H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Tι είναι η Προεδρία της ΕΕ;

Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ασκείται από το καθένα από τα 27 κράτη μέλη εκ περιτροπής για μια περίοδο έξι μηνών. Η παράδοση της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ πραγματοποιείται από κάθε προεδρεύουσα χώρα στην επόμενη, την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της 1ης Ιανουαρίου 2007, η σειρά των εκ περιτροπής προεδριών καθορίστηκε μέχρι το 2020. Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί προνόμιο και υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, που εισήχθη με τη Συνθήκη για την Εγκαθίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1957.

Προκειμένου να επιτευχθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα των εργασιών του Συμβουλίου όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων της Ένωσης, αποφασίστηκε το 2007 να  καθιερωθεί η ιδέα μιας ομάδας προεδρευουσών χωρών. Συγκεκριμένα, τρεις διαδοχικές Προεδρίες (το λεγόμενο «Τρίο» της Προεδρίας) συντονίζουν τους στόχους τους για μια περίοδο 18 μηνών και προετοιμάζουν ένα κοινό πρόγραμμα που παρουσιάζει τους στόχους αυτούς.

Κάθε εκ περιτροπής προεδρία διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την ΕΕ σε διεθνείς διασκέψεις, διοργανώνει συναντήσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη για το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER) και των συναντήσεων άλλων προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου. Η Προεδρία, επίσης, προωθεί πολιτικές αποφάσεις, ενεργώντας ως ένας έντιμος διαμεσολαβητής, με στόχο την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των 27 κρατών μελών, κατά τρόπο που να υποστηρίζει πάντα τα συμφέροντα της ΕΕ. Η Προεδρία έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ,  τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Συμβούλιο, επί τη βάσει των φακέλων που κληρονόμησε από τις προηγούμενες Προεδρίες καθώς και των επικείμενων προτάσεων. Ωστόσο, η Προεδρία μπορεί να επικεντρωθεί σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα τα οποία επίσης, σε μεγάλο βαθμό, καθορίζουν την ταυτότητα της Προεδρίας.

Η άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην ουσία σημαίνει να

... ενεργείς υπό εκτελεστική ιδιότητα αναλαμβάνοντας τον προγραμματισμό, την διοργάνωση, το συντονισμό και την προεδρία των συναντήσεων των Συμβουλίων  Υπουργών και των οργάνων που υπόκεινται σ’ αυτά  καθώς και των  διαφόρων συναντήσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων διακυβερνητικών διασκέψεων.

... ενεργείς ως διαμεσολαβητής συντονίζοντας συζητήσεις προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση και να βρίσκεις συμβιβαστικές λύσεις σε ζητήματα μεταξύ των κρατών μελών καθώς και να διαχειρίζεσαι κρίσεις.

... εκπροσωπείς το Συμβούλιο σε συναντήσεις με άλλα σώματα της ΕΕ, ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία είναι υπεύθυνη να προωθήσει πρωτοβουλίες με στόχο την προαγωγή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ομαλή λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να  διασφαλίζει τη συνέχεια και τη συνέπεια στην ευρωπαϊκή πολιτική.

... συνομολογείς διεθνείς συμφωνίες εκ μέρους της Ένωση.

…ενεργείς σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για την αποτελεσματική προετοιμασία στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Η Προεδρία και άλλοι θεσμικοί παράγοντες

Η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιέρωσε νέους θεσμικούς παράγοντες: τον μόνιμο Πρόεδρο των Συνόδων  των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών (γνωστό ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) - σήμερα  είναι ο Herman Van Rompuy από το Βέλγιο, ο οποίος καθοδηγεί το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου -  και τον Ύπατο Εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, σήμερα είναι η κα Catherine Ashton από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία οργανώνει το έργο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στη σύνθεση του Συμβουλίου για τις εξωτερικές υποθέσεις. Οι εξελίξεις αυτές έχουν τροποποιήσει  το ρόλο της εκ περιτροπής προεδρίας, καθώς η προεδρεύουσα χώρα δεν προεδρεύει πλέον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων . Η Προεδρία συνεργάζεται πολύ στενά τόσο με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και με τον  Ύπατο Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ενισχυθεί, μιας και η συνήθης νομοθετική διαδικασία (γνωστή ως συναπόφαση), ισχύει για την πλειοψηφία των τομέων πολιτικής της ΕΕ, καθιστώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συννομοθέτη με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο έχει περιβληθεί με  εξουσία και η καλή συνεργασία μαζί του είναι επιτακτική ανάγκη για μια επιτυχημένη Προεδρία.