H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Πώς λειτουργεί το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης γνωστό ως Συμβούλιο Υπουργών ή Συμβούλιο, απαρτίζεται από τους Υπουργούς των 27 κρατών μελών. Αποτελεί ένα ευρωπαϊκό όργανο και η έδρα του είναι στις Βρυξέλλες. Κατά τους μήνες Απρίλιο, Ιούνιο και Οκτώβριο, οι συναντήσεις του Συμβουλίου γίνονται στο Λουξεμβούργο.

Το Συμβούλιο συνέρχεται σε διαφορετικές συνθέσεις ανάλογα με τα θέματα πολιτικής που χειρίζεται και το κάθε κράτος μέλος αντιπροσωπεύεται από τον αρμόδιο για το θέμα Υπουργό (π.χ. ο Υπουργός Γεωργίας θα συμμετάσχει στη συνάντηση που θα συζητηθούν τα θέματα γεωργίας και η εν λόγω συνάντηση του Συμβουλίου θα ονομάζεται ‘Συμβούλιο Γεωργίας'). Υπάρχουν 10 συνθέσεις οι οποίες καλύπτουν όλες τις πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες είναι:

  1. Γενικών Υποθέσεων
  2. Εξωτερικών Υποθέσεων
  3. Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων
  4. Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Θεμάτων
  5. Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών
  6. Ανταγωνιστικότητας
  7. Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας
  8. Γεωργίας και Αλιείας
  9. Περιβάλλοντος
  10. Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η εκ περιτροπής προεδρία προεδρεύει όλων των συνθέσεων του Συμβουλίου, με εξαίρεση το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο έχει μόνιμο Πρόεδρο. Αυτή τη σύνθεση την προεδρεύει η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Κάθριν Άστον.


… Το Συμβούλιο, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι τα όργανα λήψης αποφάσεων.

… Θεσπίζει νομοθετικές πράξεις (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις), στις περισσότερες περιπτώσεις σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, γνωστή ως "συναπόφαση", με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

… Συνήθως, το Συμβούλιο μπορεί να νομοθετεί μόνο στη βάση των προτάσεων που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

… Το Συμβούλιο έχει επίσης την ευθύνη για το συνολικό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών.

… Κάθε χρόνο, εγκρίνει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

… Επιπλέον, το Συμβούλιο υπογράφει συμφωνίες εξ ονόματος της Ένωσης, για θέματα σχετικά με το περιβάλλον, το εμπόριο, την αναπτυξιακή συνεργασία κ.λπ., μεταξύ της ΕΕ και ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή διεθνών οργανισμών.

… Το Συμβούλιο συντονίζει τις δράσεις των κρατών μελών και θεσπίζει μέτρα στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

… Και, αναπτύσσει και υλοποιεί την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.


Πριν να συγκεντρωθούν οι Υπουργοί για να αποφασίσουν σχετικά με ζητήματα της ΕΕ, πραγματοποιούνται συναντήσεις των 150 προπαρασκευαστικών οργάνων και επιτροπών (ομάδες εργασίας), στις οποίες συμμετέχουν οι εθνικοί αντιπρόσωποι από τα κράτη μέλη. Θέματα που συζητήθηκαν στις προπαρασκευαστικές ομάδες του Συμβουλίου μεταφέρονται ακολούθως για συζήτηση στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ), η οποία απαρτίζεται από τους Μόνιμους Αντιπροσώπους και Αναπληρωτές Μόνιμους Αντιπροσώπους όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η ΕΜΑ προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, ολοκληρώνοντας οποιαδήποτε ζητήματα τεχνοκρατικού – πολιτικού επιπέδου, πριν οι σχετικοί φάκελοι υποβληθούν στο Συμβούλιο.

Στο Συμβούλιο, οι αποφάσεις που εγκρίνονται στη βάση του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου, υιοθετούνται με απλή πλειοψηφία, εκτός και αν ο κανονισμός προβλέπει διαφορετική ρύθμιση ψηφοφορίας. Ο αριθμός των ψήφων κάθε κράτους μέλους έχει οριστεί από τις Συνθήκες, στις οποίες παρατίθενται οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η απλή πλειοψηφία, η ειδική πλειοψηφία ή η ομοφωνία. Οι διαδικασίες ψηφοφορίας μιας πρότασης μιας νομοθετικής πράξης, καθώς και οι γενικές συζητήσεις είναι δημόσιες. Από την άλλη, συζητήσεις σχετικά με θέματα που δεν αφορούν νομοθετικές πράξεις (π.χ. θέματα εξωτερικών υποθέσεων) δεν είναι δημόσιες.

Κατανομή των ψήφων σε κράτος μέλος
Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο 29
Ισπανία, Πολωνία 27
Ρουμανία 14
Ολλανδία 13
Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πορτογαλία 12
Αυστρία, Βουλγαρία, Σουηδία 10
∆ανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβακία, Φινλανδία 7
Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία 4
Μάλτα 3
ΣΎΝΟΛΟ 345

(Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.consilium.europa.eu)