H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Συζητώντας την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και ο περιορισμός των συνεπειών τους
26.09.2012, 13:32 (CET)
Η Κυπριακή Προεδρία φιλοξένησε τη διεξαγωγή συζήτησης αναφορικά με την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας όπου εμπλέκονται χημικές ουσίες. Αυτό  ήταν και το κύριο θέμα που απασχόλησε τις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων των Αρμοδίων Αρχών για την εφαρμογή της Οδηγίας Seveso II, η οποία κατά το κύριο μέρος της, πραγματοποιήθηκε από τις 24 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία. Στη Συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι των Αρμόδιων Αρχών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Οι εργασίες της συνάντησης άρχισαν με τη διεξαγωγή Σεμιναρίου με θέμα «Σχεδιασμός Χρήσης Γης», κατά το οποίο παρουσιάστηκαν οι πολιτικές που εφαρμόζουν τα διάφορα Κράτη Μέλη για χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων υψηλού κινδύνου, καθώς και αναπτύξεων γύρω από υφιστάμενες εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, όπως και παραδείγματα εφαρμογής των πιο πάνω πολιτικών. Μετά το συνέδριο ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση.

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Οργανισμό Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δανίας.

Απαιτείται ο συντονισμός και η συνεργασία  κρατικών και ιδιωτικών φορέων

Σε χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, αναφέρθηκε στη σημασία της διασφάλισης υψηλών επιπέδων προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση επικίνδυνων ουσιών. Σημείωσε δε ότι, «η διαχείριση της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην Οδηγία Seveso ΙΙ αποτελεί  όντως, σύνθετο πρόβλημα και ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση, δεδομένου ότι για τις ενέργειες αποτροπής της εκδήλωσης ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τυχόν ατυχημάτων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, απαιτείται ο συντονισμός και η συνεργασία  κρατικών και ιδιωτικών φορέων, και οπωσδήποτε η συμβολή των ίδιων των πολιτών».

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν  επίσης προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κράτη Μέλη στην εφαρμογή της Οδηγίας Seveso II και αντηλλάγησαν απόψεις για τους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Εκπρόσωπος της Επιτροπής ενημέρωσε, επίσης, τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες της νέας Οδηγίας Seveso IIΙ, που υιοθετήθηκε το 2012 και με έναρξη εφαρμογής της τον Ιούνιο 2015.

Κατά την τελευταία ημέρα των εργασιών, πραγματοποιήθηκε Τεχνική Επίσκεψη στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου στη Λάρνακα. Κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Επίσκεψης, παρουσιάστηκαν θέματα που σχετίζονται με τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων στις οποίες μπορεί να συμβεί ατύχημα μεγάλης κλίμακας, την ανάπτυξη γύρω από τέτοιες εγκαταστάσεις, καθώς και την πληροφόρηση του κοινού για το θέμα.

Η εν λόγω συνάντηση αναμένεται να συμβάλει στη  βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών που σκοπό έχει την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και περιορισμό των συνεπειών τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Η προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος αποτελούν κύριο άξονα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της οποίας επιδιώκεται ανάπτυξη μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής και αποδοτικής από άποψης πόρων, οικονομίας.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Μαρία Λαντίδου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Email: mlantidou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401676

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ