BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Enerji

Enerji konularında Kıbrıs Dönem Başkanlığı enerji politikasının üç ayağının daha fazla yaşama geçirilmesini ve somut olarak enerji tedarikinin güvenliğini, rekabetçiliği ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen hem yasama, hem de yasama dışı konulara ağırlık verecektir.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı dayanışmanın, şeffaflığın ve üye devletler arasında işbirliğinin ve mütekabiliyetin güçlendirilmesini hedefleyen AB ilkelerini temel alarak, AB dışında ifade edilecek koordine edilmiş tezlerin bulunma sürecini kolaylaştıracaktır.

 • Üye devletler ve üye devletlerle üçüncü ülkeler arasında gerekli enerji bağlarının hayata geçirilmesi ortak enerji pazarının 2014'e kadar tamamlanması, AB üyesi devletlerin 2015 yılına kadar Trans-Avrupa enerji ağlarından izolasyonunun kaldırılması, AB’nin enerji tedariki güvenliğinin garantisi ve son olarak da sera gazı yayılımının düşürülmesine önemli ölçüde katkıda bulunarak nihai enerji tüketiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları'nın (YEK) payının yükseltilmesi için önkoşulu teşkil etmektedir.

  Yukarıdaki hedeflerin yerine getirilmesi için, Avrupa Komisyonu on iki öncelik koridorunu ve elektrik, doğal gaz, petrol ve karbondioksit sektörlerinde enerji altyapıları ile ilgili tematik alanları belirleyen Trans-Avrupa altyapıları hakkında yönlendirici hatlarla ilgili tüzüğü önerdi. Uygulamaların zamanında yapılması amacıyla ve aynı zamanda karar alım sürecine yurttaşların güçlendirilmiş katılımını da güvence altına alarak, hızlı bir izin verme sürecinin olacağı yukarıdaki sektörlerde ortak ilginin olduğu projelerin seçimi için tüzük çerçevesinde gerekli metodoloji geliştirilmektedir. Ayrıca tüzük, ortak ilginin olduğu projelerin “Avrupa'yı bağlama” hizmetinin kolaylaştırıcılığı aracılığıyla finansal destek alma kriterlerini belirlemektedir.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı Konsey'deki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesini ve Avrupa Parlamentosu ile birlikte eğer mümkün olursa bu yılın sonuna kadar anlaşma sağlanmasını hedeflemektedir.

 • AB, 2020 yılına kadar %20 enerji tasarrufunun sağlanmasını hedef olarak koymuştur. Aynı zamanda 2020’den sonra AB'de enerji verimliliğinin ilerletilmesine yönelik olarak ortak bir çerçevenin belirlenmesi ihtiyacı vardır. Enerji Verimliliği Rehberi önerisi enerjinin üretiminden son kullanımına kadar bütün faaliyetler dâhil olmak üzere, mevcut enerji tasarruf olanaklarının tümünü değerlendiren bütünsel bir yaklaşım aracılığıyla, yukarıdaki hedefin bir kısmının yerine getirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca ortak üretimin ve merkezi ısıtma/soğutmanın ilerletilmesine yönelik hususları içermektedir.

  Ofis donanımının enerji verimliliğini etiketleme alanındaki Topluluk programı “Energy Star” enerji tüketiminde daha verimli ofis donanımının saptanmasında ve aynı zamanda AB'nin iklimsel hedeflerinin başarılmasında tüketicilere yardım etmektedir. Bu program kamu makamları tarafından kullanım için satın alınan ofis donanımları için zorunludur. Kıbrıs Dönem Başkanlığı ofis donanımlarının enerji verimliliğini etiketlemeye yönelik Topluluk programı “Energy Star” ile ilgili 106/2008 numaralı tüzükte değişiklik yapan ve aracılığı ile AB ve ABD arasında yapılan anlaşmanın uygulanacağı enerji verimliliğinin etiketlenmesine ilişkin Tüzük önerisiyle ilgili müzakereleri öne çıkaracaktır.

 • Açık denizlerdeki petrol ve doğal gaz kaynaklarından yararlanma faaliyetleri ile ilgili olarak yaşanan kazalar ve özellikle Meksika Körfezi'ndeki kaza açık denizlerdeki faaliyetlerin güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen AB politikalarının yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu insan hayatını ve çevreyi tehlikeye atan kazalarla ilgili olarak AB’nin hazırlıklılığının ve karşılık verme yeteneğinin güçlendirilmesini ve aynı zamanda açık deniz faaliyetleriyle ilgili iyi uygulamaların benimsenmesini hedefleyen tüzüğü önerdi.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı Konsey'deki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi ve Avrupa Parlamentosu ile birlikte eğer mümkün olursa anlaşma sağlanması hedefini koymuştur.

 • Sera gazları ve karbondioksit yayılımının 2050 yılına kadar azaltılması amacıyla çevre korunması alanında AB’nin koyduğu hedeflerin gerçekleşmesi ve aynı zamanda enerji tedariki güvenliğinin ve rekabetçiliğin güvence alınması için, başka yapılacak olanların yanı sıra, AB enerji dengesinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları’nın daha fazla yer almasının önemli rol oynaması beklenmektedir.

  Bu amaçla, Kıbrıs Dönem Başkanlığı, 2020 yılı sonrasında da Yenilenebilir Enerji Kaynakları’nın kullanımını kolaylaştıracak muhtemel siyasi tercihleri genişletecek olan Avrupa Komisyonu’nun beklenen ilgili duyurusu çerçevesinde, bu konuya ilişkin tartışmaları ilerletmeyi ve Konsey’in Sonuç Belgesi’ne ilişkin önerilerde bulunmayı hedeflemektedir.

 • Avrupa Konseyi 4 Şubat ve 9 Aralık 2011 tarihli Sonuç Belgeleri’nde, 2014 yılına kadar enerji iç pazarının tamamlanmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması yönünde çağrıda bulunmuştur. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu'nun her üye devlet tarafından ve toplu olarak kaydedilen gelişmeyi değerlendireceği ve hala var olmaya devam eden olası engelleri saptayacağı ilgili duyuruyu yayınlaması beklenmektedir.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı Konsey'deki tartışmalar aracılığıyla kaydedilen ilerlemeyi değerlendirecek, var olmaya devam eden engelleri tespit edecek ve Avrupa Konseyi'ndeki tartışmanın bulgularını ortaya koyacaktır.