H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Το Συμβούλιο επιτυγχάνει συμφωνία για τις προδιαγραφές ασφάλειας εργαζομένων από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
04.10.2012, 14:41 (CET)

Στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 4 Οκτωβρίου 2012, οι Υπουργοί συμφώνησαν στη γενική προσέγγιση που θα διέπει την Πρόταση Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην  έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους που προκύπτουν από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.  Η συμφωνία, είναι το αποτέλεσμα μακρών διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου. Οι Υπουργοί συμφώνησαν, επίσης, στη θέση που προτίθεται να λάβει η ΕΕ αναφορικά με τέσσερις προτάσεις συμφωνίας σύνδεσης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης με άλλες χώρες.

Το Συμβούλιο ενέκρινε και την υιοθέτηση Συμπερασμάτων σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς όφελος της ανάκαμψης-πλούσιας σε θέσεις εργασίας με έμφαση στην παροχή ευκαιριών για τους νέους της Ευρώπης, καθώς και της αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας και της προώθησης ευζωίας των παιδιών. Αξιολόγησε, επίσης, τη διαδικασία του δευτέρου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ως προς  τους τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας, καθώς και το ρόλο του EPSCO στην όλη διαδικασία.

Αποτέλεσμα εντατικής δουλειάς

«Πρόθεση της Κυπριακής Προεδρίας ήταν η επίτευξη συμφωνίας πάνω στην πρόταση της ΕΕ για προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν λόγω της έκθεσής τους σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Σήμερα, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι, χάρη στην εντατική δουλειά που έγινε τα τελευταία χρόνια πάνω στην πρόταση αυτή, επιτεύχθηκε συμφωνία ως προς την γενική προσέγγιση της Οδηγίας. Ευχαριστώ την Πολωνική και τη Δανική Προεδρία για τη σημαντική πρόοδο που επιτέλεσαν στην πορεία των συζητήσεων αυτών», είπε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, στη συνάντηση των Υπουργών ESPCO σήμερα το πρωί.

Η πλειοψηφία των Κρατών-Μελών εξέφρασαν την υποστήριξή τους για το κείμενο της πρότασης όπως διαμορφώθηκε από την Κυπριακή προεδρία. Η αρχική Οδηγία (Οδηγία 2004/20/ΕΚ) δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή, λόγω προβλημάτων που διαπιστώθηκαν μετά την υιοθέτησή της. Η νέα πρόταση Οδηγίας υιοθετήθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο 2011 και έκτοτε ήταν σε διαπραγμάτευση.

Αξιολογώντας το δεύτερο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Στο Συμβούλιο EPSCO διεξήχθη, επίσης, πολιτική συζήτηση στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τη νέα Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα, αξιολόγησε τη διαδικασία του δευτέρου Ευρωπαϊκού εξαμήνου ως προς τους τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας, καθώς και το ρόλο του στην όλη διαδικασία. Στόχος ήταν να αντληθούν διδάγματα από το φετινό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και να δοθεί καθοδήγηση για τη διαδικασία παρακολούθησης κατά το 2013, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση και τον εξορθολογισμό της διακυβέρνησης της ΕΕ. Οι Υπουργοί τόνισαν, επίσης, την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου σε θέματα κοινών αρμοδιοτήτων, ενισχύοντας το ρόλο του Συμβουλίου EPSCO, ώστε να συμβάλει ισότιμα στην εξέταση των ανά χώρα συστάσεων στη διαδικασία του εξαμήνου.

Οι Υπουργοί EPSCO επικύρωσαν, περαιτέρω, τις συνεισφορές της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Στη συνεισφορά της, η ΕΚΠ υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης του συντονισμού των κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί ο πλήρης συντονισμός όλων των δημόσιων πολιτικών για την επιτυχία των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Από την πλευρά της, η Επιτροπή Απασχόλησης επισημαίνει, ειδικότερα, την ανάγκη για αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τον προσεκτικότερο σχεδιασμό χρονοδιαγράμματος των εργασιών, και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Οι Υπουργοί υιοθέτησαν, επίσης, συνεισφορά ως προς τον Δείκτη Επιδόσεων της Κοινωνικής Προστασίας, που αναπτύχθηκε από την ΕΚΠ και την Επιτροπή για την ενίσχυση της εποπτείας της κοινωνικής κατάστασης και την εξέλιξη των πολιτικών κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ, και ενημερώθηκαν για τη συνεχιζόμενη εργασία της Επιτροπής Απασχόλησης πάνω στις αρχές που διέπουν την καλή λειτουργία των αγορών εργασίας.

Περεταίρω, επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία ως προς τη θέση που θα λάβει η ΕΕ αναφορικά με τις τέσσερις προτάσεις συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου, της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου και της Τουρκίας στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Το Συμβούλιο υπέρ ανάκαμψης, πλούσιας σε θέσεις εργασίας, με έμφαση ευκαιριών στους νέους

Το θέμα της ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων και η δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Στο Συμβούλιο, οι Υπουργοί προχώρησαν στην υιοθέτηση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου προς όφελος  της επίτευξης οικονομικής ανάκαμψης – πλούσιας σε θέσεις εργασίας , με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ευκαιριών στους νέους της Ευρώπης. Τα Συμπεράσματα αποσκοπούν στην ενίσχυση του συντονισμού και της συνοχής των πολιτικών απασχόλησης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και αποτελούν αντίδραση του Συμβουλίου στο Πακέτο για την Απασχόληση που παρουσίασε η Επιτροπή τον Απρίλιο, και το οποίο περιλαμβάνει σειρά μέτρων για αύξηση των θέσεων απασχόλησης που θα επιτρέψει ανάκαμψη πλούσια σε θέσεις εργασίας.

Οι Υπουργοί υιοθέτησαν Συμπεράσματα και για τη δράση υπέρ της καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση της ευζωίας των παιδιών, που αποτελεί προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας.

Περεταίρω, ο Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης της ΕΕ, κ. László Andor,  ενημέρωσε τους Υπουργούς για τα αποτελέσματα του Συνεδρίου «Θέσεις Εργασίας για την Ευρώπη», που πραγματοποιήθηκε στις 6 – 7 Σεπτεμβρίου 2012, στις Βρυξέλλες. Ενημέρωση έγινε, επίσης, για την πορεία των εργασιών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται για τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Έγινε, τέλος, ενημέρωση του Συμβουλίου για τα θέματα της Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής, η οποία θα προηγηθεί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 Οκτωβρίου.

Συζήτηση για τη διακίνηση των εργαζομένων

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις ως προς τον τρόπο βελτίωσης της διακίνησης των εργαζομένων στην ΕΕ. Η διακίνηση των εργαζομένων είναι απαραίτητη για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς και μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Ήταν κοινή διαπίστωση των Υπουργών ότι η διακίνηση των εργαζομένων πρέπει να βελτιωθεί, αλλά και να αντιμετωπιστεί σφαιρικά με την εξέταση παραμέτρων, όπως η ποιότητα και οι συνθήκες εργασίας στις αγορές των κρατών – μελών και οι προεκτάσεις στα συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Λειτουργός
Μικαέλα Παπαδοπούλου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Email: mpapadopoulou@mlsi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401865
Λειτουργός Επικοινωνίας
Μαρία Λαντίδου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Email: mlantidou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401676

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κτίριο Justus Lipsius), Βρυξέλλες


Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Βρυξέλλες
Βέλγιο

Τηλέφωνο+32 (0)2 281 2140
Ιστοσελίδαhttp://www.consilium.europa.eu
Συντεταγμένες50.841476 4.382447