H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Η παραμονή των νέων σε ποιοτικές θέσεις εργασίας βασική πρόκληση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου
23.10.2012, 15:15 (CET)
Η ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης, η ανάγκη συνεργασίας του δημόσιου τομέα με τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και η ανάγκη συμμετοχής των ίδιων των νέων στις διαδικασίες ανάπτυξης των πολιτικών απασχόλησης ήταν τα κύρια διδάγματα που αναδείχθηκαν κατά τις διήμερες εργασίες Συνεδρίου για την Απασχόληση των Νέων. Το Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας διοργανώθηκε από το Τμήμα Εργασίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματοποιήθηκε στις 22 - 23 Οκτωβρίου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, επιβεβαιώθηκε ο ρόλος των πολιτικών νεανικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ως βασικό εργαλείο κοινωνικής ανάπτυξης και επένδυσης, ενώ τονίσθηκαν οι κίνδυνοι υιοθέτησης μονοδιάστατων και αυστηρών δημοσιονομικών στρατηγικών που υποβαθμίζουν τον κοινωνικό ρόλο των πολιτικών απασχόλησης.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η σκοπιμότητα ανάπτυξης συντονισμένων παρεμβάσεων μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των Κρατών-Μελών που επισημαίνεται ως προτεραιότητα στις πρωτοβουλίες των Επιτροπών «Νεολαία σε Κίνηση» και «Ευκαιρίες για τους Νέους». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη προώθησης των βασικών αξόνων του «Πακέτου Απασχόλησης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναδεικνύει τις δυνατότητες παραγωγής νέων θέσεων εργασίας σε αναπτυσσόμενους τομείς, όπως είναι η «πράσινη» οικονομία, οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. 

Να μη χάσουμε μια ολόκληρη γενιά

Υπογραμμίζοντας ότι το επείγον της κατάστασης και η σοβαρότητα του προβλήματος επιβάλλουν την άμεση λήψη δραστικών και αποτελεσματικών αποφάσεων και υποδεικνύοντας ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν αποδειχθεί ότι από μόνα τους δεν μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους, είπε:

«Δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια αν θέλουμε να περιορίσουμε τον κίνδυνο να χάσουμε μια ολόκληρη γενιά. Η πρόσβαση και παραμονή των νέων σε ποιοτικές θέσεις εργασίας αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου υπό το πρίσμα των κρίσιμων δεδομένων που προκαλούνται από την οικονομική κρίση, τη δημογραφική γήρανση και την αποδυνάμωση των οικογενειακών δικτύων φροντίδας σε περιόδους ύφεσης. Δεν θα πρέπει να μας φοβίζει ακόμα και η αναθεώρηση προηγούμενων αποφάσεων ή και θέσεων μας, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο ούτως ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο αποτέλεσμα αντί στη διαδικασία».  

Μέσα από την αναζήτηση νέων παρεμβάσεων στο πεδίο της απασχόλησης των νέων, αναγνωρίστηκε ακόμα, ότι η σύνδεση των πολιτικών εκπαίδευσης και απασχόλησης, η λειτουργία των συστημάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης, ο ρόλος των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και η ανάπτυξη ειδικών μέτρων εργασιακής και κοινωνικής ένταξης για ευπαθείς ομάδες νέων, αποτελούν βέλτιστες πρακτικές των Κρατών-Μελών και μπορούν να δώσουν έναυσμα για μία αναθεώρηση της συζήτησης περί της αξίας των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας των νέων.

Εάν μάλιστα συνδυαστούν με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ένωσης, στο πλαίσιο λειτουργίας των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, μπορούν να δώσουν έναυσμα για μια αναθεώρηση της συζήτησης για την αξίας των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας των νέων.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απασχόλησης και του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς από την Κύπρο και τα άλλα Κράτη – Μέλη της ΕΕ.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Μαρία Λαντίδου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Email: mlantidou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401676

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ