BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
İklimsel Değişiklik uyum

Potansiyel etkileri gezegenimizin ve insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük çevresel sorunlardan birini teşkil eden iklimsel değişiklik küresel bir tehdittir. Sera gazlarının yayılımı nispeten kısa zamanda istikrarlı bir hale getirilse dahi iklimsel değişiklik ve etkileri daha uzun yıllar devam edecektir. İklimsel değişikliğin kötü sonuçlarına uyum yaşamsal bir öneme sahiptir.

Bu durumda iklimsel değişikliğin azaltılmasına yönelik AB stratejisinin birinci önceliği, gezegen ısısının kaçınılmaz yükselişinin endüstri öncesi dönemdeki gezegen ısısına kıyasla 2ºC’nin altında tutulması hedefiyle karbon salınımları düşük bir dünya ekonomisine hızla geçiştir.

Küresel toplum, AB ve üye devletleri açısından ikinci zorluk ise iklimsel değişikliğin şimdiki ve gelecekte beklenen kötü sonuçlarına karşı uyum önlemlerinin alınmasıdır.

İklimsel değişikliğin etkilerinin öngörülenlerden daha büyük olacağı ve Avrupa Birliği bölgelerine dengesiz bir biçimde dağılacağı neredeyse kesindir. Bundan dolayı, salınımların azaltılmasına yönelik küresel önlemler çok önemlidir, ayrıca buna paralel olarak, ulusal ve bölgesel stratejilerin ve uyum önlemlerinin de öngörülmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği’nin ve üyesi devletlerin, değişikliğin etkilerine karşı koymaya, değişikliğe hassasiyetlerini azaltmaya ve dayanıklılıklarını arttırmaya hazırlanmaları için gerekli genel çerçeveyi belirleyen İklim Değişikliğine Uyum için Beyaz Kitabı Avrupa Komisyonu 2009 sonlarında yayınladı.

Beyaz Kitap, Ulusal Uyum Stratejilerinin hazırlanması ve uyum önlemlerinin benimsenmesi için yönlendirmektedir. Uyum inisiyatiflerin çoğu ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde alınmalıdır. Bazı üye devletler ulusal uyum stratejilerini şimdiden hazırlamışlardır.

Beyaz Kitabın önerdiği eylem çerçevesi şu noktalara odaklanmaktadır:

 • iklimsel değişikliğin etkileri ve tehlikeleri ile ilgili olarak duyarlılığın arttırılması,
 • AB’nin temel politikalarında iklimsel değişikliğin etkilerinin incelenmesi,
 • daha iyi sonuçların elde edilmesi için, yenilikçi finansman önlemleri gibi, çeşitli siyasi önlemlerin bağlantılı hale getirilmesi,
 • iklimsel değişikliğe uyum için daha geniş uluslararası inisiyatiflerin desteklenmesi,
 • ulusal, bölgesel ve yerel makamlar vb. ile işbirliğinin sağlanması.

Bu aşamada Avrupa Komisyonu 2013 Mart'ında sunulması programlanan Avrupa Stratejisi’ni hazırlamaktadır. Strateji’nin ana hedefi, iklimsel değişikliğe karşı koymada üye devletlerin dayanıklılığını ve Ulusal Uyum Stratejileri’nin hazırlanması için olanaklarını güçlendirmektir.

Uyum önlemleri örnekleri aşağıdakileri içermektedir:

 • dalgakıranların inşası,
 • erken uyarı sistemlerinin kurulması,
 • inşaat sanayisinde ve binalarda standartların değiştirilmesi ve/veya yenilenmesi,
 • şehir planlamasında yeni ilkeler,
 • tarım alanında uygulamaların değiştirilmesi,
 • risk yönetiminin iyileştirilmesi,
 • su kullanımında verimliliğin arttırılması, vb.

Avrupa Uyum Stratejisi’nin inceleyeceği diğer konular ise şunlardır: iklimin sınırlar ötesi etkilerine nasıl daha iyi karşı konulabileceği ve uyum önlemleri, özellikle taşıyıcı ile bulaşan hastalıklar, orman yangınları, sahillerin korunması, erken uyarı sistemleri, bütünlüklü bölgesel sınırlar ötesi karşılık vb. Ayrıca örneğin üye devletler arasında işbirliğinin iyileştirilmesi, iyi pratiklerin paylaşılması, bilgiye erişimin iyileştirilmesi ve bilgilerin özlü bir biçimde değerlendirilmesi gibi faaliyetlerle uyum hakkındaki bilgilerin AB düzeyinde genişletilmesi ve daha fazla hedef alınması ve son olarak da, rapor sunumunun zorunlu kılınmasının ne derece faydalı olabileceği değerlendirilecektir.

Bunlara ilaveten, Strateji, "İklim-Uyum" Platformu aracılığıyla bilginin güçlendirilmesini teşvik edecektir. AB kaynaklarının kullanımı ve özel sektör yatırımlarının dinamizminin serbestleştirme yollarının bulunması ile ilgili olarak sınırlar ötesi konulara, şehirlere, risk değerlendirmesine ve yerel uyum önlemlerinin genişlemesinin desteklenmesine odaklanacaktır.

Uyum stratejilerinin, eylem planlarının ve uyum önlemlerinin sonuç vermesi için ve gerekli kaynakların da var olması gerekmektedir.

Bu amaçla, Kıbrıs Dönem Başkanlığı 7 ve 8 Temmuz 2012'de Lefkoşa'da yapılacak Gayri Resmi Bakanlar Konseyi’nin Çevre ve İklimsel Değişiklik toplantısında uyum için finansman seçeneklerini sunacaktır. Böylece, devam eden ekonomik ve finansal bir kriz döneminde, AB’nin İklimsel Değişikliğe Uyum Stratejisi’nin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde ve uygulanmasında katkıda bulunmaları için uluslararası finansman kuruluşlarına, sigorta kuruluşlarına ve kamu-özel sektör ortaklıklarına 2014-2020 Çok Yıllık Mali Çerçeve (MMF) içerisinde sunulan perspektifler ve aynı zamanda zorluklar hakkında Bakanlar arasındaki görüşme için bir kürsü sunulmuş olacaktır.