H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Προς μία πιο Ψηφιακή Ευρώπη
20.12.2012, 18:54 (CET)
Σε συνέχεια της πρωινής συνόδου, η οποία ασχολήθηκε με θέματα μεταφορών, το δεύτερο σκέλος του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Δεκεμβρίου 2012, εξέτασε θέματα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της κοινωνίας της πληροφορίας.  Οι αρμόδιοι υπουργοί σημείωσαν την σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί Κυπριακής Προεδρίας σε τρεις σημαντικές νομοθετικές προτάσεις, στοχεύοντας προς μια πιο Ψηφιακή Ευρώπη.  Με τις εν λόγω νομοθετικές προτάσεις θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, θα ληφθούν μέτρα για τη μέγιστη αξιοποίηση της  μεγαλύτερης ενιαίας πηγής πληροφόρησης στην Ευρώπη (χρήση πληροφοριών στον δημόσιο τομέα) και θα ενθαρρυνθεί η αγορά για να υιοθετήσει υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο και υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης.

Άρτια ενημερωμένοι για το γεγονός ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις στις ηλεκτρονικές υπογραφές αποτελεί προϋπόθεση για να επιτευχθεί ανάπτυξη στην ψηφιακή οικονομία, οι υπουργοί είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση προσανατολισμού καταγράφοντας την πρόοδο που σημειώθηκε στην πρόταση Κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. «Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να ενδυναμώσει την Ενιαία Αγορά της ΕΕ, τόσο μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές συναλλαγές όσο και μέσω της διευκόλυνσης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων διοικήσεων».

Υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο και υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες στην ΕΕ

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εξέταση της πρότασης κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.  Η εν λόγω πρόταση, που αποτελεί τμήμα της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», είναι εξαιρετικής σημασίας για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Καλύτερη εκμετάλλευση της  μεγαλύτερης ενιαίας πηγής πληροφόρησης στην ΕΕ

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί σημείωσαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ακόμη ένα σημαντικό θέμα, την πρόταση οδηγίας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Η εν λόγω πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, καθώς και την μέγιστη αξιοποίηση των συναφών διαθέσιμων πόρων. Ο κ. Φλουρέντζου ενημέρωσε επίσης το Συμβούλιο για το γεγονός ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει ήδη διεξάγει ένα πρώτο άτυπο τρίλογο με το Ευρωκοινοβούλιο επί του θέματος, μέσα από τον οποίο διαφάνηκε η εποικοδομητική διάθεση και των δύο συν-νομοθετών για επίτευξη συμφωνίας τονίζοντας ότι  «η πρόταση θα συμβάλει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για σημαντικά οικονομικά οφέλη σε ολόκληρη την ΕΕ».

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης και Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη

Η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης και το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη συμβάλει στους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  Η Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα  την ενδιάμεση αξιολόγηση του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη και οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Αντάλλαξαν επίσης απόψεις για το πώς οι υφιστάμενες και οι επερχόμενες πρωτοβουλίες στους τομείς των τεχνολογιών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα για να προωθήσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ, συνεισφέροντας έτσι  στην ετήσια αξιολόγηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. 

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών στην Ευρώπη

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από την Κυπριακή Προεδρία για την σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εξέταση της πρότασης κανονισμού σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), καθώς επίσης και για την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της πρότασης.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Επικεφαλής Κλιμακίου Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Λειτουργός Επικοινωνίας
Βασίλης Δημητριάδης

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800256
Κινητό: +357 99459601
Λειτουργός Επικοινωνίας
Κωνσταντίνα Λιπέρη

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Email: kliperi@mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800246
Κινητό: +357 99923041

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ