettiğinden dolayı büyük önem taşımaktadır. Tüketicilere yönelik tam ve şeffaf bilgilendirmenin güvence altına alınması rekabeti ve bilerek tercih yapma olanağını güçlendirmektedir. Tüketici anlaşmazlıklarının hızlı, ucuz ve sonuç verici bir şekilde yargı dışı çözümünün sınırlarötesi alışverişlere katılım açısından tüketiciler ve tüccarlar arasındaki güveni önemli ölçüde güçlendirilmesi beklenmektedir.

  Tüketici Anlaşmazlıklarının Alternatif Çözümü / Tüketici Anlaşmazlıklarının Elektronik Çözümü

  Avrupa Komisyonu perakende iç pazarın işleyişinin iyileştirilmesi ve tüketicilerin yasal korunmasının güçlendirilmesi için ortaya konulan çabalar çerçevesinde, Tüketici Anlaşmazlıklarının Elektronik Çözümü Tüzüğü’ne ilişkin öneriyle birlikte Tüketici Anlaşmazlıklarının Alternatif Çözümü Yönerge önerisini hazırlamış durumdadır. Bu önerilere göre, üye devletler tüccarlar ve tüketiciler arasında malların satışından ve hizmetlerin sunumundan ortaya çıkan bütün anlaşmazlıklara ilişkin başvuruların yargı dışı anlaşmazlık çözüm kuruluşuna yapılabilmesini ve başka yolların yanı sıra bunun elektronik araçlarla da yapabilmesini güvence altına almakla yükümlüdürler. Anlaşmazlıkların alternatif çözüm mekanizmaları üye devletler arasında önemli farklılıklar arz etmektedir ve sözü edilen mekanizmaların sundukları olanakları tüketicilerin tam olarak değerlendirebilmeleri için anlaşmazlıkların söz konusu alternatif çözüm yollarının tüketicilerce de kullanılabilir olması şarttır.

  Bu konular Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın önceliklerini teşkil etmektedirler. Şimdiye kadar bu alanda yapılan önemli çalışmalar göz önünde bulundurularak, Kıbrıs Dönem Başkanlığı bu konuya ilişkin müzakereleri üstlenmeye çağırılacaktır.